Mjere i normativi zaštite pri utovaru i istovaru

Prije utovara i istovara tereta moraju se prethodno pregledati mjesta rada i otkloniti eventualni nedostaci koji bi mogli ugroziti sigurnost radnika na radu. Na mjestima na kojima se obavlja utovar i istovar tereta, zabranjeno je zadržavanje osoba koje ne rade na utovaru odnosno istovaru. Utovar i istovar tereta mora se obavljati u namjenskoj, neoštećenoj i za rad sigurnoj ambalaži. Prije početka utovara tereta u prijevozno sredstvo i istovara tereta iz prijevoznog sredstva, moraju se poduzeti sve potrebne radnje kojima se sprečava da se prijevozno sredstvo pomiče s mjesta na kome je zaustavljeno odnosno privezano. 


Prije početka utovara tereta u prijevozno sredstvo i istovara tereta iz prijevoznog sredstva, odgovorna osoba mora ovisno o vrsti tereta poduzeti slijedeće mjere za siguran rad:

- osigurati ispravnost tovarnih površina (ispravnost poda, podloge i površine, odstranjenost ostataka tereta i dijelova ambalaže i slično);

- osigurati dobru osvijetljenost radnog prostora;

- osigurati dobro provjetravanje radnog prostora;

- zaustaviti rad pogonskog motora prijevoznog sredstva radi otklanjanja buke, vibracija i zagađenosti zraka ispušnim plinovima;

- zabraniti snabdijevanje prijevoznog sredstva gorivom za vrijeme utovara i istovara tereta;

- zabraniti popravak bilo kojih dijelova prijevoznog sredstva za vrijeme utovara i istovara tereta osim na brodovima gdje je taj prostor izdvojen od površina i prostora za utovar i istovar tereta;

- provjeriti ispravnost položaja i stabilnost tereta;

- spriječiti pušenje, zavarivanje i bilo koje druge radnje koje bi mogle izazvati požar ili eksploziju ako se obavlja utovar i istovar lakozapaljivih i eksplozivnih tereta.


Električna instalacija na utovarno-istovarnim površinama mora biti projektirana i izvedena tako, da omogućuje nesmetanu manipulaciju teretom i upotrebu transportnih i prijenosnih sredstava i da ne ugrožava osobe na radu. Rasvjeta mora biti postavljena tako da osigurava dobru osvijetljenost radnih površina, prolaza, upozorenja, oznaka i uputa.

Vozači i prateće osoblje raspoređeno na vozilima za prijevoz tereta, moraju ispunjavati uvjete za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada utvrđenim propisima zaštite na radu i posebnim propisima o sigurnosti i prijevozu u cestovnom prometu. Navedeno osoblje mora biti osposobljeno za rad na siguran način na temelju utvrđenih vrsta i opsega opasnosti koje proizlaze iz vrste tereta i namjene teretnih motornih vozila za prijevoz klasičnih i specijalnih tereta. Radnici koji se raspoređuju na motorna vozila radi obavljanja poslova utovara, pretovara ili istovara, moraju biti prethodno upoznati s načinom rada, opasnostima i mjerama zaštite na radu. Pomoćni radnici, signalisti, vezači tereta i drugi koji se raspoređuju na specijalna motorna vozila, moraju biti prethodno osposobljeni za obavljanje određenog pomoćnog posla na takvim vozilima, te upoznati s opasnostima i mjerama zaštite na radu. 

U pravilu, kretanje vozila na utovarno-istovarnim površinama, prilazima takvim površinama i prometnicama, treba biti jednosmjerno. Ako na navedenim površinama nije moguće osigurati jednosmjerno kretanje vozila, širina prometnica mora biti takva da osigurava dvosmjerno kretanje vozila. Brzina kretanja vozila na utovarno-istovarnim površinama, prilazima takvim površinama i prometnicama ne smije biti veća od10 kmna sat, a u zatvorenim skladištima ne smije biti veća od5 kmna sat. Na utovarno-istovarnim površinama, prilazima takvim površinama i prometnicama unutar kruga organizacije, moraju biti postavljene odgovarajuće oznake i prometni znakovi. Ako se na utovarno-istovarnim površinama, prilazima takvim površinama i prometnicama vozilo kreće unatrag, manevar se treba obavljati uz pomoć druge osobe koja se nalazi izvan vozila i koja vozaču daje određene ugovorene znakove.

Na utovarno-istovarnim površinama, razmak između vozila koja stoje u koloni ne smije biti manji od 1 m, a razmak između vozila koja stoje jedno uz drugo ne smije biti manji od 1,5 m, a prije početka utovara tereta u vozilo i istovara tereta iz vozila, vozač je dužan osigurati vozilo od pokretanja za vrijeme utovara ili istovara tereta. Ako se teret utovaruje ili istovaruje s perona, platforme ili rampe, vozilo mora biti postavljeno neposredno do perona, platforme ili rampe u istom nivou, a ako nije moguće osigurati navedene uvjete, onda se mora postaviti sigurno sredstvo za premoštenje razmaka i razlike u nivou.

