Mjere i normativi zaštite pri utovaru i istovaru

Prije utovara i istovara tereta moraju se prethodno pregledati mjesta rada i otkloniti eventualni nedostaci koji bi mogli ugroziti sigurnost radnika na radu. Na mjestima na kojima se obavlja utovar i istovar tereta, zabranjeno je zadržavanje osoba koje ne rade na utovaru odnosno istovaru. Utovar i istovar tereta mora se obavljati u namjenskoj, neoštećenoj i za rad sigurnoj ambalaži. Prije početka utovara tereta u prijevozno sredstvo i istovara tereta iz prijevoznog sredstva, moraju se poduzeti sve potrebne radnje kojima se sprečava da se prijevozno sredstvo pomiče s mjesta na kome je zaustavljeno odnosno privezano. 


Prije početka utovara tereta u prijevozno sredstvo i istovara tereta iz prijevoznog sredstva, odgovorna osoba mora ovisno o vrsti tereta poduzeti slijedeće mjere za siguran rad:

- osigurati ispravnost tovarnih površina (ispravnost poda, podloge i površine, odstranjenost ostataka tereta i dijelova ambalaže i slično);

- osigurati dobru osvijetljenost radnog prostora;

- osigurati dobro provjetravanje radnog prostora;

- zaustaviti rad pogonskog motora prijevoznog sredstva radi otklanjanja buke, vibracija i zagađenosti zraka ispušnim plinovima;

- zabraniti snabdijevanje prijevoznog sredstva gorivom za vrijeme utovara i istovara tereta;

- zabraniti popravak bilo kojih dijelova prijevoznog sredstva za vrijeme utovara i istovara tereta osim na brodovima gdje je taj prostor izdvojen od površina i prostora za utovar i istovar tereta;

- provjeriti ispravnost položaja i stabilnost tereta;

- spriječiti pušenje, zavarivanje i bilo koje druge radnje koje bi mogle izazvati požar ili eksploziju ako se obavlja utovar i istovar lakozapaljivih i eksplozivnih tereta.


Električna instalacija na utovarno-istovarnim površinama mora biti projektirana i izvedena tako, da omogućuje nesmetanu manipulaciju teretom i upotrebu transportnih i prijenosnih sredstava i da ne ugrožava osobe na radu. Rasvjeta mora biti postavljena tako da osigurava dobru osvijetljenost radnih površina, prolaza, upozorenja, oznaka i uputa.

Vozači i prateće osoblje raspoređeno na vozilima za prijevoz tereta, moraju ispunjavati uvjete za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada utvrđenim propisima zaštite na radu i posebnim propisima o sigurnosti i prijevozu u cestovnom prometu. Navedeno osoblje mora biti osposobljeno za rad na siguran način na temelju utvrđenih vrsta i opsega opasnosti koje proizlaze iz vrste tereta i namjene teretnih motornih vozila za prijevoz klasičnih i specijalnih tereta. Radnici koji se raspoređuju na motorna vozila radi obavljanja poslova utovara, pretovara ili istovara, moraju biti prethodno upoznati s načinom rada, opasnostima i mjerama zaštite na radu. Pomoćni radnici, signalisti, vezači tereta i drugi koji se raspoređuju na specijalna motorna vozila, moraju biti prethodno osposobljeni za obavljanje određenog pomoćnog posla na takvim vozilima, te upoznati s opasnostima i mjerama zaštite na radu. 

U pravilu, kretanje vozila na utovarno-istovarnim površinama, prilazima takvim površinama i prometnicama, treba biti jednosmjerno. Ako na navedenim površinama nije moguće osigurati jednosmjerno kretanje vozila, širina prometnica mora biti takva da osigurava dvosmjerno kretanje vozila. Brzina kretanja vozila na utovarno-istovarnim površinama, prilazima takvim površinama i prometnicama ne smije biti veća od10 kmna sat, a u zatvorenim skladištima ne smije biti veća od5 kmna sat. Na utovarno-istovarnim površinama, prilazima takvim površinama i prometnicama unutar kruga organizacije, moraju biti postavljene odgovarajuće oznake i prometni znakovi. Ako se na utovarno-istovarnim površinama, prilazima takvim površinama i prometnicama vozilo kreće unatrag, manevar se treba obavljati uz pomoć druge osobe koja se nalazi izvan vozila i koja vozaču daje određene ugovorene znakove.

