Seminar.hr organizira seminar/edukaciju na temu „Mjere zaštite od požara“. Seminar/edukacija će se održati 28. travnja 2023. godine s početkom u 9:00 sati, na adresi Hotel Sheraton, Ulica kneza Borne 2, 10000 Zagreb.

Poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja što obuhvaća zaštita na radu, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje.

PREDAVAČ:

Krešimir Petlić, dipl. ing. sigurnosti, stručnjak za zaštitu od požara

Kroz seminar/edukaciju će se razjasniti koje su obveze vlasnika, korisnika građevina (poslodavci) te prostora (upravitelji zgrada), koju obveznu dokumentaciju mora posjedovati vlasnik, koje su mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima, te koji su uvjeti za zapošljavanje djelatnika za zaštitu od požara.

PROGRAM SEMINARA:

- Dužnosti i odgovornosti poslodavca u zaštiti od požara

- Obveze vlasnika/korisnika građevina i upravitelja zgrada

- Projektiranje i građevinske mjere zaštite

- Kategorizacija građevina

- Preventivne mjere zaštite od požara

- Stabilni sustavi za zaštitu od požara

- Vatrogasni aparati i hidrantska mreža

- Sustavi za dojavu o požaru

- Procjena ugroženosti od požara

- Evakuacija i spašavanje (plan evakuacije)

- Osposobljavanje radnika za evakuaciju i spašavanje

- Posebne mjere zaštite od požara

- Evidencije iz područja zaštite od požara

- Inspekcijski nadzor i prekršajne mjere

- Pitanja i odgovori, konzultacije s predavačem

KOTIZACIJA:

- 112,50 €

PRIJAVA:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: [email protected]