Prijevoz osoba

VOZILO

U cestovnom prometu prijevoz osoba mogu preuzeti autobusi, tramvaji i taksi vozila. U posebnim slučajevima osobe se mogu prevoziti teretnim vozilima pripremljenim za prijevoz putnika te priključnim vozilima koja vuče traktor. Sredstvo za prijevoz putnika mora biti tehnički potpuno ispravno. Prije kretanja na put i nakon povratka vozilo mora biti stručno pregledano.


Vozilo mora biti opremljeno odgovarajućim sjedalima koja moraju biti konstruktivno dovoljno jaka za slučaj sudara (ne smije se deformirati zbog pritiska putnika na sjedalo) i ne smiju imati na sebi dijelove koji bi putnika mogli ozlijediti. Vozila pripremljena za prijevoz ljudi u stojećem stavu moraju imati određene držače da se kod promjene brzina ili smjera putnici pridrže. U međugradskom prometu nije dopušten prijevoz ljudi u stojećem položaju.

U autobusima i njihovim prikolicama kojima se putnici prevoze i u stojećem stavu, slobodna površina namijenjena za jedno mjesto stajanja mora iznositi najmanje0,15 m². Vozila opremljena samo sjedalima mogu primati onoliko putnika koliko ima raspoloživih sjedala u vozilu. Vožnja većeg broja putnika od dopuštenog - naročito u međugradskom prometu - je zabranjena. Vozilo mora imati vrata, koja se daju normalno otvarati i zatvarati i iznutra i izvana. Pri otvaranju ne smije biti upotrijebljena veća sila ili guranje ramenom. Autobusi kojima se prevoze školska djeca moraju biti posebno označeni.

Buka u vozilu ne smije prijeći dopustive granice (80 dBA). Veća buka izaziva premorenost i razdražljivost, kako vozača tako i putnika. Buka u vozilu morala bi se mjeriti periodično svakih pola godine. U vozilo ne smiju prodirati produkti sagorijevanja goriva, kao ugljični monoksid i akrolein. Koncentracija ovih plinova u vozilima morala bi se mjeriti periodično svakih pola godine. Vozilo mora imati ispravne uređaje za grijanje i ventiliranje. Ako nastane kvar na klimatskim uređajima u vozilima u ljetnim ili zimskim mjesecima, takvo vozilo ne bi smjelo na put, jer nema drugih mogućnosti ventiliranja (blokirani prozori), odnosno grijanja.

Teretno vozilo koje prevozi više od 5 osoba mora biti posebno opremljeno. Broj osoba, koje se mogu prevoziti teretnim vozilom u adaptiranom prostoru za teret, određuje i odobrava nadležna policijska uprava. Dozvolu za prijevoz ljudi u prostoru za teret ne treba tražiti u slučaju pružanja pomoći zbog elementarnih nepogoda ili slično. Stranice prostora teretnog vozila gdje se prevoze putnici moraju biti dovoljno visoke i osigurane od neočekivanog ili nehotičnog otvaranja. Sjedala adaptiranih teretnih vozila moraju imati čvrst leđni naslon. Prijevoz putnika mlađih od 14 godina u adaptiranim teretnim vozilima nije dopušten. Također, nije dopušten prijevoz većeg broja putnika nego što je predviđeno te putnika koji stoje.

 

VOZAČ

O ponašanju vozača, njegovim postupcima za vrijeme vožnje u svim vremenskim uvjetima te o načinu njegova reagiranja, ovisi velikim dijelom sigurnost putnika. Kako putnici nemaju mogućnost da provjere sposobnosti vozača, ili da izaberu vozača koji bi im odgovarao prema svojim mentalnim i zdravstvenim sposobnostima, oni ulaze u vozilo ne pitajući tko je i kakav vozač. Zato se od vozača zahtijeva najveća moguća stručna i psihofizička spremnost te uredna vanjština. Na posao dolazite obrijani, čisti i uredno odjeveni u službenu odjeću, koju je propisala vaša organizacija. Osnovna je dužnost vozača da za predviđeno vrijeme, na predviđenoj dionici puta obavi što sigurniji prijevoz putnika. Da bi to ostvario, vozač treba prvenstveno voditi računa o ispravnosti vozila te poštovati određena pravila. 

Prije kretanja na put provjerite stanje svih bitnih i za sigurnost vožnje značajnih elemenata vozila; kretanje vozila s nedostacima ili u kvaru je zabranjeno. Ako se kvar dogodi za vrijeme putovanja, pokušajte sami popraviti kvar. Ne uspijete li u tome, obavijestite vašu organizaciju i tražite vozilo koje će prevesti putnike te službu koja će popraviti kvar, odnosno odvući pokvareno ili oštećeno vozilo. Vaša je dužnost da se u takvim slučajevima pobrinete za što sigurnije i brže otpremanje putnika na cilj putovanja bilo vozilima vlastitog, bilo druge organizacije.