Na utovarno-istovarnim površinama, razmak između vozila koja stoje u koloni ne smije biti manji od 1 m, a razmak između vozila koja stoje jedno uz drugo ne smije biti manji od 1,5 m, a prije početka utovara tereta u vozilo i istovara tereta iz vozila, vozač je dužan osigurati vozilo od pokretanja za vrijeme utovara ili istovara tereta. Ako se teret utovaruje ili istovaruje s perona, platforme ili rampe, vozilo mora biti postavljeno neposredno do perona, platforme ili rampe u istom nivou, a ako nije moguće osigurati navedene uvjete, onda se mora postaviti sigurno sredstvo za premoštenje razmaka i razlike u nivou.

 

Vozač teretnog vozila mora pri utovaru i istovaru tereta na vozilo osigurati da se:

- vozilo koristi samo za prijevoz onih tereta koji odgovaraju tehničkim karakteristikama vozila i specifičnostima tereta;

- ne utovaruje teret čija je težina veća od dopuštene za odnosno vozilo;

- teret u sanduku rasporedi tako da ne ugrožava sigurnost vožnje;

- stranice na sanduku vozila sigurno zatvore i na odgovarajući način učvrste;

- upozore radnici koji rade na utovaru i istovaru tereta na specifičnosti vezane uz karakteristike vozila i tereta;

- stranice sanduka otvaraju na način koji osigurava siguran rad;

- teret istovaruje na način i po postupku propisanim za odnosnu vrstu tereta i vozila.


Vozač mora biti uz vozilo za vrijeme utovara i istovara tereta i davati upute poslovođi transportnih radnika odnosno osobama koje vrše utovar ili istovar o načinu utovara i istovara tereta iz vozila. Prije utovara tereta u vozilo, vozač je dužan vizualno utvrditi ispravnost vanjskog stanja tereta i njegove ambalaže. Vozač ne smije dopustiti utovar tereta u vozilo ako je na teretu utvrdio nedostatke koji mogu imati utjecaja na sigurnost utovara, istovara i prijevoza tereta.

Prije početka istovara tereta s vozila, vozač je dužan zajedno s odgovornim transportnim radnikom utvrditi stanje tereta na vozilu, posebno na okolnost da nije došlo do pomaka tereta na vozilu za vrijeme prijevoza koji bi mogao imati za posljedicu ugrožavanje života i zdravlja radnika za vrijeme istovara tereta.

Ako utovar u vozilo i istovar tereta iz vozila obavlja grupa radnika, onda se takav rad mora obavljati pod stalnim nadzorom za to određenog radnika, koji je dužan prije početka rada provjeriti ispravnost sredstava za utovar i istovar i osigurati uvjete za siguran rad radnika.

Teret u vozilu mora biti osiguran od pomicanja za vrijeme prijevoza. Teret na tovarnoj površini vozila mora biti postavljen ravnomjerno po cijeloj površini i mora biti složen tako, da osigurava stabilnost tereta i vozila za vrijeme prijevoza. Teret se ne smije oslanjati na kabinu vozila, a ako se teret oslanja na stranice sanduka teretnog vozila, prije istovara moraju se osloboditi stranice od tereta, a tek onda se može pristupiti otvaranju sanduka. U pravilu, stranicu sanduka vozila moraju otvarati dva radnika, a iznimno otvaranje sanduka može obavljati jedan radnik ako stranica to omogućava s obzirom na svoju veličinu i težinu.

Utovar i istovar komadnog tereta u vozilo obavlja se sa spuštenim stranicama radi sigurnije manipulacije s teretom, a ako se utovar i istovar komadnog tereta obavlja dizalicom ili na drugi način koji osigurava siguran rad radnika, može se utovar i istovar komadnog tereta obaviti i bez spuštanja stranica. Pri obavljanju navedenih poslova, radnici ne smiju stajati na teretu ako postoji mogućnost pomicanja tereta i pada s njega, ili ako se utovar ili istovar obavlja dizalicom pa prijeti opasnost od pada tereta na radnika.

Vozila namijenjena za prijevoz dugih tereta moraju biti za tu namjenu prilagođena i moraju biti opremljena posebnim ručicama na koje se teret može oslanjati za vrijeme prijevoza. Visina tereta na navedenim vozilima ne smije prelaziti visinu ugrađenih ručica. Ručice moraju biti na gornjem kraju povezane lancima. Pri prijevozu tereta kraćih dužina, mora se osigurati oslanjanje tereta na najmanje dvije ručice. Pri istovremenom prijevozu dužih i kraćih tereta, kraći tereti moraju biti složeni iznad dužih tereta. Ako se za prijevoz takvog tereta koriste klasična vozila, mora se teret na vozilu osigurati lancima, čeličnim užadima, skobama ili se mora na drugi način osigurati potpuna stabilnost tereta pri prijevozu.