 

Vozač teretnog vozila mora pri utovaru i istovaru tereta na vozilo osigurati da se:

- vozilo koristi samo za prijevoz onih tereta koji odgovaraju tehničkim karakteristikama vozila i specifičnostima tereta;

- ne utovaruje teret čija je težina veća od dopuštene za odnosno vozilo;

- teret u sanduku rasporedi tako da ne ugrožava sigurnost vožnje;

- stranice na sanduku vozila sigurno zatvore i na odgovarajući način učvrste;

- upozore radnici koji rade na utovaru i istovaru tereta na specifičnosti vezane uz karakteristike vozila i tereta;

- stranice sanduka otvaraju na način koji osigurava siguran rad;

- teret istovaruje na način i po postupku propisanim za odnosnu vrstu tereta i vozila.


Vozač mora biti uz vozilo za vrijeme utovara i istovara tereta i davati upute poslovođi transportnih radnika odnosno osobama koje vrše utovar ili istovar o načinu utovara i istovara tereta iz vozila. Prije utovara tereta u vozilo, vozač je dužan vizualno utvrditi ispravnost vanjskog stanja tereta i njegove ambalaže. Vozač ne smije dopustiti utovar tereta u vozilo ako je na teretu utvrdio nedostatke koji mogu imati utjecaja na sigurnost utovara, istovara i prijevoza tereta.

Prije početka istovara tereta s vozila, vozač je dužan zajedno s odgovornim transportnim radnikom utvrditi stanje tereta na vozilu, posebno na okolnost da nije došlo do pomaka tereta na vozilu za vrijeme prijevoza koji bi mogao imati za posljedicu ugrožavanje života i zdravlja radnika za vrijeme istovara tereta.

Ako utovar u vozilo i istovar tereta iz vozila obavlja grupa radnika, onda se takav rad mora obavljati pod stalnim nadzorom za to određenog radnika, koji je dužan prije početka rada provjeriti ispravnost sredstava za utovar i istovar i osigurati uvjete za siguran rad radnika.

Teret u vozilu mora biti osiguran od pomicanja za vrijeme prijevoza. Teret na tovarnoj površini vozila mora biti postavljen ravnomjerno po cijeloj površini i mora biti složen tako, da osigurava stabilnost tereta i vozila za vrijeme prijevoza. Teret se ne smije oslanjati na kabinu vozila, a ako se teret oslanja na stranice sanduka teretnog vozila, prije istovara moraju se osloboditi stranice od tereta, a tek onda se može pristupiti otvaranju sanduka. U pravilu, stranicu sanduka vozila moraju otvarati dva radnika, a iznimno otvaranje sanduka može obavljati jedan radnik ako stranica to omogućava s obzirom na svoju veličinu i težinu.

Utovar i istovar komadnog tereta u vozilo obavlja se sa spuštenim stranicama radi sigurnije manipulacije s teretom, a ako se utovar i istovar komadnog tereta obavlja dizalicom ili na drugi način koji osigurava siguran rad radnika, može se utovar i istovar komadnog tereta obaviti i bez spuštanja stranica. Pri obavljanju navedenih poslova, radnici ne smiju stajati na teretu ako postoji mogućnost pomicanja tereta i pada s njega, ili ako se utovar ili istovar obavlja dizalicom pa prijeti opasnost od pada tereta na radnika.

Vozila namijenjena za prijevoz dugih tereta moraju biti za tu namjenu prilagođena i moraju biti opremljena posebnim ručicama na koje se teret može oslanjati za vrijeme prijevoza. Visina tereta na navedenim vozilima ne smije prelaziti visinu ugrađenih ručica. Ručice moraju biti na gornjem kraju povezane lancima. Pri prijevozu tereta kraćih dužina, mora se osigurati oslanjanje tereta na najmanje dvije ručice. Pri istovremenom prijevozu dužih i kraćih tereta, kraći tereti moraju biti složeni iznad dužih tereta. Ako se za prijevoz takvog tereta koriste klasična vozila, mora se teret na vozilu osigurati lancima, čeličnim užadima, skobama ili se mora na drugi način osigurati potpuna stabilnost tereta pri prijevozu.

Utovar tereta na prikolice zglobnih kamiona (šlepera) mora se obavljati tako, da se omogući slobodno zakretanje vozila u odnosu na utovareni teret na prikolici, a teret utovaren na takvoj prikolici mora biti tako učvršćen, da ne dođe do pomicanja tereta prema kabini vozila za vrijeme vožnje ili naglog kočenja vozila.

Vozačima specijalnih vozila koja imaju mogućnost podizanja tovarnih sanduka, košara i drugih utovarno-istovarnih uređaja, zabranjena je vožnja vozilom s podignutim utovarno-istovarnim elementima i prijevoz osoba na tim elementima.