Na određenim mjestima (autobusni kolodvori, stalne ili uvjetne postaje) ukrcavanje putnika mora se obaviti uz kontrolu konduktera, ali i vozača. Prilikom ukrcavanja putnika zakočite vozilo da bude osigurano od iznenadnog pokretanja. Vozilo pokrenite tek na znak konduktera. Za vrijeme ukrcavanja putnika sa slobodnih javnih površina vozač je dužan omogućiti siguran ulaz i izlaz putnika. Ta mjesta na cestama I. i II. reda sa suvremenim kolničkim zastorom moraju biti označena kao autobusne postaje. Vozilo zaustavite na ugibalištu, odnosno primaknite krajnjem desnom rubu kolnika i primajte putnike samo s one strane ceste koja je izvan prometne površine kolnika. Za vrijeme vožnje vozač je dužan u svemu poštovati oznake i naredbe postavljene uz cestu i na njoj. Eventualno izgubljeno vrijeme zbog kvarova ili vremenskih prilika ne pokušavajte nadoknaditi brzom vožnjom, jer ćete ugroziti sigurnost putnika i povjerenog vam vozila, kao i ostale sudionike u prometu. U slučaju nezgode ili požara vozač, zajedno s kondukterom, organizira evakuaciju putnika iz vozila. Tek kada ste osigurali putnike, napustite vozilo i poduzmite potrebne mjere.


KONDUKTER

Kondukter je odgovorna osoba u vozilima za javni prijevoz putnika. On je zadužen da se brine o smještaju, udobnosti i sigurnosti osoba koje koriste prijevoz, a također i o naplati karata. Da bi valjano obavio svoju dužnost, kondukter također mora poštovati određene propise i pravila.  Na posao dolazite obrijani, čisti i uredno odjeveni u službenu odjeću, koju je vaša organizacije propi­sala. S putnicima se ophodite pažljivo i pristojno, ali energično.

Dok se vozilo potpuno ne zaustavi, kondukter ne smije primati niti puštati putnike u vozilo. Ulazna ili izlazna vrata otvarajte samo kad je vozilo potpuno zaustavljeno. Kondukter je dužan voditi računa o sigurnom ulazu i izlazu putnika iz vozila. Vozilo je spremno za polazak tek kad su svi putnici smješteni, odnosno ako je vozilo primilo određeni dopušten broj putnika (sjedeća i stajaća mjesta) kad su vrata zatvorena, a preostali putnici, koji nisu uspjeli naći mjesta u vozilu dovoljno od njega udaljeni da ne mogu biti povučeni, udareni ili prikliješteni bilo kojim dijelom vozila. Tek kad je vozilo spremno za polazak, dajte znak vozaču da može krenuti.

Ponašaju li se putnici nedolično, kondukter ih je dužan upozoriti. Ako su, pak, sigurnost i udobnost ostalih putnika ugroženi od takvog putnika, kondukter ga mora isključiti iz prijevoza ili ga uopće ne mora primiti u vozilo. Ako to ne  možete obaviti  sami,  ili  uz  pomoć vozača, zatražite pomoć policijske postaje. Kondukter može primiti u prijevoz, a na neuobičajeni način ulaženja u vozilo, osobe koje ne mogu ući u vozilo kroz za to određena vrata: majke s malom djecom, trudnice, invalide, iznemogle i stare osobe. Ako je u vozilu pronađen neki putnikov izgubljeni predmet, kondukter je dužan potražiti vlasnika i vratiti mu predmet ili taj predmet predati određenoj službi u organizaciji. U slučaju potrebe (slabost ili bolest putnika), kondukter je dužan pružiti prvu pomoć i zatražiti liječničku pomoć. Kondukteri moraju biti osposobljeni za pružanje prve pomoći bolesnima ili ranjenima, a njihovo praktično znanje mora biti provjereno. Ako kondukter primijeti kvar na vozilu (instalacije, gume itd.), on o tome obavještava vozača i pomaže mu u popravljanju kvara. Za vrijeme prisilnog stajanja (u slučaju kvara na vozilu ili slično) kondukter je dužan brinuti se o udobnosti putnika i njihovoj sigurnosti izvan zaustavljenog vozila. On im pruža informacije u slučaju zaustavljanja na cesti, kako i gdje se u slučaju potrebe mogu kretati te im daje obavijesti o vremenu eventualnog po­laska i stizanja na cilj. U slučaju nesreće ili požara, kondukter na najsigurniji način i bez panike udaljava putnike iz vozila te i sam napušta vozilo kad je evakuacija završena.


PUTNICI

O ponašanju putnika za vrijeme ulaza u vozilo i izlaska iz vozila ovisi uvelike i sigurnost prijevoza putnika motornim cestovnim vozilima. Putnici su dužni držati se reda prilikom ulaska i silaska s vozila kako je to predviđeno prilikom priprema vozila za javni promet. U mjesnom prometu većina vozila je pripremljena za ulazak putnika na stražnja vrata, a za izlazak na prednja vrata. U međugradskom prometu to se obavlja većinom kroz jedna (prednja) vrata zbog manje frekvencije putnika. Ulaženje i izlaženje putnika mora se obavljati bez guranja, i to samo dok vozilo stoji. Uskakanje ili iskakanje iz vozila u pokretu je zabranjeno.