Priprema i izrada armature

• Metalne šipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema dimenzijama složene na gradilištu tako da rad s njima ne prouzrokuje opasnosti za radnike.

• Ispravljenje, sječenje, savijanje i ostali radovi na obradi šipke za armaturu mora se vršiti na naročito za to određenom mjestu na gradilištu s odgovarajućim uređajima, napravama i alatom i uz poduzimanje odgovarajućih zaštitnih mjera predviđenih postojećim propisima o zaštiti na radu pri prebradi i obradi metala.

• Armatura se po pravilu savija u hladnom stanju

• Armatura se mora čvrsto vezati radi osiguranja projektiranog položaja u toku ugrađivanja.