Kada se prijevoz praškastih i rasutih tereta obavlja auto-cisternama, silosima i drugim specijalnim vozilima, članovi posade tih vozila dužni su provjeriti da li su zatvorena sva okna i ventili na takvim vozilima nakon izvršenog utovara tereta. Na auto-cisternama za prijevoz praškastih i rasutih tereta, zabranjeno je otvaranje okna kada se cisterna nalazi pod pritiskom. Radnik koji je zadužen za otvaranje okna na navedenim cisternama, dužan je provjeriti na manometru da li je pritisak zraka u cisterni i instalacijama (cijevima za transport rasutog tereta) izjednačen s atmosferskim tlakom, a pored navedene radnje, radi sigurnosti, potrebno je prije otvaranja okna otvoriti odgovarajući ventil kojim se pritisak u cisterni izjednačuje s atmosferskim tlakom.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Studeni 17, 2023

  Seminar: Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti

  Europsko društvo inženjera sigurnosti organizira seminar pod nazivom „Izvještaji o provedbi mjera zaštite i stanju sigurnosti“. Seminar će se održati 19.12.2023. godine u Termama Sveti Martin, koje se nalaze na adresi Izvorska 3, 40313 Sveti Martin na Muri. SADRŽAJ/PREDAVAČI: Zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti: - Međunarodna regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Nacionalna (državna) zakonska regulativa izvješćivanja o zaštiti. - Zahtjevi izvješćivanja o zaštiti u međunarodnim normama (standardima).
  Nastavite čitati
 • Studeni 16, 2023

  Video: Osnove zaštite na radu

  Kako bismo obrazovali i osvijestili radnike o njihovim obvezama i odgovornostima u kontekstu zaštite na radu, snimili smo video pod nazivom "Osnove zaštite na radu". Ovaj video će vas educirati i upoznati s temeljima zaštite na radu. U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac, bez obzira na vrstu poslovanja i veličinu poduzeća, ima zakonsku obvezu organizirati i provoditi zaštitu na radu. Glavna svrha zaštite na radu jest sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i ostalih zdravstvenih problema povezanih s radnim aktivnostima, te sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i svih osoba koje obavljaju radne zadatke. Svrha zaštite na radu nije samo reagiranje na ozljede i gašenje požara, već je primarni cilj spriječiti takve situacije kako bi se radnici sigurno, neozlijeđeni i u dobrom zdravlju vratili s radnog mjesta.
  Nastavite čitati
 • Studeni 15, 2023

  Seminar: Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi

  Računovodstvo i porezi u praksi organiziraju seminar pod nazivom „Rad radnika na izdvojenom mjestu rada, na daljinu i korištenjem digitalnih radnih platformi“. Seminar će se održati 22.11.2023. godine s početkom u 09:30 sati u Kongresnom centru Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100a, prvi kat,10000 Zagreb. Seminar je namijenjen za fizičke i pravne osobe koje pružaju usluge putem digitalne tehnologije na zahtjev korisnika, kao i za one koji se bave zastupanjem ili posredovanjem za digitalne radne platforme. Također, namijenjen je radnicima na digitalnim radnim platformama. Osim toga, seminar je otvoren i za ostale poduzetnike, menadžere u trgovačkim društvima, obrtnike, računovođe, pravnike, voditelje ureda i kadrovskih službi, agencije za privremeno zapošljavanje, nadzorne organe, udruge poslodavaca, sindikate, radnike, zaposlene u tijelima državne…
  Nastavite čitati
 • Studeni 14, 2023

  Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake

  Zirs Učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih organizira „Stručno usavršavanje za ovlaštene osobe i ostale stručnjake“. Usavršavanje će se održati 06.12.2023. godine s početkom u 09:00 sati u Hotelu Antunović, koji se nalazi na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. SADRŽAJ/PREDAVAČI: - Siguran rad na gradilištu - Gordana Jakšić, dipl. ing., savjetnica za zaštitu na radu; - Ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolištu (mikroklima, rasvjeta, buka, vibracije, prašina) - mr. sc. Indira Aurer Jezerčić, dipl. ing. kem. teh., Ustanova za obrazovanje odraslih - ZIRS učilište Zagreb; Juraj Vdović,…
  Nastavite čitati
 • Studeni 13, 2023

  23. Konferencija: Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu

  Znanstveno – stručni časopis „Sigurnost“ i ZIRS učilište u suorganizaciji s Hrvatskim društvom za medicinu rada – Ogranak Zagreb organiziraju 23. tradicionalnu godišnju nacionalnu Konferenciju pod nazivom: „Znanjem do sigurnosti i zdravlja na radu!“. Konferencija će se održati 07. prosinca 2023. godine s početkom u 09:00 sati u Kongresnom centru, Hotel Antunović na adresi Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb. Ova manifestacija okuplja stručnjake i entuzijaste za sigurnost na radu iz cijelog svijeta te je namijenjena svima koji se bave brigu o sigurnosti i zdravlju na radu, uključujući stručnjake, poslodavce, liječnike medicine rada, studente i psihologe. Najbolji u području sigurnosti i zdravlja na radu…
  Nastavite čitati