Osnove zaštite na radu

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unaprjeđuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

Zaštita na radu je skup djelatnosti (tehničkih, zdravstvenih, pravnih, pedagoških i drugih) kojima se otkrivaju i na najmanju moguću mjeru smanjuju opasnosti koje ugrožavaju i narušavaju zdravlje radnika.

Svrha zaštite na radu je stvoriti sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu i profesionalne bolesti.

Zaštita na radu u Republici Hrvatskoj regulirana je zakonodavstvom iz zaštite na radu.

Osnovu čine Ustav, Zakon o radu i Zakon o zaštiti na radu, a uz njih se pitanja iz zaštite na radu uređuju i drugim zakonima i podzakonskim propisima.

Uz to provedbu zaštite na radu obvezuju i konvencije Međunarodne organizacije rada koje je Republika Hrvatska preuzela i ratificirala.

Zakon o zaštiti na radu, kao i svi podzakonski propisi doneseni na temelju njega u Republici Hrvatskoj imaju za cilj sprečavanje nastanka ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, te zaštitu radnog okoliša.

Zakon o zaštiti na radu određuje i uređuje slijedeće:

  • sudionike i njihova prava, obveze i odgovornosti vezane za zaštitu na radu radnika i u provođenju mjera zaštite na radu,
  • osnovna i posebna pravila zaštite na radu,
  • obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu
  • obveze i prava radnika, te prava povjerenika radnika za zaštitu na radu,
  • obveze ovlaštenika odnosno stručnjaka zaštite na radu,
  • obveze i odgovornosti pri projektiranju i izvođenju radova,
  • obveze i postupke obrazovanja i osposobljavanja iz zaštite na radu,
  • pravni okvir za rad ovlaštenih osoba za zaštitu na radu,
  • provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora