Na inicijativu  Međunarodne organizacije rada (ILO) , od 2003. godine Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu obilježava se svake godine 28. travnja kako bi se globalno promicala prevencija nesreća na radu i profesionalnih bolesti.Cilj je senzibilizacija i usmjeravanje međunarodne  i nacionalne  pozornosti na veličinu i značaj  problema.Promicanje i stvaranje kulture sigurnosti i zdravlja  na radu treba pomoći u smanjenju broja smrtnih slučajeva i ozljeda povezanih s radom.

ILO ima za cilj podići globalnu svijest o veličini i posljedicama nesreća, ozljeda i bolesti povezanih s radom, stavljajući zdravlje i sigurnost radnika na vrh međunarodnih agendi i podržavajući djelovanje na svim razinama.

Od svog osnutka, ILO je usvojio više od 40 međunarodnih standarda rada koji se posebno bave sigurnošću i zdravljem na radu, zahtijevaju minimalne standarde usmjerene na kontrolu i upravljanje rizicima povezanima s radom i zaštitu radnika, u širokom rasponu zanimanja i radnih situacija.

U lipnju 2022. Međunarodna konferencija rada (ILC) odlučila je uključiti „sigurnu i zdravu radnu okolinu” u okvir temeljnih načela i prava na radu ILO.

Klimatske promjene povećani rizik za sigurnost i zdravlje  radnika

Svake godine obilježavanje Svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radu vezano je uz određenu temu iz područja sigurnosti i zdravlja na radu. Kako se klimatske promjene pojačavaju, radnici diljem svijeta nalaze se u povećanom riziku od izloženosti opasnostima kao što su prekomjerna toplina, ultraljubičasto zračenje , ekstremne vremenske prilike , onečišćenje zraka , vektorske bolesti i agrokemikalije.Ove 2024. godine ILO  se odlučio za   središnju temu  i moto kampanje „ Sigurnost i zdravlje na radu u promjenjivoj klimi – sada je vrijeme za djelovanje !“.

Klimatske promjene već ozbiljno utječu na zdravlje planeta, zdravlje ljudi i svijet rada.Radnici su često prvi koji su izloženi učincima klimatskih promjena, često dulje i jačeg intenziteta .

Posebno su ugroženi radnici na otvorenom u fizički zahtjevnim sektorima, kao što su poljoprivreda, građevinarstvo i transport;radnici u zatvorenim prostorima u vrućim i slabo prozračenim okruženjima;radnici  hitne pomoći, zdravstva i drugih javnih službi;trudnice, djeca, starije osobe i osobe s invaliditetom;radnici u neformalnoj ekonomiji, migranti i zaposleni u mikro i malim poduzećima.

Učinci klimatskih promjena mogu dovesti do pogoršanja radnih uvjeta i povećanog rizika od ozljeda na radu, bolesti i smrti .To može rezultirati brojnim zdravstvenim učincima kod radnika, uključujući ozljede, rak, kardiovaskularne bolesti, respiratorna stanja,degeneraciju i probleme mentalnog zdravlja.

Aktivnosti ILO za zaštitu radnika u klimi koja se mijenja usmjerne su na promicanje, poštivanje i ostvarivanje temeljnog načela i prava na radnom mjestu sigurnog i zdravog radnog okruženja, što  znači i rješavanje opasnih utjecaja klimatskih promjena na radnom mjestu.Međunarodni standardi rada i drugi instrumenti daju smjernice za zaštitu radnika od različitih opasnosti i rizika na radnom mjestu, uključujući one povezane s klimatskim promjenama.

Globalna strategija ILO  o sigurnosti i zdravlju na radu  2024-2030. ističe da zabrinutost za zdravlje i sigurnost na radu povezana s klimatskim promjenama treba biti visoko postavljena na dnevnom redu globalne i nacionalne politike.Odbor za opću raspravu o pravednoj tranziciji ILO  2023.godine  naglasio je hitnu provedbu mjera zaštite na radu za radnike pogođene klimatskim rizicima.

Na nacionalnoj razini odgovori na ključna pitanja klimatskih promjena nalaze se u: Nacionalnoj politici  i strategiji;Nacionalnom zakonodavstvu o zaštiti na radu;Kolektivnim ugovorima;Tehničkim smjernicama;Programima obuke i inicijative za podizanje svijesti; te Javnozdravstvenim inicijativama usmjerenima  na radnike.

Uključivanje zaštite na radu u klimatske politike i integracija brige o klimi u praksu zaštite na radu od ključne je važnosti. Suradnja između vlada i socijalnih partnera ključna je za politike ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe.

