Uvod

Na svim uređajima, fleksibilnim cijevima i ventilima spojevi trebaju biti pravilno izvedeni, da ne dopuštaju izlazak plina. Treba obratiti pažnju da se iz neposredne okoline strojeva, kod kojih je prisutan otvoreni plamen uklone svi lako zapaljivi materijali a posebno plinske boce ili posude sa gorivom.

Ni u kojem slučaju ne smije se dolijevati gorivo/benzin, nafta/ dok strojevi rade i dok su uključeni plinski plamenici.

Svi alati trebaju biti izrađeni tako da sprječavaju mogućnost opekotina. Treba paziti da u vruću masu ne dođe voda ili ostali hladni predmeti. Kod skidanja limene ambalaže obavezna je upotreba zaštitnih rukavica.

Kod rada sa glodaćem treba primijeniti zaštitu dišnih organa. Ručne plinske grijače treba držati okrenute prema dolje i što bliže kolniku da se spriječi mogućnost opekotina ostalih radnika u grupi.

Također treba paziti da se u radiusu rada ne nalaze nikakve lako zapaljivi materijali – gorivo, ulja, drveni i gumeni predmeti i odložena odjeća i sl.