Strojevi za preradu i obradu drveta

Vertikalni gater


Vertikalni gater još je i danas osnovni stroj za piljenje trupaca, iako ga sve češće zamjenjuju trupčare (tračne pile). Vertikalni gateri danas se uglavnom primjenjuju za rezanje trupaca manjih promjera, a trupčare za piljenje trupaca većih promjera. Pogon gatera redovno se nalazi u donjem dijelu. Noviji gateri imaju vlastiti pogon, ali se, naročito u starijim pilanama, još uvijek koristi velik broj gatera na trans¬misijski pogon. Gateri s vlastitim pogonom predstavljaju manju opasnost pri radu od gatera na transmisijski pogon.
Kao i kod drugih vrsta strojeva, tako i kod gatera postoji opasnost da radnik bude zahvaćen uređajima za prijenos gibanja, kao što su zupčanici, lančanici, remenski prije¬nos, osovine i drugo. Da bi se ova opasnost potpuno otklonila, svi ovi uređaji moraju biti potpuno zatvoreni. Prije nego stroj stavite u pogon, svakako provjerite, da li su svi uređaji za prije¬nos gibanja ograđeni zaštitnim napravama.
U gornjem dijelu ovi se uređaji moraju zaštititi štitnikom od lima ili ogradom od dasaka, dok se u donjem dijelu gatera zamašnjak i ojnica mogu zaštititi na primjer vratašcima od letvi sa dva krila. Pri prolaženju kraj stroja postoji opasnost, da radnik nogom upadne u otvor u podu kroz koji prolazi ojnica, što može dovesti do teške ozljede noge. Da bi se to spriječilo, otvor u podu mora biti ograđen zaštitnom ogradom od najmanje 20 cm visine. Budući da se transportni valjak nalazi relativno visoko, postoji opasnost pada kroz otvor ispod valjka. Stoga otvor mora biti zatvoren, na primjer željeznom rešetkom, ako to već nije izvedeno samom konstrukcijom stroja.
Velika opasnost da se radnik ozlijedi postoji za vrijeme stavljanja ili vađenja pile, odnosno, kod svih radova koji se moraju obavljati dok je okvir (jaram) pile podignut. Nehotični pad okvira (jarma) može se spriječiti, na primjer podlaganjem komada grede između stalka i jarma, zatim, blokiranjem zamašnjaka na odgovarajući način, ili tako da se jaram lancem pričvrsti na gornju poprečnu gredu gatera. Podignute valjke za pritiskivanje treba također osigurati od pada podlaganjem komada grede. Prije stavljanja ili vađenja pila iz jarma, osigurajte jaram podlaganjem drvene grede ili na drugi odgovarajući način.

Pri radovima na donjem dijelu gatera postoji opasnost od pada okvira (jarma) gatera ili od nehotičnog stavljanja u pogon, pri čemu radnik može biti ozlijeđen. Stoga prije početka rada treba blokirati ojnicu ili zamašnjak. Prije nego započnete s radom na donjem dijelu gatera (na primjer podmazivanje ili pregled ležajeva) oba¬vezno poduzmite mjere zaštite za sprečavanje neželjenog uključivanja gatera u rad.

Do teških ozljeda radnika može doći kada radnik sjedi na trupcu, pa na vrijeme ne skoči sa trupca, te ga zahvati pila. Za vrijeme piljenja trupca zabranjeno je sjediti na trupcu. Pri izbijanju klinova iz jarmače klinovi mogu, naročito ako se jako udara, odletjeti po pilani i ozlijediti okolne radnike. Da bi se to spriječilo, na jarmači mora postojati sanduk u koji padaju izbijeni klinovi. Pri izbijanju klinova iz jarmače ne udarajte prejako po klinovima, a prije toga postavite sanduk u koji će padati klinovi. Budući da postoji opasnost od povreda radnika za vrijeme puštanja stroja u rad, kada se u donjem dijelu nalazi još neki od radnika, stroj se smije pustiti u pogon samo kada se utvrdi, da se u donjem dijelu stroja nitko ne nalazi. Prije puštanja stroja u rad treba se uvjeriti, da se nitko ne nalazi u donjem dijelu stroja.

S radom na gateru ne smije se početi dok se ne provjeri da li su sve zaštitne naprave postavljene odnosno dok se ne utvrdi da li se radnici nalaze izvan opasne zone gatera, i provjeri da li su pile pravilno učvršćene. Gater mora imati ugrađen zvučni signal kojim se objavljuje početak rada stroja. Otvori kroz koje prolaze pokretni dijelovi gatera moraju biti ograđeni čvrstom ogradom u visini koja odgovara gornjoj ivici jarma gatera, a ne može biti niža od 1,20 metara. Protuutezi na gateru moraju biti postavljeni tako da se onemogući njihovo prebacivanje pri radu gatera. Pri izlasku iz gatera okrajci trupaca moraju se osigurati tako da ne dođe do njihovog podizanja ili spuštanja što se osigurava na način da se u transporter odnosno na gaterska kolica deblja strana trupca postavlja naprijed. Zabranjeno je uklanjanje zaglavljenih okrajaka i drugih predmeta dok je gater u pokretu.


Horizontalni gater

Kod horizontalnog gatera pila se pomiče u vodoravnom smjeru. Horizontalni gateri danas se rjeđe susreću u pilanama, a ranije su služili uglavnom za piljenje finog drveta u daske i furnire. Pogon horizontalnog gatera postavljen je sa strane, a ne ispod stroja kao kod vertikalnog gatera. Horizontalni gater predstavlja znatno manju opasnost od vertikalnog gatera, no i ovdje postoje opasnosti od pokretnih dijelova ukoliko oni nisu zaštićeni, odnosno, ukoliko se radnici ne pridržavaju mjera sigurnosti pri radu. Ako remenski prijenos, osovina i ojnica nisu zaštićeni, postoji opasnost da oni zahvate i ozlijede radnika. Remenski prijenos, osovina i ojnica moraju biti ograđeni. Za vrijeme rada gatera zabranjeno je ulaziti unutar ograde, odnosno, skidati ogradu.

Pri radu na horizontalnom gateru postoji opasnost da jaram u pokretu udari radnika i da ga ozlijedi. Također postoji i opasnost da se slomi ojnica, te da jaram izleti iz vodica nosača jarma. Da bi se ta opasnost spriječila, potrebno je ispred ravnine kretanja postaviti graničnik - drvenu ogradu, a između te ograde i vertikalnog stalka gatera postaviti žičanu mrežu kako ne bi došlo do uklještenja radnika između jarma i ograde. Za vrijeme rada gatera ne smijete prolaziti između jarma i zaštitne ograde, odnosno, skidati mrežu koja sprječava prolaz.

Kako postoji opasnost da radnika ozlijede pokretni dijelovi, prije puštanja gatera u rad treba utvrditi da se nitko ne nalazi u blizini tih dijelova. Prije puštanja gatera u rad uvjerite se da se nitko ne nalazi u blizini pokretnih dijelova.

Opće mjere zaštite na radu

S radom na gateru ne smije se početi dok se ne provjeri da li su sve zaštitne naprave postavljene odnosno dok se ne utvrdi da li se radnici nalaze izvan opasne zone gatera, i provjeri da li su pile pravilno učvršćene. Gater mora imati ugrađen zvučni signal kojim se objavljuje početak rada stroja. Otvori kroz koje prolaze pokretni dijelovi gatera moraju biti ograđeni čvrstom ogradom u visini koja odgovara gornjoj ivici jarma gatera, a ne može biti niža od1,20 metara. Protuutezi na gateru moraju biti postavljeni tako da se onemogući njihovo prebacivanje pri radu gatera. Kod horizontalnih gatera ojnice i zamašnjak moraju biti ograđeni, a okvir osiguran od ispadanja. Pri izlasku iz gatera okrajci trupaca moraju se osigurati tako da ne dođe do njihovog podizanja ili spuštanja što se osigurava na način da se u transporter odnosno na gaterska kolica deblja strana trupca postavlja naprijed. Zabranjeno je uklanjanje zaglavljenih okrajaka i drugih predmeta dok je gater u pokretu.


