Mjere i normativi zaštite pri utovaru i istovaru

Prije utovara i istovara tereta moraju se prethodno pregledati mjesta rada i otkloniti eventualni nedostaci koji bi mogli ugroziti sigurnost radnika na radu. Na mjestima na kojima se obavlja utovar i istovar tereta, zabranjeno je zadržavanje osoba koje ne rade na utovaru odnosno istovaru. Utovar i istovar tereta mora se obavljati u namjenskoj, neoštećenoj i za rad sigurnoj ambalaži. Prije početka utovara tereta u prijevozno sredstvo i istovara tereta iz prijevoznog sredstva, moraju se poduzeti sve potrebne radnje kojima se sprečava da se prijevozno sredstvo pomiče s mjesta na kome je zaustavljeno odnosno privezano. 


Prije početka utovara tereta u prijevozno sredstvo i istovara tereta iz prijevoznog sredstva, odgovorna osoba mora ovisno o vrsti tereta poduzeti slijedeće mjere za siguran rad:

- osigurati ispravnost tovarnih površina (ispravnost poda, podloge i površine, odstranjenost ostataka tereta i dijelova ambalaže i slično);

- osigurati dobru osvijetljenost radnog prostora;

- osigurati dobro provjetravanje radnog prostora;

- zaustaviti rad pogonskog motora prijevoznog sredstva radi otklanjanja buke, vibracija i zagađenosti zraka ispušnim plinovima;

- zabraniti snabdijevanje prijevoznog sredstva gorivom za vrijeme utovara i istovara tereta;

- zabraniti popravak bilo kojih dijelova prijevoznog sredstva za vrijeme utovara i istovara tereta osim na brodovima gdje je taj prostor izdvojen od površina i prostora za utovar i istovar tereta;

- provjeriti ispravnost položaja i stabilnost tereta;

- spriječiti pušenje, zavarivanje i bilo koje druge radnje koje bi mogle izazvati požar ili eksploziju ako se obavlja utovar i istovar lakozapaljivih i eksplozivnih tereta.


Električna instalacija na utovarno-istovarnim površinama mora biti projektirana i izvedena tako, da omogućuje nesmetanu manipulaciju teretom i upotrebu transportnih i prijenosnih sredstava i da ne ugrožava osobe na radu. Rasvjeta mora biti postavljena tako da osigurava dobru osvijetljenost radnih površina, prolaza, upozorenja, oznaka i uputa.

Vozači i prateće osoblje raspoređeno na vozilima za prijevoz tereta, moraju ispunjavati uvjete za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada utvrđenim propisima zaštite na radu i posebnim propisima o sigurnosti i prijevozu u cestovnom prometu. Navedeno osoblje mora biti osposobljeno za rad na siguran način na temelju utvrđenih vrsta i opsega opasnosti koje proizlaze iz vrste tereta i namjene teretnih motornih vozila za prijevoz klasičnih i specijalnih tereta. Radnici koji se raspoređuju na motorna vozila radi obavljanja poslova utovara, pretovara ili istovara, moraju biti prethodno upoznati s načinom rada, opasnostima i mjerama zaštite na radu. Pomoćni radnici, signalisti, vezači tereta i drugi koji se raspoređuju na specijalna motorna vozila, moraju biti prethodno osposobljeni za obavljanje određenog pomoćnog posla na takvim vozilima, te upoznati s opasnostima i mjerama zaštite na radu. 

U pravilu, kretanje vozila na utovarno-istovarnim površinama, prilazima takvim površinama i prometnicama, treba biti jednosmjerno. Ako na navedenim površinama nije moguće osigurati jednosmjerno kretanje vozila, širina prometnica mora biti takva da osigurava dvosmjerno kretanje vozila. Brzina kretanja vozila na utovarno-istovarnim površinama, prilazima takvim površinama i prometnicama ne smije biti veća od10 kmna sat, a u zatvorenim skladištima ne smije biti veća od5 kmna sat. Na utovarno-istovarnim površinama, prilazima takvim površinama i prometnicama unutar kruga organizacije, moraju biti postavljene odgovarajuće oznake i prometni znakovi. Ako se na utovarno-istovarnim površinama, prilazima takvim površinama i prometnicama vozilo kreće unatrag, manevar se treba obavljati uz pomoć druge osobe koja se nalazi izvan vozila i koja vozaču daje određene ugovorene znakove.

Na utovarno-istovarnim površinama, razmak između vozila koja stoje u koloni ne smije biti manji od 1 m, a razmak između vozila koja stoje jedno uz drugo ne smije biti manji od 1,5 m, a prije početka utovara tereta u vozilo i istovara tereta iz vozila, vozač je dužan osigurati vozilo od pokretanja za vrijeme utovara ili istovara tereta. Ako se teret utovaruje ili istovaruje s perona, platforme ili rampe, vozilo mora biti postavljeno neposredno do perona, platforme ili rampe u istom nivou, a ako nije moguće osigurati navedene uvjete, onda se mora postaviti sigurno sredstvo za premoštenje razmaka i razlike u nivou.

 

Vozač teretnog vozila mora pri utovaru i istovaru tereta na vozilo osigurati da se:

- vozilo koristi samo za prijevoz onih tereta koji odgovaraju tehničkim karakteristikama vozila i specifičnostima tereta;

- ne utovaruje teret čija je težina veća od dopuštene za odnosno vozilo;

- teret u sanduku rasporedi tako da ne ugrožava sigurnost vožnje;

- stranice na sanduku vozila sigurno zatvore i na odgovarajući način učvrste;

- upozore radnici koji rade na utovaru i istovaru tereta na specifičnosti vezane uz karakteristike vozila i tereta;

- stranice sanduka otvaraju na način koji osigurava siguran rad;

- teret istovaruje na način i po postupku propisanim za odnosnu vrstu tereta i vozila.


