SIGURNOST I ZAŠTITA PRI RADU I ZAŠTITA OD POŽARA

Elektrotehničko društvo Zagreb i Udruga za promicanje zaštite dana 19.03.2021  pod pokroviteljstvom Hrvatskog inženjerskog saveza organiziraju stručno savjetovanje zaštite na radu i zaštite od požara SIZPO 2020.

Cilj savjetovanja je upoznati se sa zakonskim propisima kako bi opasnosti na radu prepoznali, procijenili, uklonili, odnosno umanjiti na najmanju moguću mjeru primjenom pravila zaštite na radu te preostale opasnosti sveli na prihvatljive rizike.

Prenosimo najavu organizatora:

"Na savjetovanju će biti obrađene dvije važne teme: UPUTA ZA POSLODAVCE I RADNIKE kod postupanja i provedbe mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19 i Uputa za provedbu mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu prilikom izvođenja građevinskih radova na sanaciji objekata.
Sudjelovanjem u radu ovog savjetovanja želimo da se upoznate sa svim novinama u zaštiti zdravlja kako na radu, tako i u svakodnevnom životu. Proširite svoja saznanja o tome te aktivno sudjelujete u raspravi koja će biti predmet ovoga savjetovanja. Na njemu ćete od vrhunskih stručnjaka saznati najnovije važne zakonske odredbe i bogata iskustva iz prakse. Također ćete moći s njima izmijeniti svoja mišljenja i iskustva, predlagati svoje stavove i mišljenja i aktivno pridonijeti razradi pojedinih tema na savjetovanju."


Program:

1. Fran Marović, dipl. ing.- UPZ
UPUTA ZA POSLODAVCE I RADNIKE kod postupanja i provedbe mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19
Uputa za provedbu mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu prilikom izvođenja građevinskih radova na sanaciji objekata.
Novosti na području zaštite na radu
Sažetak: Svrha ovog rada je razjasniti nova rješenja u Zakonu o zaštiti na radu te poslodavce i njihove ovlaštenike uputiti kako bi ga na najbolji način trebalo provoditi unapređujući zaštitu i izbjegavajući kazne.

2. Ivan Kovačić, dipl ing. građ.- EDZ
Pravilnik o projektima obnove, uklanjanja i građenja zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom u gradu Zagrebu i županijama središnje Hrvatske.
Sažetak: U izlaganju dati će se temeljni prikaz odredbi Pravilnika koji propisuje: podrobniji sadržaj i tehničke elemente projektne dokumentacije obnove potresom oštećenih zgrada javne namjene, višestambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih zgrada te obiteljskih kuća, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće, te način opremanja, označavanje ovjeravanja i ispisivanja tih projekata.

3. Đuro Pap, dipl. ing. el. - UPZ
Odgovornosti i obveze vezano uz primjenu zaštite na radu
Sažetak: Opasnosti, rizici, sigurnost i zaštita zdravlja pri radu, ozljede i profesionalne bolesti na radu i koordinacija u svezi s radom.

4. Alfred Škorjanc, ing.el. - EDZ
Voditelj električnih postrojenja i instalacija
Sažetak: Poslovi voditelja el. postrojenja i instalacija propisani su Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom NN 88/2012. Prema čl.21, st (1)
Poslodavac je dužan za sva el. postrojenja i instalacije pisanim aktom imenovati voditelja el. postrojenja.

5. Dr. Neven Srb, dipl. inž. -EDZ
Zaštita i sigurnost ljudi pri radu električnih rotacijskih strojeva, HZN/TO E44
Sažetak: Opisana je zaštita ljudi od dijelova pod naponom i rotirajućih dijelova, zaštita od induciranih napona, buke, vibracija i statičkog elektriciteta kod električnih rotacijskih strojeva. Ovu i drugu problematiku obrađuje HZN/TO E44 Elektrotehnička sigurnost strojeva (IEC/TC 44 Safety of machinery – Electrotechnical aspects).