Trupčara


Trupčara je stroj koji se sve češće koristi za primarnu obradu drveta umjesto gatera. Ako se u pogonu nalaze i gateri i trupčare, trupčare se upotrebljavaju za rezanje trupaca većih promjera. Prednost je trupčara u tome, što su "brže" od gatera, a rad je potpuno mehaniziran. Strojem se upravlja sa komandnog pulta, tako da je i sa stajališta sigurnosti mnogo povoljniji od gatera. Ako na trupčari, međutim, nisu provedene osnovne mjere zaštite, postoji opasnost da radnika zahvati gornji kotač. Stoga on mora biti zatvoren, kako po obodu tako i sa strane. Od donjeg kotača ne postoji takva opasnost, budući da se nalazi u otvoru unutar temelja.

Prije početka rada odnos­no namještanja trake utvrdite da li je traka potpuno zatvorena. Vodilica sa štitnikom mora biti spuštena što bliže trupcu.

Pri radu na trupčari postoji velika opasnost - ne samo po radnika na trupčari, nego i za okolne radnike - ako dođe do pucanja trake. Da bi se, što je moguće više, smanjila opasnost od zahvaćanja trakom kao i njenog odlijetanja sa stroja u slučaju pucanja, traka mora biti potpuno zatvorena po cijeloj dužini osim dijela kojim se reže. Kao i kod ostalih tračnih pila i kod trupčare postoji opasnost od odlijetanja otkinutog zupca lista pile, do kojega će doći ako se zupci trake pile nalaze na kotaču. Pri namještanju trake pile postavite traku tako, da zupci pile ne leže na vijencu kotača. U slučaju dužeg prekida rada, a naročito noću i zimi, obavezno treba list pile osloboditi napona.

Kod novijih tipova trupčara nabacivanje trupaca na kolica obavlja se automatski, pomoću dodavača, nabacivača i hvatača trupaca. Međutim, i kod ovih trupčara, i kod ostalih gdje nabacivanje nije potpuno mehanizirano, treba utvrditi da su kandže sigurno prihvatile trupac, tako da se ne može pomicati i tako ozlijediti radnika. Kod trupčara postoji i opasnost od loma pile, kada pri kraju rezanja trupaca gornja kandža udari o list pile. Kako se ova opasnost ne može otkloniti tehničkim mjerama zaštite, radnik mora pri kraju rezanja obratiti posebnu pažnju, da ne dođe do udara lista pile o gornju kandžu.

Nakon učvršćivanja trupca na kolicima, uvjerite se da je trupac dobro i sigurno stegnut. Pri kraju rezanja posebno pazite da ne dođe do udara lista pile o kandžu. Pri radu na trupčari postoji opasnost od pada radnika kroz otvor u temelj stroja, gdje se nalaze donji kotač i elektromotor. Zbog toga otvor mora biti pokriven daskama debljine najmanje 30 mm. Pripazite da otvor oko stroja bude uvijek pokriven na odgovarajući način. Opasnost po radnika predstavlja i sam trupac, te pokret­ni dijelovi dodavača ili nabacivača, ako za vrijeme rada radnik iz bilo kojeg razloga dolazi unutar dodavača, odnosno nabacivača, ili ispred kolica. Za vrijeme rada stroja ne ulazite unutar uređaja za prebacivanje trupca na trupčaru. Nikada ne stojte ispred kolica. Da bi se spriječile ozljede radnika od bilo kojeg pokretnog dijela trupčare, potrebno je prije puštanja trupčare u rad utvrditi, da se unutar ili ispred pokretnih dijelova trupčare nitko ne nalazi. Prije puštanja trupčare u rad uvjerite se da se nitko ne nalazi u blizini ili unutar nekog od uređaja trupčare. Do teških ozljeda radnika može doći kada radnici sjede na trupcu i na vrijeme ne skoče sa trupca pa ih zahvati list pile. Za vrijeme piljenja trupca zabranjeno je sjediti na trupcu. Rad trupčare je poluatuomatiziran ili potpuno automatiziran, što znači da nema potrebe da radnik dolazi u blizinu bilo kojeg pokretnog dijela (kolica, pila, trupac i drugo). Međutim, zbog toga što trupac nije bio dobro upet pa se pomaknuo, ili iz nekog drugog razloga, radnik obično priskače da to popravi, a da prije toga nije isključio stroj iz rada, pa ga trupac ili kolica mogu prikliještiti. Ako za vrijeme rada dođe do bilo kakve neispravnosti, najprije zaustavite stroj, a zatim otklonite neispravnost.

Opće mjere zaštite na radu

Pile trupčare moraju biti izvedene na isti način kao i tračne pile. Prostor oko kolica za trupce mora biti ograđen. Hod kolica trupaca odnosno ostalih predmeta rezanja mora biti osiguran automatskim isključivačima, a u krajnjem položaju moraju biti ugrađeni mehanički graničnici s odbojnicima od elastičnog materijala. Nosači i držači trupaca odnosno ostalih predmeta rezanja moraju biti izvedeni tako da ne mogu doći u dodir s listom pile. Kod uključenja u rad dolaznog transportera trupaca od stovarišta do kolica, mora se osigurati veza zvučnim signalom. Na mjestu dovođenja trupaca na transporter mora biti izveden jedan ili više prekidača - gljivastih tipkala za brzo zaustavljanje transportera.


Rastružne pile


Danas se koristi dosta velik broj rastružnih pila, kako za primarnu, tako i za sekundarnu preradu drveta u pilanama, u tvornicama ambalaže i kod finalne obrade drveta. Razlike između pojedinih vrsta ovih strojeva su neznatne. Neki su više mehanizirani, a neki manje, jedni rade sa dvostrukim, drugi s jednostrukim nazubljenim valjkom i tome slično. Dva su osnovna tipa ovih strojeva: rastružna tračna pila i univerzalna tračna pila - obličarka.

Opće mjere zaštite na radu

Rastružne tračne pile moraju biti izvedene na isti način kao i tračne pile. Prostor oko kolica za trupce mora biti ograđen. Hod kolica trupaca odnosno ostalih predmeta rezanja mora biti osiguran automatskim isključivačima, a u krajnjem položaju moraju biti ugrađeni mehanički graničnici s odbojnicima od elastičnog materijala. Nosači i držači trupaca odnosno ostalih predmeta rezanja moraju biti izvedeni tako da ne mogu doći u dodir s listom pile. Kod povratka kolica pri radu rastružne pile mora biti osigurano odmicanje od ravnine lista pile. Kod uključenja u rad dolaznog transportera trupaca od stovarišta do kolica, mora se osigurati veza zvučnim signalom. Na mjestu dovođenja trupaca na transporter mora biti izveden jedan ili više prekidača - gljivastih tipkala za brzo zaustavljanje transportera.

 


Pilanska tračna pila


Ovaj je stroj namijenjen za uzdužno rezanje u sekundar­noj pilanskoj preradi. Na njemu se radi ručno, no uz dodatni specijalni uređaj postiže se automatski posmak. Pilanske tračne pile sve se češće koriste umjesto kružnih pila, jer se postiže veća ušteda sirovine, čistiji je rez, manji je napor radnika pri "guranju" daske i, što je veoma značajno, manja je opasnost da se radnik ozlijedi.

I na ovom stroju prisutna je opasnost, da za vrijeme rada pukne traka i velikom brzinom odleti s kotača. Pri tom je ugrožen i radnik na stroju, i okolni radnici. Da bi se to spriječilo, traka mora biti cijelom svojom dužinom potpuno zatvorena, po obodu i sa strane, podrazumijevajući ovdje i kotače. Traka smije ostati slobodna samo na dijelu kojim se reže. Prije početka rada utvrdi­te, da li je traka zatvorena po cijeloj dužini, osim na dijelu kojim se reže. Neki radnici ručno podešavaju vodilicu trake za vrijeme rada tračne pile. Kod ovakvog načina rada postoji velika opasnost da traka zahvati i ozlijedi radnika. Vodilicu trake pile smijete ručno podešavati samo dok pila miruje.

