Prijevoz opasnih tvari

Prema važećim propisima opasnim tvarima smatraju se eksplozivne tvari, plinovi, zapaljive tekućine, zapaljive krute tvari, oksidirajuće tvari, otrovi, radioaktivne tvari, nagrizajuće tvari i ostale opasne tvari. Prijevoz takvih opasnih tvari u cestovnom prijevozu - uostalom, to se odnosi i na ostale vrste prijevoza - uvelike se razlikuje od prijevoza drugih tereta. Naime, opasne tvari mogu zbog svojih svojstava za vrijeme prijevoza biti stalna opasnost za život i zdravlje osoba koje njima rukuju, ali i opasnost za sudionike prometa, pučanstvo i okoliš. Zbog toga se prijevoz, kao i priprema tvari za prijevoz, utovar i usputne manipulacije moraju tako obavljati da se zaštiti život i zdravlje ljudi, radna okolina, materijalna dobra te prometna sigurnost. Opasne tvari možete prevoziti samo ako ste za to stručno osposobljeni i ako ste navršili 21 godinu života. U tu svrhu morate pohađati seminar kojega organizira ovlaštena ustanova te položiti provjeru znanja, o čemu ćete dobiti potvrdu (certifikat) za prijevoz opasnih tvari.

Osobe koje nisu osposobljene za rukovanje opasnim tvarima mogu samo prenositi, utovarivati, istovarivati ili pretovariti opasne tvari i to ako su prije toga upoznate s načinom rada, opasnostima i sigurnosnim mjerama na radu, a pod rukovodstvom i nadzorom stručno osposobljene osobe za rukovanje opasnim tvarima.

Pakiranje je glavna mjera sigurnosti pri prijevozu opasnih tvari. Ambalaža i posude za prijevoz opasnih tvari moraju biti odgovarajuće izvedeni kako ne bi nastalo oštećenje, a time i gubljenje ili prosipanje sadržaja pri prijevozu. Ako se opasne tvari prevoze u posudama od lomljivog materi­jala ili neotporne plastične mase, posude moraju biti smještene u zaštitnu ambalažu koja je ispunjena materijalom za popunjavanje. Posude za prijevoz opasnih tekućina moraju izdržati unutarnji tlak pri promjenama temperature tijekom prijevoza. Posude za prijevoz opasne tekućine obujma većeg od150 litara moraju biti izrađene od čeličnog lima ili drugog prikladnog materijala. Ako su posude za prijevoz opasne tekućine izrađene od lomljivog materijala, ukupna masa te ambalaže ne smije biti veća od 75 kg, a ako je ambalaža izrađena od materijala koji nije lomljiv ukupna masa ambalaže ne smije biti veća od150 kg.

Zapamtite, jedan od najvažnijih predmeta pri prijevozu opasnih tvari je posuda u kojoj se tvar nalazi. Vodite uvijek računa da su posude odgovarajuće izvedbe za tvar koja se u njima nalazi te da su ispravne kako se ne bi prolile od­nosno prosule. Pazite, sve posude, kontejneri, cisterne i druge vrste ambalaže za prijevoz opasnih tvari moraju biti izrađeni u skladu s propisanim normama za odgovarajuću klasu opasnih tvari. Kontrolirajte da li su sva koleta u kojima se prevoze opasne tvari označena odgovarajućim oznakama opasnosti na vidljivom mjestu. Ne prihvaćajte posude koje nisu propisno označene. S praznim posudama u kojima su se nalazile opasne tvari rukujte kao da su pune. One moraju biti zatvorene, označene i prevoziti se na isti način kao da su pune.

Utovar i istovar opasnih tvari, kao i drugi postupci s tim u svezi (utakanje, pretovar, pretakanje, istakanje, čuvanje i drugo) čine veliku mogućnost za nastanak nezgoda, zbog čega se ti poslovi mogu obavljati samo na posebno određenim mjestima. Ta mjesta moraju biti opskrbljena propisanim uređajima i opre­mom za pretovar, aparatima za gašenje požara te vidljivo označena odgovarajućim znakom opasnosti. Zatvoreni prostor gdje se obavlja utovar ili istovar opasnih tvari, što stvaraju zapaljive plinove ili radioaktivne tvari mora biti opskrbljen najmanje jednim aparatom za mjerenje koncentracije plinova, od­nosno radioaktivnosti u tom prostoru. Zapamtite, najveći broj nezgoda događa se pri utovaru i istovaru opasnih tvari. Zbog toga na takvim mjestima posebno vodite računa o sigurnosti na radu. Budite sigurni da je mjesto na kojem se obavlja utovar ili istovar opremljeno svim propisanim uređajima i opremom za zaštitu na radu.

