Strojevi za tisak

Najviše ozljeda pri radu na strojevima za tisak događa se zbog:

• neodgovarajućih zaštita koje sprječavaju pristup mjestima uklještenja

• oštećenih ili skinutih zaštitnih naprava

• grešaka u funkcioniranju stroja zbog neodržavanja

• čišćenja stroja na nepropisan način (čišćenja dok je stroj u pogonu)

Prilikom čišćenja stroja za tisak treba se držati slijedećeg:

• Smanji učestalost čišćenja na nužnu potrebnu za održavanje kvalitete rada, na taj način smanjujući potrebu da se približava opasnim dijelovima

• Upotrebljavaj automatske sisteme za čišćenje gdje god je to moguće

• Drži ruke podalje od mjesta uklještenja

• Pri čišćenju s otapalima koristi zaštitne rukavice

• Otapala za čišćenje drži u prikladnim posudama da ne dođe do prolijevanje i hlapljenja

• Krpe za čišćenje odlaži u zatvorenu, vatrootpornu posudu

• Vodi brigu da su u prostoriji ispunjeni uvjeti provjetravanja

Uređenje mjesta rada

Kao i na svakom mjestu rada, tako i kod rada na strojevima potrebno je održavati urednost mjesta rada i radne okoline. To se postiže postavljanjem odgovarajućih polica za odlaganje materijala i gotovih proizvoda, kutijama za sitni materijal i alat, te odstranjivanjem nepotrebnih predmeta i materijala. Na ovaj se naćin spriječava zakrčivanje radnog prostora, mogućnost pada predmeta, te spoticanja i pada u prolazu, a omogućava se bolja prohodnost prolaznih puteva i prilaza stroju što doprinosi sigurnosti pri radu s strojem. Samim time se postiže i bolja iskoristivost radnog prostora.