Mnogi su radnici bili ozlijeđeni na tračnoj pili zbog nepravilnog načina rada. Najčešće je tome uzrok nepravilan položaj ruku za vrijeme potiskivanja drveta k traci, zatim, nepodešenost vodilice, što znači da vodilica sa štitnikom nije spuštena do neposredno iznad drveta i slični uzroci. Prije početka rada namjestite vodilicu sa štitnikom neposredno iznad drveta koje režete. Ruke pri rezanju postavite po strani reza, a palce stisnite uz prste.

Kod strojeva ove vrsti, naročito kod onih starijih, traka se okreće još izvjesno vrijeme nakon što je energija isključena. Stoga nakon isključenja stroja treba odmah pritisnuti kočnicu za brzo zaustavljanje trake, jer bi u protivnom mogla ozlijediti druge radnike. Ako takve kočnice nema na stroju, radnik mora prije napuštanja stroja pričekati da se traka potpuno zaustavi. Prije napuštanja tračne pile uvjerite se da se traka zaustavila. Ako je stroj opremljen kočnicom za brzo zaustavljanje, aktivirajte je odmah nakon isključenja pogonske energije.

Kako se na tračnoj pili režu drva koja nisu ravna, već su nepravilna oblika ili su okrugla, to je stalno prisutna opasnost da prsti radnika, prije ili kasnije, dođu u dodir s trakom pile. Za rezanje okruglih komada upotrijebite držače koji sprečavaju njihovo okretanje. Kod rezanja malih komada radnik prstima dolazi u neposrednu blizinu trake. Da bi se spriječile nezgode koje mogu pri tom nastati, treba koristiti odgovarajuće naprave za potiskivanje. Pri rezanju malih komada drveta obavezno koristite odgovarajuće naprave za potiskivanje.

Kao i kod ostalih tračnih pila i kod ove postoji opasnost da se odlome zupci trake, ako je ona namještena tako da se kreće sredinom, a ne rubom kotača. Pri namještanju trake pile postavite traku tako da zupci pile ne leže na vijencu kotača. Kada završite s namještanjem trake, zaštitnu napravu postavite na svoje mjesto. Ako se nakon nestanka električne energije stroj ne isključi, postoji opasnost da radnika zahvate pokretni dijelovi, kada se stroj dolaskom električne energije sam od sebe aktivira.

U slučaju nestanka električne energije uvjerite se da je stroj isključen iz rada. Piljevinu, koja ostaje na stolu kod rezanja, radnici najčešće sa stola skidaju rukom, pa pokretna traka može ozlijediti prste radnika. Piljevinu i otpatke skidajte samo odgovarajućim alatima (metlicama i slično) i to samo dok stroj miruje.

Poslije upotrebe tračne pile, a naročito ako se stroj zaustavlja na duži period i kad je hladno vrijeme, treba smanjiti napetost trake. Kod starih vrsti strojeva, gdje ne postoji uređaj za pritezanje trake, preporučuje se traku skinuti. Za vrijeme dužih prekida rada, a naročito noću i zimi, traka se mora otpustiti, odnosno skinuti.

 

Opće mjere zaštite na radu

List tračne pile mora biti pokriven zaštitnim oklopom po cijeloj dužini, osim dijela kojim se reže, najviše do6 mm iznad predmeta koji se obrađuje. Zaštitni oklop mora na siguran način sprečavati iskakanje lista pile ili njegovih dijelova. Pomična zaštitna naprava lista pile od oklopa vodećeg kola lista pile do predmeta obrade, mora biti izvedena tako da se može sigurno namještati i mehanički učvrstiti na odabrani položaj. Ručno podešavanje vodilice lista tračne pile može se vršiti samo dok pila nije u radu. Pri rezanju neravnog materijala moraju se koristiti uređaji koji sprečavaju okretanje odnosno prevrtanje materijala za vrijeme obrade.

 


Kružna pila (cirkular)


Kružna pila također se često primjenjuje u pilanama i to za sekundarnu obradu, to jest za uzdužno ili poprečno rezanje kratkih komada drveta, a može imati jedan ili više listova pile. Drvo se prinosi stroju ručno, pa već iz tog razloga ovi strojevi predstavljaju veliku opasnost po radnika. Osnovna opasnost na kružnim pilama proizlazi iz načina prinošenja drveta. Budući da se na ovom stroju drvo prinosi ručno, radnik može iz bilo kojeg razloga rukom dodirnuti list pile. Da bi se to spriječilo, na svakoj kružnoj pili mora postojati zaštitna kapa koja sprječava dodir sa listom pile. Zaštitna kapa mora biti postavljena na visinu do 5 mmiznad drveta koje se reže. Ispod radnog stola list pile mora biti s obje strane ograđen. Prije početka rada na kružnoj pili postavite zaštitnu kapu na najviše 5 mm visine iznad predmeta koji obrađujete.

Pri stezanju drveta na list kružne pile može doći do vraćanja drveta, pa postoji opasnost da ono ozlijedi radnika. Da bi se spriječilo vraćanje drveta, iza lista pile mora postojati razdvojni klin, koji ima zadatak da neposredno iza lista pile proširuje rez. Razdvojni klin mora biti odgovarajuće debljine, odnosno postavljen na odgovarajućoj udaljenosti iza lista pile, kako bi obavio svoj zadatak, to jest spriječio vraćanje komada. Razdvojni klin mora biti tanji od širine reza, a najmanje za 1/4 deblji od lista pile. Razdvojni klin mora biti postavljen tako da mu vrh ne bude niži od dna najvišeg zupca pile.

Razdvojni klin mora biti podjednako udaljen od vrhova zubaca pile. Ova udaljenost ne smije biti veća od 10 mm, niti manja od 3 mm. Prije početka rada ispravno namjestite odgovarajući razdvojni klin. Neispravno je i zabranjeno za vrijeme rada kružne pile namještati zaštitnu kapu, razdvojni klin ili vodilicu, jer pri tom radnika može zahvatiti list pile koji rotira. Zabranjeno je namještati zaštitnu kapu, razdvojni klin i vodilicu za vrijeme rada kružne pile.

Zbog nepravilnog načina rada, kada radnik pri kraju rezanja drveta ili pri rezanju malih komada dođe u dodir s listom pile, česte su ozljede šake. Dok potiskujete drvo, ruke moraju biti izvan zahvata lista pile, a palci stisnuti uz šaku. Pri rezanju malih komada drveta, ili kad ruke dolaze preblizu listu pile, upotrijebite potiskivače

Uklanjanje piljevine s radnog stola također može biti uzrokom ozljeda radnika. Naime, najčešće se stol čisti rukom dok je pila u pogonu, a ne dok stroj miruje i s napravama za skidanje piljevine. Piljevinu i otpatke drveta s radnog stola uklanjajte četkom ili metlicom samo dok stroj miruje. Uklještenje drveta (letvica i slično) između lista pile i radnog stola također može biti uzrokom ozljede radnika. Da bi se to spriječilo, razmak između lista i stola mora biti što je moguće manji, kako drvo ne bi dospjelo u taj procjep. Širina raspora u stolu mora biti za 1 - 3 mm veća od širine raspora zubaca pile. Prije početka rada utvrdite da li je raspor u stolu ispravan. Na kružnoj pili postoji velika opasnost od lista pile koji se još izvjesno vrijeme okreće, iako je isključen iz rada. Naime, isključenjem pogonske energije list pile ne zaustavlja se trenutačno. To može biti uzrokom nezgode, ako netko od radnika iz bilo kojeg razloga dodirne rotirajući list pile, budući da se kod određenog broja okretaja čini kao da list miruje. Nakon isključenja stroja iz rada list pile ne zaustavljajte rukom ili drvetom, nego kočnicom. Ako stroj nema kočnice, pričekajte dok se list pile sam ne zaustavi.