6.Dr. sc. Željko Novinc, dipl. ing.- EDZ
Utjecaj kakvoće električne energije na sigurnost funkcioniranja NN električnih instalacija
Sažetak rada: U ovom referatu dani su elementi utjecaja kakvoće električne energije (KEE) na sigurnost, djelotvornost (učinkovitost) i pouzdanost funkcioniranja niskonaponskih (NN) električnih instalacija i pripadnih trošila, te postrojenja. Razvoj nove generacije ispitnih i mjernih uređaja za ispitivanje kakvoće električne energije u klasi A potakla je najnovija norma iz te domene: HRN EN 50160:2012/A1:2015, koja je od kraja 2017. godine stupila na snagu i u RH kao preporuka. Temeljem ove, jako postrožene norme nisu još napisani propisi, pravilnici, a niti zakoni u RH koji bi bili obvezujući za mjeritelje i ostale u lancu stručnjaka koji projektiraju i provjeravaju KEE u elektroenergetskim sustavima i instalacijama, ali i to će doći uskoro. Pripremimo se. Intencija ovog rada je da svi koji se bave projektiranjem, instaliranjem i provjerom kakvoće električnog opskrbnog napona (KEN) i učinkovitošću električnih instalacija, postrojenja i sustava počnu razmišljati o promjeni starijih ispitnih i mjernih uređaja u klasama B i A u ovoj domeni mjerenja, te i oni koji razmišljaju o prvoj nabavi najnovijih mjernih uređaja za ispitivanje KEE. Ukazat će se na neke posebno važne parametre KEE čijom se kontrolom i poboljšanjem može bitno utjecati na sigurnost, učinkovitost (djelotvornost) i pouzdanost funkcioniranja niskonaponskih električnih instalacija.

7.Mr. sc. Dragutin Praničević - EDZ
Zaštita u električnim strujnim krugovima s promjenjivim parametrima
Sažetak: Izračun procesa u strujnim krugovima obuhvaćen klasičnom teorijom linearnih strujnih krugova s prilagođenjem rješenja na interval nezamjenjivosti parametara. Izmjena koeficijenata s određenim početnim uvjetima za pojedini interval.

8. Mr. sc. Ernst Mihalek - EDZ
Potencijal na odvodu pri udaru munje u građevinu
Sažetak: u članku se razmatra opseg „dodirnih“ napona za čovjeka koji dođe u dodir s odvodom u trenutku udara munje, ovisno o razini zaštite od munje.

9. Nenad Papić, dipl. ing. el. –MUP, Centar za forenzična vještačenja „Ivan Vučetić“, Zagreb
U radu je opisan jedan realan slučaj požara i eksplozije koji su se dogodili u skladišnom centru jednog trgovačkog poduzeća i to u prostoriji sa razvodnim ormarima. Kao posljedica požara i eksplozije nastala je veća materijalna šteta, ali bez ljudskog stradavanja. Izvršen je očevid od strane nadležne policijske uprave uz stručnu pomoć vještaka iz MUPovog Centra za vještačenja „Ivan Vučetić“. Uz pomoć djelatnika distributera plina izvršeno je ispitivanje plinske instalacije, a uz pomoć distributera struje i djelatnika na održavanju elektroinstalacija izvršen je pregled i ispitivanje električnih instalacija od trafostanice do mjesta eksplozije. Radi lociranja mjesta kvara na kabelima, izvršeno je ispitivanje električnih kabela koji su bili položeni u kanalima pored objekta. Na temelju pregleda mjesta događaja i izvršenih ispitivanja zaključeno je o uzroku požara i eksplozije.

10. Mr. sc. Darko Rac, - EDZ
Protueksplozijska zaštita u prostorima ugroženim eksplozijom i požarom
Sažetak: Radi osiguranja jedinstvenog europskog tržišta razvilo se europsko tehničko zakonodavstvo koje se temelji na usvajanju najvažnijih zahtjeva sigurnosti i koje putem direktiva (smjernica) osigurava zaštitu života i zdravlja ljudi te zaštitu okoliša. Članak objašnjava i upućuje na najvažnije elemente koji se moraju zadovoljiti da bi se osigurali zahtjevi sigurnosti u postrojenjima ugroženim eksplozijom i požarom.

11. Zlatko Kosek, dipl. ing.el.-EDZ
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama te propisi o građevnim proizvodima i hrvatskim normama za te sustaveSažetak: U članku su dani podaci o odredbama zakona na temelju kojih je donesen Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (Narodne novine, broj 87/2008 i 33/2010) i na temelju kojih se i dalje primjenjuje kao propis. U članku su dani i podaci o području primjene ovog Tehničkog propisa te podaci o primjeni propisa o građevnim proizvodima, propisa o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označivanju građevnih proizvoda i hrvatskim normama koje se primjenjuju na građevne proizvode namijenjene za ugradnju u sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama.Kotizacija: 1450 kn

Informacije i prijave: [email protected]