EU je postavio ambiciozne klimatske ciljeve da postane prvi klimatski neutralan kontinent do 2050., s dekarbonizacijom i ponovnom uporabom kritičnih materijala kao ključnim ciljevima.Zelene industrije i tehnologije nude dugoročna rješenja za ublažavanje, ali mogu uvesti nove opasnosti za sigurnost i zdravlje na radu.Programi osposobljavanja ključni su za educiranje poslodavaca i radnika o rizicima klimatskih promjena i mjerama zaštite na temelju procjene klimatskih promjena i hijerarhije kontrola.

Ključna  je kultura prevencije i  pristup „Vizija nula“ ( Vision Zero)

Procjenjuje se  da 2,78 milijuna ljudi godišnje umre od posljedica nesreća i bolesti povezanih s radom, što odgovara više od 7500 smrtnih slučajeva svaki dan, a 374 milijuna doživi nezgode na radnom mjestu bez smrtnog ishoda.Gotovo 160 milijuna žrtve su  bolesti povezanih s radom.Oko 4 posto svjetskog bruto domaćeg proizvoda gubi se zbog nesreća i loših uvjeta rada.

U EU godišnje se bilježi više od 3300 nesreća sa smrtnim ishodom i 3,1 milijun nesreća bez smrtnog ishoda, a više od 200.000 radnika umre svake godine od bolesti povezanih s radom. Nesreće i bolesti povezane s radom koštaju  gospodarstvo EU-a više od 3,3 % BDP-a godišnje.

Pojavljuju se novi profesionalni rizici povezani s globalizacijom i promjenama na radnom mjestu. Povećani migracijski tokovi, demografske promjene i porast atipičnog zapošljavanja stvaraju nove izazove za prevenciju.

Nove tehnologije i obrasci rada te izazovi psihosocijalnih rizika i stresa na poslu utječu na život i zdravlje radnika i još više povećavaju kompleksnost prevencije.

ISSA Međunarodna udruga socijalne sigurnosti (ISSA) osnovana je  1927. godine pod okriljem Međunarodne organizacije rada (ILO) , a danas broji preko 320 institucija članica iz preko 160 zemalja.Promiče izvrsnost u upravljanju socijalnom sigurnošću kroz profesionalne smjernice, stručno znanje, usluge i podršku kako bi svojim članovima omogućila razvoj dinamičnih sustava socijalne sigurnosti i politike diljem svijeta.ISSA    je 2019.godine  pokrenula globalnu kampanju  Vision Zero,s ciljem  potaknuti sinergiju institucija širom svijeta u osnaživanju prevencije, doprinijeti stvaranju globalne strategije za smanjenje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te potaknuti tvrtke na razvoj kulture sigurnosti.

Sigurnost, zdravlje i dobrobit na radu od vitalne su važnosti za socijalnu sigurnost. Svakodnevno prevencija spašava živote i štiti zdravlje i dobrobit pojedinaca i obitelji.  Ulaganje u prevenciju stvara socioekonomske koristi za društvo, poboljšava konkurentnost poslovanja i ima pozitivan učinak na održivost sustava socijalne sigurnosti. Vision Zero  se temelji na uvjerenju da se sve nezgode na radu, štete i bolesti mogu spriječiti. Pruža plan puta sa 7 zlatnih pravila koja podupiru tvrtke u izgradnji kulture prevencije koja uključuje sigurnost, zdravlje i dobrobit na poslu.

Zlatna pravila koja doprinose  učinkovitoj implementaciji modela Vision Zero u praksi su: Predanost rukovodstva i suradnja radnika;Utvrđivanje i kontrola rizika u vezi s radom;Razvoj programa zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu s jasno definiranim ciljevima i zadacima uključujući prilagodbe tehničkom napretku;Osiguranje sigurnih i zdravih uvjeta rada te mjesta rada i dobra organizacija;Osiguranje ispravnosti sredstava rada i osobne zaštitne opreme, njihovo održavanje i odgovarajuća  prilagodba za rad;Poboljšanje kvalifikacija i razvijanje kompetentnosti, te motivacija i investiranje u ljude.