Opće mjere zaštite na radu

Uređaji za podizanje i spuštanje lista kružne pile i zaštitne kape moraju se ugraditi prema uputama proizvođača, tako da se omogući siguran rad radnika. List kružne pile iznad i ispod radnog stola mora biti pokriven zaštitnom napravom osim onog dijela kojim se neposredno reže. Zaštitna naprava lista kružne pile mora biti učvršćena tako da se za vrijeme rezanja ne može pomicati uzduž ni okomito na list pile. Zaštitna naprava lista kružne pile mora biti postavljena tako da ne umanjuje vidljivost rezanja ali najviše do6 mm iznad predmeta koji se obrađuje. Ako je predmet koji se obrađuje neravan, zaštitna naprava postavlja se na visinu prema najvišem dijelu predmeta. Širina raspora u stolu kružne pile mora biti za 1 -3 mm šira od širine razvoda zubaca pile. Pri rezanju materijala koji se u toku obrade može pomicati odnosno okretati mora se koristiti naprava za sprečavanje okretanja odnosno prevrtanja materijala. Ručne kružne pile moraju imati pokretnu zaštitnu napravu koja pri praznom hodu pokriva cijeli obod lista pile. Debljina razdvojnog klina na stolu kružne pile mora biti manja od širine reza, a najmanje za 1/4 veća od debljine lista pile. Razdvojni klin mora biti postavljen tako da mu vrh ne bude niži od dna najvišeg zupca pile. Razdvojni klin mora biti podjednako udaljen od vrhova zubaca pile i ne smije biti veća od10 mm niti manja od3 mm. Ako se na kružnoj pili koriste listovi pila različitih promjera, moraju se postavljati razdvojni klinovi odgovarajućih dimenzija s mogućnošću horizontalnog i vertikalnog namještanja i sigurnog učvršćenja u skladu sa zahtjevima zaštite na radu. Kružne pile s više listova i automatskim posmakom materijala moraju imati uređaj za zaštitu od povratnog udarca. Članci u zaštitnoj napravi protiv povratnog udarca odbačenog materijala ne smiju biti od mekog ili krtog materijala, a njihova širina ne smije biti veća od10 mm. Potisni valjci za automatsko pomicanje materijala na kružnu pilu moraju biti zaštićeni čvrstim oklopom. List kružne pile s njihalicom mora biti pokriven čvrstom zaštitnom kapom do visine rezanja. Poprečni hod klatne i povlačne pile mora biti ograničen tako da list pile ne može prijeći kraj radnog stola. Kružne pile za krajčenje trupaca moraju biti zaštićene pokretnom zaštitnom kapom koja oslobađa list pile samo do visine koja odgovara debljini trupca koji se reže. Cilindrične pile za dužice moraju imati napravu za hvatanje odnosno odbacivanje odrezanih dužica. Pokretne kružne pile za rezanje ogrjevnog drveta moraju imati pokretni stol ili pokretni kozlić koji se moraju poslije svakog reza vraćati u prvobitni položaj. Kod pokretnih kružnih pila za rezanje ogrjevnog drveta zaštita lista pile mora biti izvedena kao i kod ostalih kružnih pila. Ako kružnu pilu opslužuju u radu dva radnika, pila mora sa zadnje strane imati izvedeno gljivasto tipkalo za brzo zaustavljanje.

 


Automatska kružna pila


Danas se u modernim pilanama sve češće upotrebljava automatska kružna pila za uzdužno piljenje. Velika vrijednost automatske kružne pile očituje se u njezinoj sposobnosti uklapanja u tehnološke linije pilana sa jednofaznom, a naročito sa dvofaznom preradom drveta, kao i u tvornicama namještaja. Budući da stroj radi potpuno automatski, od dovođenja materijala do upravljanja radom stroja, ovaj je stroj veoma poželjan sa stajališta sigurnosti pri radu.

Iako kod novijih automatskih kružnih pila ne postoji opasnost od ozljeđivanja radnika listom pile jer je list potpuno zatvoren, kod starijih tipova ta mogućnost postoji, ako radnik iz bilo kojeg razloga ulazi rukom sa strane stroja ili s prednje strane stroja do lista pile. Za vrijeme rade stroja nipošto ne dolazite rukom u blizinu lista pile. Nakon namještanja lista pile po­stavite sve zaštitne naprave (pokrove, vrata i slično) na svoje mjesto.

Treba svakako istaći, da na automatskoj kružnoj pili najveću opasnost predstavlja vraćanje drveta, iako drvo do lista pile dolazi automatski preko lanaca, valjaka i drugo. Do vraćanja može doći iz više razloga, a kao primjer može se navesti nedovoljna podešenost pritisnog uređaja. Vraćanje drveta i u takvim slučajevima sprječava se odbojnim klinovima, kojih širina ne smije biti veća od 10 mm.

Prije početka rada uvjerite se da su odbojni klinovi ispravni, to jest da se slobodno okreću, i u slučaju vraćanja zadržavaju drvo od izbacivanja.

Kako i pri radu na ovom stroju može doći do nezgode radnika iii do kvara, stroj se u takvim slučajevima mora trenutačno zaustaviti. U slučaju nezgode ili kvara, odmah isključite stroj iz rada, a zatim otklonite kvar. Ova vrst strojeva opremljena je uređajem za odvođenje piljevine i prašine. Uređaji za odvođenje prašine tako su izvedeni, da se pri uključivanju stroja najprije uključi ovaj uređaj, a zatim se uključi stroj u rad. U slučaju da je uređaj neispravan, stroj se ne može uključiti u rad. Prije početka rada, kao i za vrijeme rada, provjerite da uređaj za odvođenje piljevine ispravno djeluje. Neispravno podešavanje pritisnog uređaja na odgovaraju­ću debljinu daske može imati za posljedicu nedovoljno stezanje i odbacivanje daske, što može dovesti do oštećenja ili loma lista pile. Pri tom su česte i ozljede radnika. Prije početka rada pritisni uređaj podesite prema debljini daske koju želite piliti. Nagomilavanje piljevine na pojedinim dijelovima stroja - kao što su: lanac i klizna staza, klizna staza posmičnog lanca, kvadranti, lančanici za posmak, staze pritisnog mehanizma, vretena za dizanje i drugo - može uzrokovati oštećenje ili lom nekog od navedenih dijelova stroja, a time i ozljeđivanje radnika. Uređaje za prinošenje drveta očistite svakog dana, ili barem jednom tjedno, od nečistoće i piljevine žičanom četkom, zatim ih obrišite i podmažite. Budući da su pokretni elementi najopasniji dijelovi stroja, potrebno je prije početka rada, ili nakon izmjena pojedinog elementa stroja, provjeriti, da li su sve zaštitne naprave na svom mjestu. Prije početka rada ili nakon izmjene nekog od elemenata stroja utvrdite, da su sve zaštitne naprave na svom mjestu.Povlačno-klatne pile


Ovi se strojevi prvenstveno upotrebljavaju za poprečno rezanje drveta. Klatna pila može se upotrijebiti i za krajčanje, zakretanjem gornjeg dijela za 90°. Na ovim strojevima najopasniji je rotirajući list pile. Zahvaćanje listom pile sprječava se postavljanjem zaštitne kape koja mora list pile pokrivati do visine rezanja. Da bi se to postiglo, list pile pokriven je nepomičnom kapom u gornjoj polovini, dok je ostali dio zaštićen pokretnom napravom, čiji donji brid dodiruje komad za vrijeme obrade, ili se taj dio podesi prema debljini drveta. Prije početka rada pregledajte, da li zaštitna kapa pokriva list pile do visine rezanja.

