Povjerenici zaposlenika za zaštitu na radu

Povjerenike zaposlenika za zaštitu na radu biraju sami zaposlenici među sobom, a sami povjerenici među sobom biraju svog koordinatora. Zadatak povjerenika je da djeluje u intresu zaposlenika na području zaštite na radu, te da prati primjenu propisa i naređenih mjera zaštite na radu u radnoj sredini u kojoj je imenovan. Povjerenik ima slijedeća prava i dužnosti:

• sudjeluje u planiranju unapređivanja uvjeta rada, kod uvođenja nove tehnologije, kod uvođenja novih tvari u radni proces i potiće poslodavca i njegovog ovlaštenika na provođenje mjera zaštite na radu, • biti obavješten o svim promjenama od utjecaja na sigurnost i zdravlje zaposlenika,

• primati primjedbe zaposlenika na primjenu i propisa i provedbu mjera zaštite na radu,

• izvjestiti inspektora o svojim zapažanjima i zapažanjima zaposlenika, prisustvovati inspekcijskim pregledima i izjasniti se o utvrđenom stanju,

• pozvati inspektora rada kada ocjeni da su ugroženi životi i zdravlje zaposlenika, a poslodavac to propušta učiniti,

• osposobiti se za obavljanje poslova povjerenika, stalno unapređivati i proširivati svoja znanja,

• svojim primjerom poticati ostale zaposlenike na rad na siguran način,

• obavještavati zaposlenike o mjerama koje poduzima poslodavac glede zaštite na radu i zdravstvene zaštite.

Poslodavac je dužan osigurati nesmetano djelovanje povjerenika, te im osigurati sve potrebne obavijesti i materijalna sredstva.

Sva svoja zapažanja o nepravilnostima u primjeni i provedbi propisa i pravila zaštite na radu, izložite vašem povjereniku za zaštitu na radu.