Prava i obveze radnika

Svaki radnik, kao i sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u postrojenjima i objektima, imaju pravo na rad na siguran način i pravo na zaštitu zdravlja tijekom rada. To se pravo ostvaruje tako, da zaposlenik:

* odbije raditi kada mu prijeti neposredna opasnost po zdravlje i život,

* bude osposobljen za rad na siguran način, putem samoobrazovanja, seminara, predavanja i drugih oblika obrazovanja, te da se za sve nejasnoće može obratiti neposrednom rukovoditelju ili stručnjaku za zaštitu na radu,

* bude obaviješten o svim promjenama u radnom procesu, a posebno kada te promjene mogu imati utjecaja na siguran rad ili na zdravlje i život zaposlenika,

* koristi usluge medicine rada glede obavljanja poslova s posebnim uvjetima rada,

* koristi osobna zaštitna sredstva koja mu poslodavac mora osigurati primjereno radnom mjestu i opasnostima na radnom mjestu,

* ostvari naknadu štete kojoj je uzrok ozljeda na radu, profesionalna bolest ili bolest vezana s radom, uključujuči i dolazak na posao i odlazak s posla,

* obije pisane upute za specifične radne zadatke, sa opisom opasnosti, sredstvima rada i mjerama zaštite,

* aktivno sudjeluje kod izbora povjerenika zaposlenika za zaštitu na radu,

* mu se pruži prva i medicinska pomoć u slućaju ozljede na radu ili iznenadne bolesti.

Radnik ostvaruje i sva ostala prava predviđena Zakonom o radu, Zakonom o zaštiti na radu i internim aktima društva.

Obveze radnika na radu, kao i osoba koja se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u postrojenjima i objektima društva su, da sve poslove obavljaju sa dužnom pozornošču u skladu sa pravilima zaštite na radu propisanih zakonom, pravilnicima, propisima i uputama, koristeći osobna i druga zaštitna sredstva i da:

• se osposobi za rad na siguran način,

• neposrednom rukovoditelju prijave svaki nedostatak glede mogućnosti obavljanja rada na siguran način,

• neposrednom rukovoditelju ili ovlaštenom rukovoditelju radova prijavi svaku nezgodu ili ozljedu na radu koja se desila,

• se odazovu i obave liječnički pregled, na koji ih je uputio poslodavac prije rasporeda na radno mjesto s posebnim uvjetima rada,

• ako boluje od neke bolesti koja se ne može utvrditi liječničkim pregledom sam prijavi kod stupanja na rad, kako ne bi ugrožavao sigurnost ostalih zaposlenika na radu i da ga se rasporedi na radno mjesto koje odgovra njegovim preostalim sposobnostima,

• ako primjeti izbijanje požara u njegovoj neposrednoj blizini, pristupi gašenju i obavijesti vatrogasnu postrojbu,

• pruži prvu pomoć zaposleniku koji je ozljeđen na radu u okviru svojih mogućnosti i znanja, te da obavjesti neposrednog rukovoditelja,

• ne konzumira alkoholna pića i druga sredstva ovisnosti prije i tijekom rada i da ih ne unosi u radne prostorije.

Radnici na radu imaju i druge obveze propisane Zakonom o radu, Zakonom o zaštiti na radu i internim aktima društva.

Vaše je pravo odbiti rad na kojem vam prijeti neposredna opasnost po život ili zdravlje, jer nisu primjenjena pravila zaštite na radu, ili postoji opasnost djelovanja više sile ili zbog protupravnog djelovanja drugih osoba.Vaša je dužnost da radite na propisan način i u skladu s pravilima zaštite na radu, te da se osposobite za rad na siguran način.