Kod krajčanja klatnom pilom postoji opasnost od vraćanja drveta. Da bi se to spriječilo, klatna pila mora biti opremljena razdvojnim klinom koji ima zadatak, da proširuje rez iza lista pile. Za debljinu razdvojnog klina, udaljenost klina od lista pile, te za visinu klina vrijede propisi jednaki onima za stolnu kružnu pilu. Pri krajčanju drveta klatnom pilom provjerite, da li je klatna pila opremljena razdvojnim klinom. Do čestih povreda s klatnom-povlačnom pilom dolazi za vrijeme namještanja drveta ili čišćenja stola, zbog toga što se pila nije vratila u prvobitni položaj. Vraćanje pile postiže se na nekoliko načina, a najčešći je i najsigurniji način postavljanje opruga ili protuutega. Iz istih razloga postavljaju se i uređaji za zaustavljanje, nakon što je uređaj za vraćanje vratio pilu u prvobitni položaj. Nakon završenog rezanja, odnosno otpuštanja pile, pila se mora automatski vratiti u prvobitni položaj i u tom položaju ostati.

Radnici se ponekad povređuju listom pile, kada pila izlazi izvan stola. Izlaženje pile izvan stola sprečava se graničnicima ili lancima. Prije početka rezanja drveta regulirajte dužinu kretanja pile. Pila ne smije izlaziti izvan stola. Nepravilan način rada na pili također je često uzrok nezgoda. Pravilno se radi tako da radnik stoji s one strane na kojoj je ručica i vuče pilu odgovarajućom rukom, to jest ako se ručica nalazi na desnoj strani pile, drvo treba potiskivati s desna i desnom rukom, a pilu vući lijevom rukom. Pri radu s klatnom-povlačnom pilom zauzmite pravilan položaj: stojeći na strani na kojoj je ručica vucite pilu odgovarajućom rukom. Ponekad na pili nedostaje ručica za povlačenje, pa radnik povlači pilu za zaštitnu kapu. Pri tom može prstima doći u dodir s listom pile i ozlijediti se. Pilu smijete povlačiti samo za to predviđenom ručicom. Ako ručice nema, ne smijete raditi s pilom.

 


Klatna pila-podstolna


Danas se još u mnogim pilanama upotrebljavaju ove pile za poprečno rezanje drveta. U stanju mirovanja list pile nalazi se ispod stola, tako da ne predstavlja opasnost po radnika. Međutim, izlaženjem pile iz stola nastaje opasnost za ruke radnika. Pri radu s ovim pilama najveća opasnost po radnika postoji od zahvaćanja listom pile. Ako radnik pri namještanju predmeta nehotično pritisne pedalu, ili neki predmet padne na nju, pila će izaći iz stola, a pri tom može zahvatiti radnika. Da bi se spriječilo neželjeno podizanje lista pile, pedala mora biti zaštićena barem s gornje strane. Prije početka rada uvjerite se da je pedala osigura­na zaštitnom ogradom.

Radnik može dodirnuti list pile i za vrijeme rada, ako nepravilno drži ruke, ili iz bilo kojeg razloga pomakne ruku na list pile. Da bi se takve nezgode otklonile, radnici pri radu moraju ruke držati sa strane lista pile, a ne u njenoj ravnini. Nadalje, ispred lista pile mora postojati graničnik koji sprečava dodir s listom pile s prednje strane. Zaštita mora biti postavljena iznad lista pile ili kao stalna ili kao pokretna zaštitna naprava. Kad je zaštita na napravi pokretna, aktiviranjem lista pile iz stola najprije počinje izlaziti štitnik, prekrivajući na taj način mjesto rezanja. Na klatnoj-podstolnoj kružnoj pili nemojte raditi, ako nije opremljena štitni­kom iznad, odnosno ispred lista pile, jer je to zabranjeno. Ruke držite izvan zahvata pile, a ne u ravnini lista pile.

 

Stolna glodalica


Glodalica za obradu drveta je stroj koji se vrlo mnogo upotrebljava. Ovo zbog toga, jer se na njemu mogu vršiti najrazličitije radnje pri obrađivanju drveta. Uslijed razno­vrsne upotrebe, zaštitni uređaj na stolnoj glodalici predstavlja vrlo složen problem, te je vrlo teško pronaći univerzalnu zaštitnu napravu, to jest zaštitni uređaj za sve radne operacije. Zbog velikog broja okretaja glodala, a i zbog toga što se predmet obrade pridržava ručno, na tim se strojevima događa velik broj nesreća .

I na ovom stroju osnovna opasnost proizlazi iz načina prinošenja drveta. Budući da se drvo prinosi ručno, radnik može iz bilo kojeg razloga rukom dodirnuti glodalo. Da bi se to spriječilo, treba postaviti zaštitnu napravu, na primjer odbojnu kapu iz čeličnog lima, ili sličnu napravu iz tvrdog drva, koja se pričvršćuje na vodilicu. Te naprave svojim vanjskim dijelom moraju prelaziti putanju rotirajućeg alata, a donji dio naprave ne smije biti više od5 mmiznad predmeta.

Kada se radi s vodilicom, treba postaviti odgovaraju­ću zaštitnu napravu. Vanjski dio zaštitne naprave mora prelaziti putanju rotirajućeg alata za najmanje 30 mm. Donji dio naprave ne smije biti više od 5 mm iznad predmeta obrade. Kod rada na glodalici postoji također opasnost od vraćanja predmeta obrade prema radniku, što može imati za posljedicu i težu povredu radnika. Da bi se to spriječilo, potrebno je primijeniti neke od naprava za sprečavanje vraćanja predmeta. Jedna od takvih naprava su češljevi. Oni se najčešće primjenjuju, i to naročito kada se predmeti obrađuju serijski. Vrlo su jednostavni, a izraditi ih se može u svakoj radionici.

Kada god ste u mogućnosti upotrijebite napravu za sprečavanje vraćanja pred­meta. Ako ste upotrijebili češljeve, oni moraju biti postavljeni na stol kao i na vodilicu. Mnogo češće dolazi do povreda radnika kada se obrađuju predmeti nepravilnih oblika, jer se u tom slučaju može upotrijebiti vodilica za vođenje. Da bi se i kod takvih radova što je moguće više smanjila opasnost od zahvaćanja alatom, moraju se upotrijebiti pomoćne naprave za vođenje, na primjer ptičji kljun, pa zaštitna naprava u obliku metalnog prstena koji potpuno okružuje alat,čiji vanjski rub prstena mora prelaziti putanju alata i biti viši od predmeta obrade.

Kod obrade drveta nepravilnih oblika upotrijebite naprave za vođenje predmeta. Zaštitna naprava (prsten) smije biti najviše 5 mmiznad predmeta obrade, a vanjski rub naprave mora prelaziti barem 50 mmputanju alata. Kod obrade malih i uskih predmeta postoji velika opasnost da prsti dođu u dodir s rotirajućim alatom. Da bi se to spriječilo, kod tih radova moraju se primjenjivati naprave za potiskivanje. Uvijek upotrijebite potiskivače pri obradi malih komada drveta ili kad ruke dolaze preblizu glodala.

Budući da se obradom drveta na glodalici stvara velika količina prašine i piljevine, postoji velika opasnost povrede očiju radnika. Da bi se ta opasnost spriječila, glodalice moraju biti opremljene uređajem za odsisavanje prašine i piljevine. Pri uključivanju glodalice u rad provjerite da li se istodobno u rad uključuje i uređaj za odsisavanje prašine i piljevine. Uklanjanje piljevine s radnog stola također može biti uzrokom ozljeda radnika. Naime, najčešće se stol čisti rukom dok je još glodalica u pogonu, a ne dok stroj miruje, i ne s napravama za skidanje piljevine. Piljevinu i otpatke drveta s radnog stola uklanjajte četkom i metlicom samo dok stroj miruje.

Pri radu na glodalici postoji opasnost od povrede radnika kada zbog naglog pritiska predmeta na glodalo dođe do pucanja glodala i njegovog odlijetanja. Pri obradi predmeta na glodalici predmet pritišćite na glodalo umjereno i bez udaraca, kako ne bi došlo do odbacivanja predmeta ili loma glodala.

