Na temelju Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14. i 94/18.) i Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.) učilište Orsus organizira pripremne tečajeve za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

Datum, vrijeme i mjesto održavanja pripremnog seminara je 02.03. - 03.03.2023. u 09:00 - 15:00 sati na adresi Wespa Spaces, Radnička cesta 52, 10000 Zagreb i online. Predavač je Boris Laškarin i gostujući predavači. 

Pripremni tečaj za polaganje općeg dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu održava se jedan dan u trajanju od 6 sati. Uvjet za polaganje općeg dijela stručnog ispita je minimalno srednja stručna sprema.

Program općeg dijela stručnog ispita propisan je u Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.), a sadrži sljedeće teme:

-Pravno uređivanje zaštite na radu

-Zaštita zdravlja radnika (zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita)

-Načela socijalne sigurnosti (radno pravo, mirovinsko osiguranje, obvezno pravo)

-Procjena rizika

Pripremni tečaj za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu odvija se dva dana u ukupnom trajanju od 15 sati.

Uvjet za polaganje posebnog dijela stručnog ispita je minimalno preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus).

Program općeg i posebnog dijela stručnog ispita propisan je u Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita  (N.N., br. 112/14.), a sadrži sljedeće teme:

-Pravno uređivanje zaštite na radu: Zakon o zaštiti na radu i podzakonski propisi

-Zaštita zdravlja radnika (zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita)

-Načela socijalne sigurnosti (radno pravo, mirovinsko osiguranje, obvezno pravo)

-Procjena rizika

-Građevine namijenjene za rad

-Radna oprema (postrojenja, strojevi, uređaji, sredstva za prijenos materijala i oprema za povremeni rad na visini)

-Znakovi sigurnosti

-Osobna zaštitna oprema

-Radni okoliš

-Siguran rad s opasnim kemikalijama

-Siguran rad pri korištenju električne energije

-Unutarnji transport i skladištenje

Cijene pripremnog tečaja iznose:

-Za polaganje općeg dijela stručnog ispita uživo: 120,00 € (904,14 kn)

-Za polaganje općeg dijela stručnog ispita online: 100,00 € (753,45 kn)

-Za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita uživo: 170,00 € (1280,87 kn)

-Za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita online: 150,00 € (1.130,18 kn)

U cijenu su uključeni radni materijali, ručak i topli napitak. 

Za više informacija o samome tečaju možete se obratiti na e-mail: [email protected]