Postizanja nula ozljeda na radu čini se teško dostižnim, ali  to je etički opravdan cilj koji predstavlja proces i ispravan način razmišljanja, više nego brojčani cilj te čini strateški temelj razvoja učinkovitog sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Ulaganje u preventivne mjere može dovesti do značajnog smanjenja ozljeda na radu , a studije su  pokazale  da  ulaganja u prevenciju donose značajan povrat. Navedeno je korisno  ne samo za sustave osiguranja od ozljeda na radu, već i za druge sheme socijalne sigurnosti kao što su mirovinski sustavi i opća zdravstvena skrb.Europska komisija u strateškom dokumentu o sigurnosti i zdravlju na radu 2021.-2027. pozvala je  sve države članice da aktivno djeluju  na primjeni pristupa „Vizija nula”.

Analiza nesreća na radu ključni je korak u procesu prevencije , iako se odvija retrospektivno. Analizirati nesreću na radu znači identificirati uzroke njezine pojave i djelovati u skladu s tim kako bi se izbjeglo njezino ponavljanje provođenjem odgovarajućih korektivnih radnji. Također pomaže u poboljšanju funkcioniranja tvrtke kroz bolje razumijevanje disfunkcija i stvarnog rada.Metode za provođenje ovih analiza moraju se unaprijed odrediti u internim propisima, i uz  primjenu holističkih preventivnih mjera.

Osnovni pokazatelji o sigurnost i zdravlju na radu u RH

Kao članica  ILO Republika Hrvatska  obvezna je poštivati sve međunarodne standarde,promicati i  poduzimati mjere i aktivnosti usmjerene na jačanje prevencije, i visokih standarda sigurnosti i zdravlja na radu.Odlukom Hrvatskog sabora donijetom  1. lipnja 2007. godine, 28.travnja  u Republici Hrvatskoj  proglašen je  i  Nacionalnim danom zaštite na radu.

Nacionalni aktualni podaci ukazuju na kontinuirani trend rasta prijavljenih  ozljeda na radu.Prošle godine registrirano je 17.240 ozljeda , i 413 profesionalnih bolesti,tako da zadnjih šest godina bilježimo ukupno 101.691 ozljedu na radu, i 5.079 profesionalnih bolesti.U 2023.godini zabilježeno je 49 smrtnih slučajeva radnika u prostorima poslodavca,od čega je 17 radnika umrlo na radnom mjestu od bolesti.Ukupno je u zadnjih šest godina smrtno stradalo na radu 327 radnika, od čega njih 198 uslijed nesreća, a čak 129 zbog bolesti.

Preventino djelovanje  s ciljem sprječavanja propusta,nesreća, ozljeda i bolesti  povezanih s radom očekuje se  prije svega od poslodavaca i njihovih zaduženih osoba, ali isto tako i od učinkovitog djelovanja i nadzora poštivanja propisa  i mjera, iz djelokruga inspekcije zaštite na radu, i djelovanja timova medicine rada.Nažalost i u ovom području svjedočimo iz godine u godinu, nedovoljnoj ekipiranosti, odnosno  podkapacitiranosti tih subjekata.

U ovom trenutku broj  zaposlenih inspektora u području zaštite na radu je 76, što je svega 63 posto u odnosu na planirani broj utvrđen  unutrašnjom organizacijom Državnog inspektorata. Ukoliko taj broj usporedimo s preporukom Međunarodne organizacije rada  da na 10.000 radnika bude jedan inspektor, onda možemo zaključiti da nedostaje gotovo 87 izvršitelja ! Daljnjim organizacijskim promjenama, otklanjanjem nepotrebnog preklapanja u djelokrugu državnih tijela, moguće je poboljšati kadrovsku strukturu i omogućiti učinkovitiji rad na preventivnom djelovanju.

Polazeći od promjena u svijetu rada,postojećih i novih rizika,neprijeporan je značaj očuvanja zdravlja radne populacije.U situaciji kada prema standardima HZZO u ovom trenutku nedostaje gotovo 45 timova medicine rada u Hrvatskoj, postaje upitna preventiva,redoviti obilazak mjesta rada,savjetovanje poslodavaca i radnika,sudjelovanje u izradi procjene rizika i na sjednicama Odbora zaštite na radu specijalista medicine rada i sporta.Svi navedeni  negativni  kadrovski pokazatelji ukazuju na alarmantno stanje, i potrebu poduzimanja konkretnih  i žurnih aktivnosti.