 

Opće mjere zaštite na radu

Kod brzohodnih glodalica mora se upotrebljavati specijalni alat namijenjen za velike obodne brzine, a dimenzije alata moraju biti u skladu s karakteristikama strojeva. Na glodalici je zabranjena upotreba osovinskog nastavka - trna bez upotrebe gornjeg ležaja, osim ako je konstrukcijom stroja od proizvođača predviđena upotreba osovinskog nastavka - trna bez gornjeg ležaja. Obrada materijala smije se vršiti samo okruglim glavama - držačima noževa, osim ako je proizvođač stroja predvidio drugačije. Rotirajući alat kod radova sa ili bez vodilice mora biti zaštićen odgovarajućom zaštitnom napravom. Predmet obrade se ne smije pridržavati rukom, već mora biti učvršćen držačem. Alat nadstolne glodalice mora biti zaštićen odgovarajućom zaštitom. Svi alati strojeva za čepovanje moraju biti zaštićeni osim na mjestu rezanja. Hod gornjeg i donjeg alata mora biti podešen tako da onemogući zadiranje jednog alata u drugi. Kod obrade drveta nepravilnog oblika mora se koristiti naprava za vođenje predmeta.Lančana glodalica

U modernijim i većim radionicama sve se više upotrebljavaju lančane glodalice. One se uglavnom koriste za izradu utora, i to tako da se najprije regulira dubina glodanja, a zatim se vrši uzdužno glodanje. Kod rada na lančanoj glodalici najveća opasnost postoji od samog alata. Zbog toga alat, odnosno glava lančane glodalice, mora biti pokrivena zaštitnom napravom do najvišeg položaja. Prije početka rada na lančanoj glodalici, naprava za zaštitu alata mora biti spuštena do samog pred­meta obrade. Zaštita mora ograđivati alat s prednje i bočne strane. Na lančanoj glodalici dolazi često do ozljeda radnika zbog odlijetanja predmeta obrade. Naime, radnici, naročito kada se radi o pojedinačnoj obradi predmeta, ne učvršćuju predmet potiskivačem, nego ga pridržavaju rukom. Zbog takvog nepravilnog načina rada predmet se omakne i alat ga odbaci. Pri obradi predmeta na lančanoj glodalici obvezno učvrstite predmet obrade potiskivačem.


Opće mjere zaštite na radu

Kod brzohodnih glodalica mora se upotrebljavati specijalni alat namijenjen za velike obodne brzine, a dimenzije alata moraju biti u skladu s karakteristikama strojeva. Na glodalici je zabranjena upotreba osovinskog nastavka - trna bez upotrebe gornjeg ležaja, osim ako je konstrukcijom stroja od proizvođača predviđena upotreba osovinskog nastavka - trna bez gornjeg ležaja. Obrada materijala smije se vršiti samo okruglim glavama - držačima noževa, osim ako je proizvođač stroja predvidio drugačije. Rotirajući alat kod radova sa ili bez vodilice mora biti zaštićen odgovarajućom zaštitnom napravom. Glava lančane glodalice mora biti prekrivena zaštitnim oklopom do najnižeg položaja. Zaštitni oklop ne smije dodirivati lanac sa strane vodilice. Predmet obrade se ne smije pridržavati rukom, već mora biti učvršćen držačem.

 


Blanjalica


Drvne elemente koje smo dobili piljenjem moramo poravnati tako da se dobije zadani detalj poprečnog presjeka. To se čini radnim strojevima koje nazivamo blanjalicama.

U ovu grupu strojeva spadaju:

- Višestrane blanjalice

- Ravnalice

- Debljače

Glava s noževima rotira oko svoje osi, noževi zasijecaju drvo koje se kreće prema noževima u smjeru svoje uzdužne osi. Zbog dvosmjernog kretanja drva i noževa površina blanjanog obratka nije ravna već je valovita, to jest ima oblik cikloide.

Višestrane blanjalice se koriste u pogonima finalne obrade drva i u obrtničkim radionicama. Koriste se za istovremenu obradu više stranica u jednom radnom hodu. Prema broju stranica koje istovremeno obrađuje, razlikujemo: dvostrane, trostrane i četverostrane blanjalice. Dvostrane blanjalice blanjaju istovremeno dvije stranice obratka u jednom radnom hodu, a najviše se koriste četverostrane blanjalice.

Četverostrane blanjalice služe za obradu drva sa sve četiri strane u jednom radnom hodu. Razlikujemo uske i široke četverostrane blanjalice. Uske imaju dužinu noževa do300 mm, sa 4 ili 5 radnih vratila. Široke imaju noževe šire od300 mmi imaju 5 do 8 radnih vratila. Značajka ovih strojeva je da omogućuju izradu profllnih detalja, upotrebom profllnih noževa.

Prije puštanja stroja u pogon potrebno je provjeriti postoji li neki nedostatak i ako postoji potrebno gaje ukloniti. To se odnosi na postavljanje noževa, radnih glava, valjaka za pomak i na ispravnost električnih  instalacija.

Četverostranom blanjalicom se vrši obrada 4 strane, obično dužih elemenata i manjeg poprečnog presjeka. Najčešće se primjenjuju u finalnim pogonima to jest tvornicama namještaja i u proizvodnji građevne stolarije. Obradak se kreće po radnoj ploči pomoću valjaka za pomak koji dodatno pritišću obradak na vodilicu. Vibracije uklanjaju potiskivači ispod gornje vodoravne radne glave s noževima. Nakon prve vodoravne radne glave, obradak zahvaća desna okomita radna glava sa noževima. Lijeva strana obratka se obrađuje sa lijevom okomitom radnom glavom sa noževima ispred koje se nalazi okomiti potiskivač koji sprečava kalanje drva. Na kraju se vrši obrada gornje stranice gornjom vodoravnom radnom glavom sa noževima i kojom se oblikuje konačna debljina. Iza gornje vodoravne radne glave nalazi se glatki valjak za pomak i tlačna ploča. Da bi se izbjeglo iskrivljenje obradaka i povećala kakvoća obrade neki strojevi imaju oslanjanje obratka pomoću vodilica koje se kreću po prethodno izrađenim utorima, a na kraju obrade se zadnjom vodoravnom radnom glavom sa noževima uklanjaju utori na donjoj strani obratka.

Četverostrana blanjalica je izvedena sa zaštitom od mehaničkih ozljeda. Opasnost je veća kod zamjene noževa i prilikom postavljanja radnih glava na vratilo. Opasnost prijeti i od nepravilno uloženog obratka u stroj ili ako je obradak kraći od razmaka valjaka za pomak. Zato radnik ne smije stajati ispred radne ploče, nego sa bočne strane da ga eventualni povrat elementa ne bi povrijedio. Na taj se način štiti i od blanjevine, čije se štetno djelovanje umanjuje postavljanjem štitnika. Prije puštanja stroja u rad potrebno je provjeriti da li sve radne glave povezane sa uređajem za odsis blanjevine. Čišćenje stroja vrši se samo kada je isti isključen iz električne mreže pomoću zaštitne sklopke. Zaštita od električnih opasnosti provodi se dobrim uzemljenjem, kvalitetnim instalacijama i pravilnim održavanjem istih, a radnik se mora zaštititi od buke. Stroj se mora redovno čistiti, radna ploča se mora zaštititi od korozije, redovno se mora podmazivati, periodično provjeravati ležišta, sustav prijenosa gibanja kao i električna instalacija.


