Sigurnosno-tehnički list za kemikalije

Sigurnosno tehnički list je list s informacijama bitnim za opasnu kemikaliju. Za provođenje potrebnih postupaka za osiguranje zdravlja ljudi i okoliša pravna ili fizička osoba koja proizvodi, uvozi ili koja stavlja u promet opasnu kemikaliju mora osigurati sigurnosno-tehnički list i dostaviti ga Hrvatskom zavodu za toksikologiju. Sadržaj i oblik sigurnosno-tehničkog lista opasne kemikalije mora odgovarati normi HRN ISO 11014-1:1997. Sigurnosno-tehnički list mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

STL obvezno mora sadržavati:

1. Identifikacija tvari/pripravka i podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi,

2. Sastav/podaci o sastojcima,

3. Identifikacija opasnosti,

4. Mjere prve pomoći,

5. Mjere za suzbijanje požara,

6. Mjere kod slučajnog ispuštanja,

7. Rukovanje i skladištenje,

8. Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita,

9. Fizikalna i kemijska svojstva,

10. Stabilnost i reaktivnost,

11. Podaci o toksičnosti,

12. Ekološki podaci,

13. Postupanje s otpadom,

14. Podaci o prijevozu,

15. Podaci o propisima