Zakonske odredbe obvezuju „onečišćivače“ (svaka pravna ili fizička osoba koja posrednim ili neposrednim djelovanjem ili propuštanjem djelovanja uzrokuju onečišćivanje okoliša – članak 3. Zakona o zaštiti okoliša, („Narodne novine“, broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) da djeluju u skladu s načelima zaštite okoliša i održivog razvoja, a šteta u okolišu je sankcionirana člancima 173., te 259.-266. Zakona o zaštiti okoliša

Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine „, broj: 94/13,  73/17 i 14/19) konkretno navodi i posebne obveze proizvođača otpada od vođenja Očevidnika o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada.

Ovakva situacija nameće potrebu poslodavaca da se osposobe za kompetentno vođenje poslova zaštite okoliša, a to se postiže samo kvalitetnim školovanjem koje omogućuje da:

  • voditelji  zaštite okoliša  ili povjerenici za otpad kod poslodavca preuzimaju složene obaveze  koje propisuje zakonodavac,
  • kroz predavanja i radionice polaznici usavršavanja će se pripremiti za nizove novih radnih   zadataka koje  nam je nametnula suvremena pažnja i briga za zaštitu okoliša,
  • polaznici usavršavanja postaju stručnjaci zaštite okoliša te preuzimaju teret obaveza poslodavca u zaštiti okoliša sigurni u svoje  znanje i   zakonitost postupanja, a svojim djelovanjem smanjuju rizike mogućih budućih gubitaka.

Program jednosemestralnog usavršavanja prilagođen je konzultativno-instruktivnoj nastavi.  Svim sudionicima osigurava se nastavna dokumentacija i priručnici kako bi se nastava mogla realizirati prema posebnoj obrazovnoj tehnologiji i razrađenom izvedbenom nastavnom planu i programu (nastava, vježbe, kontrolni radovi) koji obuhvaća okvirne i izvedbene programe, uvodne, grupne i pojedinačne konzultacije, te termin završnog ispita.

Nastava traje ukupno četiri mjeseca. Usavršavanje se organizira u trajanju od 528 sati, a sastoji se od teoretske i konzultativno-instruktivne nastave, te praktičnog rada. Ukupni broj teoretske nastave iznosi 128 nastavnih sati.

Polaznici usavršavanja obavezni su prisustvovati nastavi na svim početnim konzultacijama, kako bi od predmetnog nastavnika dobili detaljne upute o opsegu i dubini sadržaja predmeta, raspoloživoj nastavnoj dokumentaciji, priručnicima i preporučenoj literaturi, obvezama polaznika i načinu pripreme za polaganje završnog ispita. Stručna praksa realizira se u društvu iz kojeg je polaznik upućen na usavršavanje, prema programu stručne prakse. Polaznici izrađuju završni stručni rad vezan uz problematiku zaštite okoliša u društvu u kojem je polaznik usavršavanja zaposlen.

Nastava se izvodi po rasporedu koji se polaznicima uručuje na radnom dogovoru a konzultacije se održavaju sat vremena prije i poslije nastave.

Petnaest dana po završetku nastave održat će se završni ispit. Završni ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio traje 3 sata i sastoji se u rješavanju testa znanja iz svih predmeta. Polaznici usavršavanja koji su ispunili sve svoje obaveze u nastavi, obavili stručnu praksu (izradili sve tražene zadatke), te na pismenom dijelu ispita riješili najmanje 75% zadataka iz svakog predmeta, ne moraju pristupiti usmenom dijelu ispita. Sljedeći ispitni rok organizirat će se u roku 15 dana.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS: (predaju se tijekom nastave ili e-mailom)

  •  prijava kandidata (obrazac prijave je u prilogu ili na našoj web adresi)
  •  svjedodžba ili diploma završene srednje škole, više škole ili fakulteta,
  •  rodni list ili domovnica te kopija osobne iskaznice.

Svim polaznicima, Zagrebačko učilište osigurava nastavnu dokumentaciju (priručnici, Zakoni, propisi, obrasci, isprave, evidencije i dr.) koja se uručuje na početku nastave

Za više informacija javite se na email: [email protected]

 Ili Besplatan info telefon: 0800 200 036