Opće mjere zaštite na radu

Standardne blanjalice, kombinirane blanjalice i blanjalice s ugrađenim valjcima za posmak na svojoj ulaznoj strani moraju imati napravu za zaštitu od povratnog udarca. Članci zaštitne naprave ne smiju biti širi od15 mm, a njihov međusobni razmak ne smije biti veći od0,5 mm. Članci moraju biti postavljeni tako da se mogu pomicati samo u smjeru predmeta koji se obrađuje. Zaštitne kape na blanjalicama iznad osovina s noževima moraju pokrivati ulazne i izlazne valjke za posmak sa svih strana. Na četverostranim i višestranim fazonskim blanjalicama osovine i glave s noževima moraju se sa svih strana zaštititi odgovarajućim oklopom. Specijalne blanjalice za izradu dužica moraju imati zaštitni uređaj za sprečavanje povratnog udarca. Kod kružnih blanjalica i rotacionih strojeva za rezanje furnira, dio ploče koji se ne koristi mora biti pokriven zaštitnom napravom. Ako se materijal za obradu dovodi do noževa pomoću stezaljki pričvršćenih na samom stroju, rub ploče mora se prekriti zaštitnom napravom. Kod blanjalica za štapove, glava mora biti prekrivena zaštitnom napravom. Kod blanjalica za drvnu vunu zamašnjak i ojnica moraju biti zaštićeni čvrstom ogradom. Nosač noževa mora biti osiguran od ispadanja, a ojnica od prebacivanja. Hod radnog stola blanjalice u gornjem položaju ne smije dotaći nož.

 


Ravnalica


Ravnalice su strojevi, koji se nalaze u gotovo svakoj radionici za obradu drveta. Uglavnom se upotrebljavaju za ravnanje površina na daskama i gredama. Povrede radnika na ravnalici obično nisu teže prirode, budući da najčešće dolazi do odrezivanja jastučića na vrhovima prstiju. Ove povrede najčešće se događaju kada na stroju nisu postavljene zaštitne naprave, pa zbog klizanja ili nekog sličnog razloga prsti dodirnu nož. Prije početka rada namjestite zaštitnu napravu tako da dio osovine s noževima, na kojoj se ne radi, bude potpuno pokriven.

Kod rada na ravnalici postoji opasnost povređivanja od izbočenih noževa. Naime, ako noževi nisu ispravno namješteni i stegnuti, ili je loša konstrukcija sjedišta noževa, pri uključivanju ravnalice u rad noževi će biti izbačeni. Prije početka rada treba utvrditi da li su noževi dobro i ispravno namješteni i učvršćeni. Pri rezanju malih i uskih predmeta radnik dolazi prstima u blizinu noževa. Da bi se spriječile nezgode koje mogu pri tome nastati, treba koristiti odgovarajuće naprave za potiskivanje. Pri obradi malih i uskih predmeta obavezno koristite odgovarajuće potiskivače.

Često znade doći do povreda prstiju radnika, pri obradi predmeta na ravnalici, zbog toga što se vrši skidanje predebelog sloja materijala. Zato može doći do odbacivanja predmeta i zahvaćanja prstiju slobodnim noževima. Na ravnalici se ne smije skidati predebeli sloj materijala, kako ne bi došlo do odbacivanja pred­meta, i pri tome do ozljeđivanja radnika za strojem. Uklanjanje piljevine s radnog stola također može biti uzrokom povrede radnika. Tako, stol se najčešće čisti rukom dok je ravnalica u pogonu, a ne dok stroj miruje, i ne s napravom za skidanje piljevine. Piljevinu s radnog stola uklanjajte četkom ili metlicom dok stroj miruje.

 

Opće mjere zaštite na radu

Držači noževa na ravnalicama moraju biti okruglog oblika. Površina okruglog noža na kojoj se ne reže mora biti pokrivena odgovarajućom nepomičnom napravom. Vodeće ravnalo mora biti izrađeno od jednog komada i glatko, a njegova visina mora iznositi najmanje polovinu debljine materijala koji se obrađuje.

Debljače su strojevi koji služe za dobivanje određene debljine predmeta obrade. Predmet se približava alatu, koji se, u obratnom smjeru od primicanja predmeta, automatski kreće pomoću ozubljenog valjka koji se nalazi iznad radnog stola, a pomaže mu glatki protuvaljak ispod radnog stola. Na debljačama najveća opasnost postoji od vraćanja predmeta, kada zbog kvrga ili drugih razloga predmet bude odbačen unatrag od noževa, koji se okreću u smjeru suprotnom od kretanja predmeta. Da bi se opasnost od vraćanja predmeta smanjila na što je moguće manju mjeru, ispred ozubljenog valjka nalaze se elementi koji su s donje strane ozubljeni.

Ovi se elementi zubima utisnu u predmet i na taj se način sprečava njegovo vraćanje prema radniku. Da bi se to postiglo, elementi smiju imati debljinu od najviše15 mm, a najdonji zub na elementima mora za3 mmprelaziti najdonju točku oštrice alata. Prije početka rada na debljači uvjerite se da li su elementi za sprečavanje vraćanja predmeta neoštećeni i da li su okretni u svojim ležištima. Kod nekih vrsti debljača, naročito starijih tipova, postoji opasnost da prsti ili šaka dođu između valjaka i predmeta ili čak da prodru do noževa. Da bi se to spriječilo, prihvatni valjci i noževi moraju biti ograđeni čvrstom ogradom.

Za vrijeme obrade predmeta na debljači pazite da prstima ne dolazite u blizinu valjaka, a naročito da s prstima ne ulazite u prostor ispod zaštitne naprave. Za siguran rad na debljačama naročito je važan pravilan način rada. Tako na primjer ne smiju se istodobno obrađivati predmeti raznih debljina, jer će tanji predmet biti odbačen prema radniku i povrijediti ga. Kada obrađujete istodobno dva predmeta, oni moraju biti iste debljine. Predmeti se trebaju postaviti na dva kraja ispred valjka, a ne u sredinu valjka. Budući da je debljača stroj sa velikim brojem okretaja noževa, pri njenom radu stvara se velika količina piljevine. Da bi se spriječilo da piljevina odlijeće po radnoj okolini, iznad noževa je postavljen uređaj za odsisavanje prašine, koji mora odmah raditi čim se debljača uključi u rad. Pri uključivanju debljače u rad provjerite da li se u rad istodobno uključuje i uređaj za odsisavanje piljevine.

 


Tračna brusilica


Tračna brusilica se upotrebljava za brušenje predmeta i površina, i to na taj način, da se predmet položi na radni stol i zatim se pritiskivač brusne trake pomiče prema predmetu brušenja. Pri brušenju na tračnoj brusilici stvara se velika količina prašine. Ova prašina ne samo da je štetna za zdravlje radnika, već može biti i izvor požara. Da bi se to spriječilo, tračna brusilica mora biti opremljena uređajem za odsisavanje prašine. Pri uključivanju tračne brusilice u rad provjerite da li se istodobno uključuje i uređaj za odsisavanje prašine. Na tračnoj brusilici postoji opasnost od zahvaćanja radnika pokretnom trakom kao i puknutom trakom. Da bi se spriječile povrede radnika trakom, traka mora biti zatvorena po cijeloj dužini, osim donjeg dijela trake kojim se brusi. Prije početka rada uvjerite se da su remenice i traka, osim dijela kojim se brusi, potpuno zatvore­ni.

Opasnost po radnika također postoji od trake koja pleše. Da bi se to spriječilo, brusilica mora biti opremljena križnom ručkom, koja služi za reguliranje hoda trake, kako ne bi spala s remenice. Prije početka rada provjerite da li je stroj opremljen križnom ručkom za reguliranje hoda trake, odnosno za osiguranje od ispadanja trake s remenice. Da bi se spriječile povrede ruku radnika, radni stol mora biti opremljen prikladnom i čvrstom ručicom za pomicanje stola. Nemojte raditi na tračnoj brusilici ako radni stol nije opremljen prikladnom i čvrstom ručicom.


Opće mjere zaštite na radu

Pokretni i nepokretni valjci na cilindričnim brusilicama kao i brusna traka moraju biti zaštićeni i od slučajnog dodira po cijeloj dužini. Kod tanjurastih i drugih brusilica dio brusne ploče i njen obod koji se ne upotrebljava mora biti zaštićen oklopom, a radni stol mora biti što bliže primaknut brusnoj ploči. Kod rada na tračnim brusilicama mora se na pogonskom i vodećem kolu brusne trake izvesti zaštitna naprava s ugrađenim mehaničkim sistemom za odsis brusne prašine. Hod radnog stola mora biti mehanički osiguran od mogućnosti ispadanja iz vodilice.

