Pesticidi

Koriste se za uništavanje ili kontroliranje štetočina svih vrsta. U industriji se koriste za impregnaciju drveta a u poljoprivredi za kontrolu insekata, korova, gljivica i štakora. Insekticidi su podijeljeni u sljedeće glavne skupine:

1. Organofosforni spojevi – akutno otrovni za ljude i životinje, oštećuju živčani sustav i a uzrokuju i smrt (diklorfos, demeton, paration, tioazin)

2. Organoklorni spojevi – manje akutno toksično djelovanje (aldrin, dieldrin, heptaklor, DDT

3. Karbamati – insekticidi i fugicidi, otrovni po ljude, uzrokuju ista oštećenja kao organofosforni (ditiokarb, karbaril)