Utovar tereta na prikolice zglobnih kamiona (šlepera) mora se obavljati tako, da se omogući slobodno zakretanje vozila u odnosu na utovareni teret na prikolici, a teret utovaren na takvoj prikolici mora biti tako učvršćen, da ne dođe do pomicanja tereta prema kabini vozila za vrijeme vožnje ili naglog kočenja vozila.

Vozačima specijalnih vozila koja imaju mogućnost podizanja tovarnih sanduka, košara i drugih utovarno-istovarnih uređaja, zabranjena je vožnja vozilom s podignutim utovarno-istovarnim elementima i prijevoz osoba na tim elementima.

Kada se prijevoz praškastih i rasutih tereta obavlja auto-cisternama, silosima i drugim specijalnim vozilima, članovi posade tih vozila dužni su provjeriti da li su zatvorena sva okna i ventili na takvim vozilima nakon izvršenog utovara tereta. Na auto-cisternama za prijevoz praškastih i rasutih tereta, zabranjeno je otvaranje okna kada se cisterna nalazi pod pritiskom. Radnik koji je zadužen za otvaranje okna na navedenim cisternama, dužan je provjeriti na manometru da li je pritisak zraka u cisterni i instalacijama (cijevima za transport rasutog tereta) izjednačen s atmosferskim tlakom, a pored navedene radnje, radi sigurnosti, potrebno je prije otvaranja okna otvoriti odgovarajući ventil kojim se pritisak u cisterni izjednačuje s atmosferskim tlakom.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Lipanj 07, 2023

  Video: Prednosti i nedostaci rada od kuće

  Matej Sakoman, psiholog i stručnjak za područja ljudskih resursa, mentalnog zdravlja, pruža zanimljivu perspektivu o prednostima i nedostacima rada od kuće. U ovom videu ističe se da rad od kuće ima mnoge prednosti, ali i da ima svoje nedostatke. Važno je pronaći ravnotežu i prilagoditi se novom radnom okruženju kako bi se osiguralo mentalno zdravlje, produktivnost i sigurnost na poslu. Kada je riječ o prednostima, Sakoman ističe fleksibilnost kao ključnu prednost rada od kuće. Radnici imaju mogućnost prilagođavanja svojih radnih sati prema svojim potrebama, što može rezultirati boljom ravnotežom između profesionalnog i privatnog života. Osim toga, rad od kuće može smanjiti troškove povezane s putovanjem na posao i omogućiti radnicima da provedu više vremena s obitelji. Sakoman također…
  Nastavite čitati
 • Lipanj 06, 2023

  Edukacija: Rad od kuće - Izmjene zakona o radu

  Poslovno Učilište organizira edukaciju pod nazivom „Rad od kuće – izmjene Zakona o radu“. Edukacija će se održati 15. lipnja  s početkom u 9:00 sati, u ZagrebTower-u koji se nalazi na adresi Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Tijekom ove edukacije, sudionici će se imati priliku upoznati s najnovijim zakonskim promjenama koje su usmjerene na reguliranje rada od kuće. Stručni predavači pružit će dubinski uvid u ključne aspekte i pravne obveze vezane uz ovu temu. Rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.
  Nastavite čitati
 • Lipanj 05, 2023

  Video: Kako urediti mjesto rada od kuće

  Suvremeni način rada sve više se oslanja na informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, što je dovelo do reguliranja rada od kuće Zakonom o radu. Ova situacija nastaje kada radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u prostoru koji nije prostor poslodavca. Međutim, rad od kuće sa sobom nosi određene izazove u pogledu zaštite na radu. Jedan od najvažnijih izazova u radu od kuće je stvaranje sigurnog radnog okruženja. Nedostatak adekvatne radne opreme, poput ergonomskih stolica, stolova i rasvjete, može biti posebno problematičan. Radnici koji rade od kuće često su prisiljeni raditi u neergonomskim pozicijama, što može dovesti do bolova u leđima, vratu i ramenima. Stoga je važno da poslodavci osiguraju svojim zaposlenicima adekvatnu radnu opremu i potrebnu edukaciju o ergonomiji kako bi se izbjegli problemi vezani uz dugotrajno sjedenje i nepravilno držanje. U skladu s zakonskim i zdravstvenim preporukama, u novom videu predstavljamo savjete za uspješno uređenje radnog prostora kod kuće. Na primjer,…
  Nastavite čitati