Mjere opreza i zaštite u laboratorijima

Priroda laboratorijskog rada je takva da uvijek postoji potencijalna mogućnost ozljeda.

Da bi se ta mogućnost svela na minimum, odnosno eliminirala, svaki radnik je dužan radu pristupiti ozbiljno, pridržavajući se mjera opreza i zaštite:

1. U laboratoriju se ne smije jesti, piti i pušiti.

2. U laboratoriju se ne smiju primati posjete.

3. Ne dozvoliti da reagensi dođu u dodir s kožom i odjećom. Za to postoje zaštitne rukavice, radni mantil, pinceta itd. U slučaju da kemikalija dođe u dodir s kožom, to mjesto treba odmah oprati mlazom vodovodne vode. Daljnji tretman ovisi o prirodi kemikalije.

4. Ne smije se zavirivati u otvor posuda u kojima se odvija eksperiment.

5. U cilju zaštite očiju potrebno je nositi bezdioptrijske naočale.

6. Ako u oko dođe kemikalija, treba ga odmah isprati mlazom vodovodne vode u trajanju ne dužem od 3 do 4 minute. Daljnje liječenje poduzima se prema prirodi kemikalije.

7. Kod eksperimenta gdje se traži poseban oprez obvezno je lice zaštititi specijalnim providnim štitom za lice, a ruke gumenim rukavicama.

8. Uvijek je potrebno provjeriti naziv kemikalije na boci, jer pogrešno uzeta kemikalija može izazvati nesreću.

9. Ukoliko treba mirisom ispitati kemikaliju, to se radi na način da se boca odmakne od lica i dlanom ruke približe pare do nosa .

10. Prigodom otvaranja boce u kojoj je lako isparljiva kapljevina bocu treba držati podalje, da se ne udišu pare.

11. Prigodom otvaranja boce u kojoj je lako isparljiva kapljevina bocu treba držati podalje, da se ne udišu pare.

12. Eksperimenti kod kojih se razvija otrovan plin, kao i eksperimenti kod kojih se razvija previše plina ili para izvode se u digestoru.

13. Pretakanje lako upaljivih kemikalija ne smije se izvoditi u blizini plamena.

14. Pri zagrijavanju kapljevine u epruveti, zbog opasnosti od prskanja, otvor epruvete ne smije se okrenuti prema sebi, niti prema drugim osobama.

15. Nikada ne dodavati vodu u koncentriranu kiselinu, već kiselinu u vodu uz obavezno miješanje.Dodavanje vode u kiselinu izazvati će prskanje kapljevine.

16. Kod rada sa staklenim priborom potrebno je paziti da ne dođe do loma istog i ranjavanja ruku ili nekog drugog dijela tijela. U slučaju loma staklenog pribora potrebno je odmah ukloniti krhotine, i ako je moguće, oštre rubove ostatka pribora ispolirati u plamenu.

17. Provlačenje staklene cijevi i termometra kroz gumeni čep izvoditi hvatanjem cijevi i čepa krpom. Prethodno je potrebno staklo podmazati glicerinom, sapunicom ili vodom. Kod vađenja staklene cijevi upotrijebiti bušac za čepove.

18. Predmete od kemijskog stakla zagrijavati na azbestnoj mrežici ili putem kupelji.

19. Predmeti od običnog stakla ne smiju se zagrijavati jer lako pucaju.

20. Ne ostavljati zapaljen plamenik pri napuštanju radnog mjesta.

21. Goruće šibice ne smiju se bacati u posude za otpatke.

22. Manji požari u laboratoriju gase se vlažnim krpama ili pijeskom. Veći požari gase se aparatima za gašenje požara.