Na mjestu na kojem se utovaruju ili istovaruju eksplozivne ili zapaljive tvari zabranjeno je:

- držati tvari i uređaje koji mogu izazvati požar ili omogućiti njegovo širenje,

- držati otvoreni plamen ili raditi s otvorenim plamenom (zavarivanje i slično),

- pušenje i uporaba sredstava za paljenje (šibice, upaljači),

- uporaba uređaja ili sredstava koja imaju ložišta,

- rad s alatom ili uređajima koji iskre,

- da radi motor vozila.

Utovar i istovar opasnih tvari obavlja se, u pravilu, danju. Ako se radovi obavljaju noću, rasvjeta mora biti električna, a električni uređaji moraju biti izrađeni sukladno tehničkim normativima za smještaj u zonama ugroženim od požara i eksplozije.

Prijevozna sredstva za vrijeme utovara i istovara eksplozivnih i zapaljivih tvari moraju biti uzemljena zbog odvoda statičkog elektriciteta. U vozilima na motorni pogon za to vrijeme rad motora i uređaja za zagrijavanje kabine mora biti zaustavljen, osim ako se motor koristi za pogon crpke. Motor, crpke i ispušni sustav moraju biti osigurani tako da ne mogu izazvati opasnost uzrokovanu grijanjem ili paljenjem. Pri utovaru i istovaru zapaljivih tekućina uzemljite svoje vozilo kako bi se spriječio nastanak iskri zbog statičkog elektriciteta.

Prijevoz opasnih tvari vrlo je značajan u pogledu opasnosti i zaštite na radu. Opasna tvar mora biti, na odgovarajući način, pripremljena za prijevoz tako da udovoljava svim propisanim uvjetima. Kako tijekom prijevoza mogu nastupiti različite promjene na terenu opasnih tvari bilo zbog nepravilnog utovara ili prometne nezgode, što može imati za posljedicu opasnost kako za vozača tako za okolinu, prijevoznik mora biti upoznat s opasnostima i načinima zaštite od opasne tvari koju prevozi. Zbog toga je pošiljatelj koji daje opasnu tvar na prijevoz dužan za svaku pošiljku opasne tvari ispostaviti i predati prijevozniku:

- ispravu o prijevozu opasne tvari

- upute o posebnim mjerama sigurnosti što se prilikom prijevoza moraju poduzeti.

Prijevoznik i osoba koja upravlja prijevoznim sredstvom kojim se prevozi opasna tvar dužni su na ispravi o prijevozu opasne tvari svojim potpisom potvrditi primitak deklarirane opasne tvari za prijevoz. Ne primajte na prijevoz opasne tvari ako nisu ispunjeni svi uvjeti za njihov prijevoz. Zatražite od pošiljatelja ispravu o prijevozu opasne tvari te ako teret nije u skladu s navodima iz isprave, ne primajte ga na prijevoz. Pazite, najčešće ste upravo vi osoba koja u ime prijevoznika mora na ispravi o prijevozu opasne tvari svojim potpisom potvrditi primitak deklarirane opasne tvari na prijevoz. Zatražite od pošiljatelja i uputu o posebnim mjerama sigurnosti, što se prilikom prijevoza moraju poduzeti. Ona će upravo vama najviše trebati u slučaju neke nezgode pri prijevozu. Ne zadovoljavajte se bilo kakvim kratkim upozore­njima. Uputa mora biti iscrpna sa svim podacima o opasnostima i načinima zaštite za određenu opasnu tvar. Dobro proučite uputu prije nego što krenete na put kako vas nezgoda ne bi iznenadila.

Ako se tijekom prijevoza opasnih tvari utvrdi ili sazna da na primjer opasna tvar ne ispunjava propisane uvjete za prijevoz, da teret nije deklariran kao opasna tvar ili je netočno deklariran, da je opasna tvar koja se prevozi zakonski isključena iz prijevoza i slično, mora se odmah poduzeti sve da se spriječi štetno djelovanje opasnih tvari. Ako tijekom prijevoza ustanovite ili saznate da prevozite opasnu tvar koje je prijevoz zabranjen, dužni ste odmah obustaviti prijevoz opasne tvari na prvom mjestu koje zadovoljava sigurne uvjete i o tome obavijestiti najbližu policijsku upravu ili postaju te pošiljatelja.

Za prijevoz određenih vrsta opasnih tvari propisane su posebne mjere sigurnosti koje treba poštovati kod utovara i istovara te kod prijevoza. Dobro proučite propisane posebne mjere sigurnosti, koje se odnose na utovar i istovar te na prijevoz određenih vrsta opasnih tvari kao što su eksplozivne tvari, plinovi, zapaljive tekućine, otrovi i radioaktivne tvari. Poštujte te propisane posebne mjere sigurnosti kako bi se izbjegle opasnosti i štete.

Isto tako propisane su posebne mjere sigurnosti za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu, a koje se odnose na vozača, suvozača i pratitelja, opremanje i označavanje motornog vozila kojim se prevoze opasne tvari, kao i na postupak u slučaju kvara ili prometne nezgode.