Tijekom 2023. godine svakog dana prosječno je  na bolovanju bilo 63.499 osoba, od toga na teret sredstava HZZO-a 31.352 osobe, a na teret poslodavca 32.147 osoba. U prosjeku svaki radnik u Hrvatskoj u prošloj je godini bio oko 11 dana na bolovanju.Najčešći razlozi privremene nesposobnosti za rad između ostalih bile su bolesti mišićno-koštanog sustava (od kojih su bile najčešće bolesti intervertebralnih diskova i dorzopatije), zatim prijelomi i ozljede, otrovanja i djelovanja vanjskih uzroka; akutne infekcije gornjega dišnog sustava te neuroze i afektivni poremećaji povezani sa stresom.

Uloga Vlade,tijela državne vlasti ,Nacionalnog vijeća ZNR, HZZO

Pred budućom Vladom RH  zadaća je angažiranije djelovati  u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.Naime,  Vlada RH ima posebnu odgovornost budući da prema članku 6. Zakona o zaštiti na radu „ ima obvezu sustavno pratiti stanje u području zaštite na radu u Republici Hrvatskoj te uz savjetovanje s predstavnicima poslodavaca i radnika utvrđivati, predlagati, provoditi i sustavno preispitivati politiku zaštite na radu te predlagati izmjene zakonodavstva radi unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika“.Među prvim zadaćama treba biti zaduženje ministara nadležnih za zdravstvo i rad da končano donesu podzakonske akte vezane za provedbu Zakona o zaštiti na radu , a što nije učinjeno gotovo  10 godina !.Nakon toga, upućivanje   prijedloga Hrvatskom saboru za ratifikaciju Konvencije ILO br. 170 o sprječavanju nasilja  na radu, a potom rješavanje i niza otvorenih pitanja.Temeljem Zakona  o sustavu državne uprave, Vlada ima nadležnost  i za provedbu nadzora nad radom državnih tijela  u području zaštite na radu. Nezaobilazna  zadaća je  nadzirati poštivanje načela vladavine prava, i  pravodobno djelovati na dosljednu primjenu  propisa od strane državnih tijela,kao i otklanjanje nezakonitosti u sadržaju raznih informacija, uputa, obavijesti i postupanja.Nedavno tražena objašnjenja i dobiveni odgovori u vezi Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita, u potpunosti  potvrđuju prethodno navedenu potrebu.

Osobito je važno da tijela državne  vlasti budu  prije svega  servis  i  suradni partner dionicima u području sigurnosti i zdravlja na radu. Takav pristup temelji se na reformskom dokumentu „Nacionalni plan razvoja javne uprave 2022.-2027.“ , čija provedba  ima za cilj uspostaviti novu javnu upravu koja će postati pravi servis građana, osigurati učinkovito obavljanje društvenih poslova, i zadovoljenje bitnih, svakodnevnih potreba korisnika  u skladu s javnim interesom i općim dobrom. U dokumentu se posebno naglašava značaj obrazovanosti  i kompetentnosti  državnih  službenika ,njihova etičnost,usmjerenost na korisnike, potreba izgradnje povjerenja u državnu upravu, i zadatak svakog državnoga službenika pružiti brzu i kvalitetnu uslugu korisniku, a ne upravljati ljudima i birokratizirati postupke komuniciranja. Temeljni cilj reforme državne uprave je promjena ponašanja i djelovanja državnih službenika i državnih institucija na način da dođe do pozitivne promjene  od vladanja i upravljanja građanima do služenja građanima, navodi se u reformskom dokumentu o javnoj upravi.

Nacionalno vijeće za  zaštitu na radu (sigurnost i zdravlje na radu), uz potrebnu stručnu ekipiranost i reprezentativnost sastava, kao savjetodavno tijelo Vlade, trebalo bi izvršavati temeljnu  zadaću:kritički vrednovati sustav i politiku zaštite na radu te o svojim nalazima i zaključcima izviješćivati  Vladu Republike Hrvatske;pomno pratiti sve zakone i propise zaštite na radu i predlagati Vladi RH i nadležnim ministrima  donošenje istih,odnosno otklanjanje nedorečenosti ili manjkavosti u propisima,kao i otklanjanje postupanja mimo propisanog. Važno je i prezentirati inicijative i prijedloge relevantne za politiku zaštite na radu,pokretati nacionalne kampanje i  mjere koje treba provesti, u suradnji s poslodavcima, radnicima i drugim dionicima.

Pored Vlade i socijalnih partnera , HZZO kao institucija socijalne sigurnosti ključna je za uspjeh u promicanju prevencije,sprječavanju  nesreća,profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom  budući da  može  motivirati i podržati poslodavce u izgradnji snažne kulture prevencije,uvođenjem  sustava osiguranja zdravlja na radu  „bonus-malus“.

Vitomir Begović