Klorovodična kiselina

Ima oštar i nadražujući miris, koji upozorava na njeno prisustvo. Vrlo je korozivna. Uzrokuje opekotine na koži, a na oči ima vrlo štetno djelovanje koje može dovesti do potpune sljepoće. Inhalacijom para, oštećuje dišni sustav. Gutanjem dolazi do opekotina jednjaka i želuca.

Zaštita profesionalnog osoblja provodi se na slijedeći način:

• Posude u kojima stoji kiselina, moraju se dobro zaštititi, izolirano od oksidansa ili zapaljivih tvari, a u prostorijama s dobrom ventilacijom.

• Naročito se kod rada moraju zaštititi oči i koža zaštitnim naočalama i rukavicama, jer kiselina ima jako korozivno djelovanje.

• Upute o načinu rada i zaštiti, treba istaknuti na vidljivo mjesto.

Može uzrokovati požar u dodiru s oksidansima, naročito sa HNO3. Klorovodična kiselina nagriza mnoge metale, pa se razvija vodik i tako sa zrakom može stvoriti eksplozivnu smjesu.

ZA ZAŠTITU OD ŠTETNOG DJELOVANJA RAZLIČITIH KEMIKALIJA KOJE SE KORISTE U LABORATORIJIMA (KEMIJSKI, MIKROBAKTERIOLOŠKI, PATOLOŠKI ...) TREBA SE PRIDRŽAVATI NEKIH OSNOVNIH PRAVILA.

PRIJE SVEGA OPASNOSTI KOJE SE POJAVLJUJU TREBA VIDNO OBILJEŽITI, A U VEĆINI SLUČAJEVA TREBA ISTAKNUTI I PISMENU UPUTU O POSTUPCIMA U SLUČAJU NEZGODE (PRSKANJA PO OČIMA, KOŽI, GUTANJA, POŽARA I SL.).