Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara Regije Sjeverozapad (USOP) organizira stručni seminar pod nazivom “Novosti u zaštiti na radu, provođenje zaštite na radu, izdavanje ovlaštenja i nadzor“ kako bi svojim članovima kao i ostalim sudionicima seminara pružila stručnu pomoć, odgovarajuće informacije i konzultacije te im na taj način olakšala posao.

Stručni seminar će se održati dana 17. veljače 2023. god. petak od 9:00 – 13:10, u Varaždinu, kongresna dvorana Gradske sportske dvorane – Arena na Dravi  (Šetalište Franje Tuđmana 1).

Program-teme stručnog seminara:

- PROVOĐENJE PROPISA I VOĐENJE DOKUMENTACIJE IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA (ROO) prema Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša (NN 3/2022) - „EcoMission“ d.o.o., Varaždin Marija Hrgarek, dipl. kem. tehn, Vinka Dubovečak, mag.geogr

- NOVINE U RADNO-PRAVNOM ZAKONODAVSTVU na snazi od 01. siječnja 2023. (izmjene i dopune Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22; s naglaskom na suzbijanje neprijavljenog rada, RAD OD KUĆE I RAD NA DALJINU) - Državni inspektorat  Područna služba Varaždin Goran Krpan, dipl.iur., viši inspektor rada

- NOVOSTI U PROVOĐENJU ZAŠTITE NA RADU – IZMJENE I DOPUNE PROPISA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU - Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike; Marina Borić, struč.spec.ing.sec., načelnica Sektora za zaštitu na radu

- IZDAVANJE OVLAŠTENJA, NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA OBAVLJANJE ZAŠTITE NA RADU I UOČENI NEDOSTACI - Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike; Muhidin Omerdić, mr.sig., voditelj službe za unapređivanje sigurnosti na radu i ovlaštenja

Kotizacija za članove udruge USOP (pravne i fizičke osobe) – 30 € po sudioniku, a za sudionike koji nisu članovi udruge USOP – 60 € po sudioniku.

Za svakog sudionika seminara osigurani su materijali sa seminara, te besplatni parking.

SVI SUDIONICI SEMINARA DOBIVAJU POTVRDU O SUDJELOVANJU RADI MOGUĆNOSTI REGULIRANJA OBAVEZE STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU (kod Poslodavca i u ovlaštenim organizacijama) prema:

- Pravilniku o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 58/22), čl. 10 i 11;

- Pravilniku o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21) čl. 36-38 propisana je obaveza stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka ZNR i koordinatora najmanje jednom u 5 godina, a koja se ne odnose samo na stručnjake ZNR zaposlene u ovlaštenim organizacijama već i stručnjake ZNR zaposlene kod Poslodavaca, a koje usavršavanje mogu provoditi i Udruge na području sigurnosti i zaštite zdravlja.

Za više Informacija: tajnica udruge Martina Melnjak (mob: 095-872-1681) ili

                                  predsjednik udruge Ljubomir Pintarić (mob:099-4352-567) email: [email protected]