 


Bušilica


Razlikujemo dva tipa bušilica: horizontalne i vertikalne. Sa horizontalnim se bušilicama obavlja bušenje cilindričnih i utornih rupa u drvu, a sa vertikalnim bušilicama bušenje čvorova i izrada odgovarajućih čepova. No bez obzira o kojim se bušilicama radi, opasnosti su gotovo iste. Na bušilici najveću opasnost predstavlja rotirajuće vreteno s alatom, koje može zahvatiti kosu ili odjeću radnika. Da bi se otklonila ova opasnost, postoji nekoliko mjera zaštite kojih se radnik mora obavezno pridržavati. Ne upotrebljavajte steznu glavu sa stršećim nego upuštenim vijcima. Na glavi nosite kapu ili mara­mu. Odjeća, naročito rukavi, mora biti stegnuta uz tijelo, odnosno zakopčana. Pri radu na bušilici ne smijete nositi šal, kravatu i slične predmete koje može zahvatiti rotirajući alat. Za vrijeme rada na bušilici ne smiju se nositi zaštitne rukavice.

Pri radu na bušilici postoji opasnost od okretanja, prevrtanja i odlijetanja predmeta obrade, ako nije ispravno učvršćen. Predmet obrade nikada ne držite samo rukama. Predmet mora biti sigurno učvršćen napravom za stezanje na radnom stolu bušilice. Namještanje odnosno skidanje predmeta obrade obavljajte samo dok stroj miruje. Povrede na bušilici često nastaju kada radnici čiste radni stol od piljevine, a da pri tom ne isključe bušilicu iz rada. Piljevinu treba odstranjivati isključivo četkom, metlicom ili sličnim alatom, samo dok stroj miruje.

Na bušilici postoji opasnost od odlijetanja ključa iz stezne glave, ako ga radnik ne skine prije puštanja stroja u rad. Odmah nakon stezanja alata izvadite ključ iz stezne glave, ako nije izrađen s oprugom koja ga automatski izbacuje. Pri mijenjanju brzine rada stroja postoji opasnost da otvoreni remenski prijenos zahvati kosu ili odijelo radnika. Nakon namještanja remena na odgovarajuću remenicu, remenski prijenos mora se odmah zaštititi, to jest postavite zaštitnu napravu na njezino mjesto.

Pri namještanju predmeta na bušilici postoji opasnost od zahvaćanja svrdlom, ako uređaj za vraćanje svrdla nije ispravan, to jest nakon otpuštanja poluge svrdlo se odmah ne podiže i vraća u početni položaj. Ne radite na bušilici ako se svrdlo otpuštanjem poluge odmah ne podiže i vraća u početni (gornji) položaj.

 

Opće mjere zaštite na radu

Vijci za pričvršćivanje svrdla na steznim glavama bušilice moraju biti upušteni u glavi bušilice, ili moraju biti okrugle izvedbe bez stršećih dijelova. Hod vertikalne bušilice mora imati uređaj za automatski povrat u početni položaj. Predmeti bušenja na vertikalnim i horizontalnim bušilicama moraju se sigurno učvrstiti odgovarajućim napravama na radnim stolovima.


 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Travanj 18, 2024

  Radionica: Mentalno zdravlje na radnom mjestu

  Hrvatska udruga poslodavaca organizira radionicu pod nazivom: „MENTALNO ZDRAVLJE NA RADNOM MJESTU". Radionica će se održati 20. svibnja 2024. godine u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca koja se nalazi na adresi Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb. Ova radionica predstavlja ključni dio projekta "Mental Health Toolkit for Human Resources Managers in the Workforce" (MH4HRM), u kojem Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjeluje kao partner zajedno s brojnim europskim suradnicima. Ovaj projekt također uključuje aktivno sudjelovanje Hrvatske udruge poslodavaca kao jednog od ključnih dionika. Radionicu će voditi Helena Koren, magistra psihologije, i Petra Bekavac,…
  Nastavite čitati
 • Travanj 11, 2024

  Seminar: Obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevecije - Praktični vodič za stručnjake kako preventirati psihosocijalne rizike

  Smart Biz organizira seminar pod nazivom: „Obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevencije – praktični vodič za stručnjake kako prevenirati psihosocijalne rizike“. Seminar će se održati 09. svibnja 2024. godine s početkom u 09:00 sati u hotelu The Westin koji se nalazi na adresi Krsnjavoga 1, 10000 Zagreb. Seminar će pokriti sljedeće ključne teme: Razumijevanje psihosocijalnih rizika i stresa vezanog uz posao: Sudionici će naučiti prepoznavati različite psihosocijalne faktore koji doprinose stresu, sindromu izgaranja i mentalno-zdravstvenim izazovima na poslu. Osim toga, stjecat će uvide u kompleksnu psihološku, socijalnu i organizacijsku dinamiku koja ima utjecaj na dobrobit i produktivnost zaposlenih.
  Nastavite čitati
 • Travanj 09, 2024

  Video: Ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu

  U ovom edukativnom videu govorimo o ovlaštenicima poslodavca. Ovlaštenik poslodavca zaštite na radu je ključna figura u osiguravanju sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu. Njegova uloga obuhvaća implementaciju i nadgledanje sigurnosnih mjera, vođenje evidencija, osiguravanje pridržavanja propisa te obuku zaposlenika o sigurnosnim procedurama. Kroz edukativni video će te naučiti koje su uloge i odgovornosti ovlaštenika poslodavca. Ovaj video je nezaobilazan za sve koji su uključeni u upravljanje i provođenje zaštite na radu, od ovlaštenika do poslodavaca i zaposlenika. Video o ovlašteniku poslodavca za zaštitu na radu možete pogledati ovdje:
  Nastavite čitati
 • Travanj 04, 2024

  Seminar: Zaštita na radu na privremenim gradilištima 2024.

  eMarker d.o.o. organizira seminar pod nazivom „Zaštita na radu na privremenim gradilištima 2024.“. Seminar će se održati 24. travnja 2024. godine u 10:00 sati u hotelu „Diplomat“ Zagreb koji se nalazi na adresi Horvatova ulica 35B, 10000 Zagreb. Privremena gradilišta često su mjesta visokog rizika za ozljede, uključujući smrtne slučajeve, zbog neprimjene propisanih mjera zaštite na radu. Da bi se smanjio broj nesreća, donesen je Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Ovo usavršavanje pokriva tko mora primjenjivati Pravilnik i kako to učiniti, uključujući primjenu na različite vrste radova (npr. dogradnje, održavanje, rekonstrukcije). Objašnjavati će se kada je potrebno imenovati koordinatora za zaštitu na radu (ZNR) i izraditi plan izvođenja radova (PIR), kao i postupanje u specifičnim situacijama poput…
  Nastavite čitati
 • Ožujak 29, 2024

  Video: Povjerenik radnika za zaštitu na radu

  U ovom informativnom videu istražujemo ključne uloge i odgovornosti povjerenika zaštite na radu. Saznat ćete kako povjerenik igra ključnu ulogu u identifikaciji rizika, osiguravanju pridržavanja propisa i promoviranju kulture sigurnosti na radnom mjestu. Otkrit ćemo i kako povjerenici mogu postati važni između zaposlenika i uprave, olakšavajući komunikaciju i rješavanje problema. Povjerenik zaštite na radu je ključna figura u svakoj organizaciji koja se brine o sigurnosti i dobrobiti svojih zaposlenika. Njegova uloga obuhvaća identifikaciju potencijalnih opasnosti na radnom mjestu, pružanje savjeta i smjernica za sprječavanje ozljeda i nesreća te osiguravanje pridržavanja propisa o zdravlju i sigurnosti na radu. Video o povjereniku zaštite na radu možete pogledati…
  Nastavite čitati