Euro zitel control organizira pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita zaštite od požara 25.01.2023.-26.01.2023. s početkom u 10:00-15:00 sati putem TEAMS platforme.

Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i provođenja mjera zaštite od požara, građevine, građevinski dijelovi i druge nekretnine te drugi prostori razvrstavaju se u jednu od četiri propisane kategorije ugroženosti od požara.

Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u neku od kategorija ugroženosti od požara dužni su imenovati osobu koja će biti zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

Imenovana osoba ima obvezu položiti stručni ispit zaštite od požara sukladno kategorizaciji građevine.

TEME;

1. Normativno uređenje zaštite od požara
- propisi koji uređuju područje zaštite od požara i zapaljive tekućine i plinove – općenito,
- osnovni pojmovi i definicije u sustavu zaštite od požara,
- bitni zahtjev zaštite od požara na građevinu,
- kategorije ugroženosti od požara i obveze po kategorizaciji,
- prava, obveze i odgovornosti u zaštiti od požara,
- upoznavanje i osposobljavanje za zaštitu od požara,
- preventivno postupanje, obavješćivanje i gašenje početnih požara,
- zaštita od požara u uporabi građevina i prostora,
- evidencije u zaštiti od požara,
- ovlasti inspektora zaštite od požara,
- planiranje i unapređenje zaštite od požara.

2. Požarno-preventivne mjere

- mjere sprječavanja nastajanja i širenja požara i/ili tehnološke eksplozije u građevinama i otvorenog prostora –              općenito,
- mjere dojave i gašenja požara u građevinama i otvorenog prostora – općenito,
- mjere zaštite od požara u slučaju privremenog povećanog požarnog rizika (zavarivanje, pretakanje zapaljivih                tekućina i plinova i sl.),
- opasnosti od požara i/ili tehnološke eksplozije u pojedinim granama djelatnosti,
- neposredni uzroci požara,
- vođenje evidencija u zaštiti od požara,
- upoznavanje s opasnostima i mjerama zaštite od požara,
- uzbunjivanje u slučaju požara,
- evakuacija u slučaju požara,
- održavanje električnih, plinskih i drugih instalacija i instalacija za dojavu i gašenje požara,
- održavanje opreme i sredstava za gašenje požara,
- uvjeti osoba ovlaštenih za ispitivanje uređaja, opreme, sredstava i instalacija namijenjenih za dojavu i gašenje              požara.

3. Teorija procesa gorenja i gašenja
- uvjeti i proces gorenja, oksidacija, vrste oksidacije,
- gorenje krutih, tekućih i plinovitih tvari,
- vrsta tvari i njihovo gorenje bez prisutnosti kisika,
- plamište zapaljivih tekućina,
- temperatura paljenja,
- produkti gorenja zapaljivih i opasnih tvari,
- izvori topline za izazivanje i nastajanje gorenja i požara,
- kontrolirana gorenja,
- razvoj i širenje požara, čimbenici,
- općenito o sredstvima za gašenje požara i podjela sredstava na klase prema namjeni.

4. Sustavi za dojavu i gašenje
- stabilni sustav za dojavu požara,
- stabilni sustav za gašenje požara,
- ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sustava za dojavu i gašenje požara,
- vrste javljača požara,
- vrste automatskih javljača požara,
- centrale za dojavu požara i vrste alarma,
- održavanje sustava za dojavu i gašenje požara,
- periodička ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara,
- pravne osobe za održavanje i ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara,
- vrste aparata za gašenje požara,
- održavanje i ispitivanje aparata za gašenje požara,
- hidrantska mreža za gašenje požara, unutarnja i vanjska.

5. Kazneno pravne i prekršajne sankcije
- prekršaji iz Zakona o zaštiti od požara,
- prekršaji iz općih akata,
- kazne za fizičke osobe, pravne osobe i odgovorne osobe u pravnim osobama,
- novčana kazna i zaštitna mjera,
- kazne zbog nepostupanja po propisanim i naređenim mjerama zaštite od požara,
- prekršajna i kaznena djela zbog prikrivanja i neprijavljivanja požara i počinitelja požara,
- kaznena djela protiv uništavanja i prikrivanja tragova kaznenog djela požara.

Cijena za sudjelovanje putem Teams platforme dijela je 160 eur+PDV.

Za dodatne informacije možete se obratiti  na Tel:  +385 1 34 75 658, +385 1 34 75 657 ili putem e-maila: [email protected]

slikica