Smart Biz organizira seminar pod nazivom: „Obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevencije – praktični vodič za stručnjake kako prevenirati psihosocijalne rizike“. Seminar će se održati 09. svibnja 2024. godine s početkom u 09:00 sati u hotelu The Westin koji se nalazi na adresi Krsnjavoga 1, 10000 Zagreb.

Seminar će pokriti sljedeće ključne teme:

  • Razumijevanje psihosocijalnih rizika i stresa vezanog uz posao: Sudionici će naučiti prepoznavati različite psihosocijalne faktore koji doprinose stresu, sindromu izgaranja i mentalno-zdravstvenim izazovima na poslu. Osim toga, stjecat će uvide u kompleksnu psihološku, socijalnu i organizacijsku dinamiku koja ima utjecaj na dobrobit i produktivnost zaposlenih.
  • Zakonska regulativa i evaluacija psihosocijalnih rizika: Sudionici će se osposobiti za razumijevanje zakonskih okvira vezanih uz evaluaciju i upravljanje psihosocijalnim rizicima i stresom na radnom mjestu. Naučit će kako koristiti odgovarajuće alate za procjenu tih rizika.
  • Strategije za prevenciju i upravljanje stresom na radu: Seminar će pružiti praktične alate i tehnike koje učesnici mogu koristiti za efektivno upravljanje stresom na poslu, kako bi se smanjili ti rizici i promoviralo zdravije radno okruženje.
  • Promicanje svijesti o mentalnom zdravlju: Sudionici će se upoznati s ključnom ulogom koju igra osvještavanje o mentalnom zdravlju na radnom mjestu, te kako njegovo promicanje doprinosi stvaranju podržavajuće i inkluzivne radne atmosfere.

Predavačice su:

- Helena Koren, magistra psihologije, voditeljica Odsjeka za upravljanje psihosocijalnim rizicima HZJZ-a

- Ida Juranić, specijalist psihologije medicine rada, kliničke psihologije i predsjednica stručnog razreda psihologa u medicini rada

Ovaj seminar je namijenjen je:

- poslodavcima

- inženjerima zaštite na radu

- menadžerima i stručnjacima

- ugovornim ustanovama HZZO-a

- liječnicima specijalistima medicine rada

- psiholozima

- specijalistima psihologije

Kratki sadržaj seminara

Psihosocijalni rizici i stres na radu: psihosocijalni rizici, stres i njihove posljedice, nacionalno zakonodavstvo te algoritam upravljanja psihosocijalnim rizicima i stresom na radu

Procjena psihosocijalnih rizika:

- primjena upitnika (praktična rješenja kako primijeniti upitnik, koraci u pripremi upitnika za primjenu i dr.),

- sadržaj upitnika (mjerenje psihosocijalnih rizika i mjerenje posljedica psihosocijalnih rizika),

- obrada podataka (koraci u obradi podataka, osnove statistike, interpretacija podataka, mogući problemi i dr.),

- izvještavanje i zaključak (praktični primjeri izvještaja i dobivenih rezultata).

Prevencija:

- primarna prevencija (praktični savjeti za provedbu, supervizirana izrada plana uklanjanja ili smanjivanja razine rizika ili izloženosti radnika rizicima),

- sekundarna prevencija (praktični primjeri, sadržaj, smjernice i materijali za provođenje edukacije i savjetovanja: suočavanje sa stresom, komunikacijske vještine, vještine rješavanja sukoba, upravljanje vremenom, prepoznavanje i upravljanje simptomima stresa i burnouta i dr.),

- tercijarna prevencija (psihološko savjetovanje i psihoterapija, kada i kome uputiti kandidata).

KOTIZACIJA:

- 219,00 eur + PDV

PRIJAVA:

- Prijavu je moguće izvršiti na e-mail adresu: [email protected]