Kretanje na radu

Na radnim i prometnim površinama, kojima se kreću radnici zaposleni u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, veoma su česti padovi radnika. Zbog toga sve površine po kojima se kreću radnici moraju biti tako izrađene i održavane da ne postoji opasnost od padova. Najčešći su uzroci padova oštećeni i klizavi podovi, uvinuti i oštećeni sagovi, nezaštićeni otvori u podu, rad s neispravnim ljestvama i slično. Poznato je da će ozljeda od pada biti to teža, što je visina s koje pad može uslijediti veća. Međutim, pad na površini po kojoj se hoda, na ravnom podu, može također uzrokovati ozljede, često s veoma teškim posljedicama. U cilju sprečavanja ozljeda zbog padova posebnu pažnju treba posvetiti izvedbi i održavanju površina po kojima se kreću zaposleni radnici i gosti, a pri kretanju treba se pridržavati i određenih pravila sigurnosti. 

Izvedba podova mora biti takva da je onemogućeno klizanje čak ako su podovi i vlažni. U prostorijama za pripremanje hrane kao zaštita od padova koriste se i gumeni sagovi koji sprečavaju klizanje, a ne postoji mogućnost posrtanja kao što je to slučaj kod drvenih podloški. Održavanje podova mora biti besprijekorno kako bi se spriječili padovi, na primjer zbog prolivene tekućine, razbacanog materijala, zakrčenih prolaza, oštećenih podova itd. Ako se po podu prolije neka tekućina ili padnu predmeti, odmah ih odstranite ili pozovite čistačicu da to učini.

Sagovi također mogu biti opasni ako su postavljeni na glatke podove, ako se na uglovima zavrću, ako su oštećeni ili ako na stepenicama nisu pričvršćeni šipkama. 

U svim ovim slučajevima može doći do padova s težim posljedicama. Stoga sagovi moraju biti zaštićeni od klizanja odgovarajućim podlogama od mreže ili slično, a na uglovima trebaju biti pričvršćene trokutaste pločice od metala za zaštitu od uvijanja. Stare, poderane i oštećene sagove treba odmah zamijeniti novima. O svakoj neispravnosti koju primijetite na sagovima u vašoj okolini obavijestite neposrednog rukovodioca ili službu održavanja.

Otvori u podu koji služe za silaženje u podrumske prostorije gdje se obično nalaze skladišta, zatim otvori za dizala, energetske kana­le, instalacije, reviziona ok­na i slično, moraju biti zaštićeni od padova na odgovarajući način. Najčešće se oni zaštićuju čvrstim ogradama ili poklopcima.

Zaštita otvora u podu može biti izvedena i tako, da poklopac u otvorenom položaju služi kao zaštitna ograda. Svi otvori u podu moraju biti zatvoreni poklopcem ili ograđeni ogradom. Ako primijetite da to nije uči­njeno, odmah o tome obavijestite svog rukovodioca ili osobu zaduženu za održavanje. Ne dirajte privremeno po­stavljenu ogradu, ona služi za vašu zaštitu.

Kretanje stepenicama također može predstavljati opasnost od ozljeda uslijed pada, ako stepenice nisu ispravno izvedene, održavane, ili su pak slabo osvijetljene. Stepenice ne smiju biti klizave, naročito na rubovima, niti oštećene. Stepenice ni u kojem slučaju nemojte koristiti za transport bačvi i buradi guranjem, jer to predstavlja preveliki rizik. Ako su na stepenice postavljeni sagovi, oni trebaju biti dobro učvršćeni i zategnuti šipkama i to posebno na svakoj stepenici. Stepenice moraju imati og­radu s rukohvatom za za­štitu od pada.

Poslovi koji se obavljaju na povišenim mjestima kao što su pranje prozora, vješanje zavjesa, dohvaćanje namirnica ili drugih predmeta s polica i slično, predstavljaju opasnost od padova. Najčešći uzroci ozljeda u ovim slučajevima su improvizirane radne platforme od stolica i sanduka, te nepodesne ili oštećene, odnosno neodgovarajuće ljestve. Opasnosti od pada postoje također i onda ako ljestve nisu propisno izvedene ili su izrađene iz lošeg materijala, odnosno, ukoliko se slomi prečka, razmaknu dvostrane ljestve, ili se pak ljestve okliznu na glatkom betonskom podu ili parketu. Za zaštitu od padova, kada se radovi obavljaju na povišenim mjestima, koristite samo ispravne i odgovarajuće ljestve.

Ljestve su obično izvedene kao jednostrane ili dvostrane, a izbor ovisi o prirodi posla što ga treba obaviti. Da biste dohvatili predmete koji se nalaze iznad visine glave koristite kratke dvostrane ljestve. Na taj način smanjit ćete napor i izbjeći ozljede.

Ako dohvaćate predmete sa polica, vitrina i ormarića na ovakav način, rad će vam biti sigurniji i lakši. Dvostrane ljestve za sklapanje moraju imati sigurnosnu prečku za oslonac tijela ili ruke, te dasku za odlaganje predmeta koji se uzimaju ili stavljaju na po­lice. Krakovi trebaju biti s obje strane povezane lancem ili na neki drugi način, koji će spriječiti njihovo razmicanje. Koristite uvijek samo potpuno ispravne i sigurne ljestve. Prije upotrebe kontrolirajte njihovu ispravno­st.