Vozač mora biti uz vozilo za vrijeme utovara i istovara tereta i davati upute poslovođi transportnih radnika odnosno osobama koje vrše utovar ili istovar o načinu utovara i istovara tereta iz vozila. Prije utovara tereta u vozilo, vozač je dužan vizualno utvrditi ispravnost vanjskog stanja tereta i njegove ambalaže. Vozač ne smije dopustiti utovar tereta u vozilo ako je na teretu utvrdio nedostatke koji mogu imati utjecaja na sigurnost utovara, istovara i prijevoza tereta.

Prije početka istovara tereta s vozila, vozač je dužan zajedno s odgovornim transportnim radnikom utvrditi stanje tereta na vozilu, posebno na okolnost da nije došlo do pomaka tereta na vozilu za vrijeme prijevoza koji bi mogao imati za posljedicu ugrožavanje života i zdravlja radnika za vrijeme istovara tereta.

Ako utovar u vozilo i istovar tereta iz vozila obavlja grupa radnika, onda se takav rad mora obavljati pod stalnim nadzorom za to određenog radnika, koji je dužan prije početka rada provjeriti ispravnost sredstava za utovar i istovar i osigurati uvjete za siguran rad radnika.

Teret u vozilu mora biti osiguran od pomicanja za vrijeme prijevoza. Teret na tovarnoj površini vozila mora biti postavljen ravnomjerno po cijeloj površini i mora biti složen tako, da osigurava stabilnost tereta i vozila za vrijeme prijevoza. Teret se ne smije oslanjati na kabinu vozila, a ako se teret oslanja na stranice sanduka teretnog vozila, prije istovara moraju se osloboditi stranice od tereta, a tek onda se može pristupiti otvaranju sanduka. U pravilu, stranicu sanduka vozila moraju otvarati dva radnika, a iznimno otvaranje sanduka može obavljati jedan radnik ako stranica to omogućava s obzirom na svoju veličinu i težinu.

Utovar i istovar komadnog tereta u vozilo obavlja se sa spuštenim stranicama radi sigurnije manipulacije s teretom, a ako se utovar i istovar komadnog tereta obavlja dizalicom ili na drugi način koji osigurava siguran rad radnika, može se utovar i istovar komadnog tereta obaviti i bez spuštanja stranica. Pri obavljanju navedenih poslova, radnici ne smiju stajati na teretu ako postoji mogućnost pomicanja tereta i pada s njega, ili ako se utovar ili istovar obavlja dizalicom pa prijeti opasnost od pada tereta na radnika.

Vozila namijenjena za prijevoz dugih tereta moraju biti za tu namjenu prilagođena i moraju biti opremljena posebnim ručicama na koje se teret može oslanjati za vrijeme prijevoza. Visina tereta na navedenim vozilima ne smije prelaziti visinu ugrađenih ručica. Ručice moraju biti na gornjem kraju povezane lancima. Pri prijevozu tereta kraćih dužina, mora se osigurati oslanjanje tereta na najmanje dvije ručice. Pri istovremenom prijevozu dužih i kraćih tereta, kraći tereti moraju biti složeni iznad dužih tereta. Ako se za prijevoz takvog tereta koriste klasična vozila, mora se teret na vozilu osigurati lancima, čeličnim užadima, skobama ili se mora na drugi način osigurati potpuna stabilnost tereta pri prijevozu.

Utovar tereta na prikolice zglobnih kamiona (šlepera) mora se obavljati tako, da se omogući slobodno zakretanje vozila u odnosu na utovareni teret na prikolici, a teret utovaren na takvoj prikolici mora biti tako učvršćen, da ne dođe do pomicanja tereta prema kabini vozila za vrijeme vožnje ili naglog kočenja vozila.

Vozačima specijalnih vozila koja imaju mogućnost podizanja tovarnih sanduka, košara i drugih utovarno-istovarnih uređaja, zabranjena je vožnja vozilom s podignutim utovarno-istovarnim elementima i prijevoz osoba na tim elementima.

Kada se prijevoz praškastih i rasutih tereta obavlja auto-cisternama, silosima i drugim specijalnim vozilima, članovi posade tih vozila dužni su provjeriti da li su zatvorena sva okna i ventili na takvim vozilima nakon izvršenog utovara tereta. Na auto-cisternama za prijevoz praškastih i rasutih tereta, zabranjeno je otvaranje okna kada se cisterna nalazi pod pritiskom. Radnik koji je zadužen za otvaranje okna na navedenim cisternama, dužan je provjeriti na manometru da li je pritisak zraka u cisterni i instalacijama (cijevima za transport rasutog tereta) izjednačen s atmosferskim tlakom, a pored navedene radnje, radi sigurnosti, potrebno je prije otvaranja okna otvoriti odgovarajući ventil kojim se pritisak u cisterni izjednačuje s atmosferskim tlakom.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Svibanj 17, 2024

  Edukacija: Odnosi s javnošću i medijima

  Poslovno učilište organizira edukaciju pod nazivom „Odnosni s javnošću i medijima“. Edukacija će se održati 06.06.2024. godine s početkom u 9:00 sati u Zagrebtower-u koji se nalazi na adresi Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Odnosi s javnošću i medijima brzo se mijenjaju i napreduju, zahtijevajući stalno usavršavanje. Menadžeri, zaposlenici i početnici u ovoj dinamičnoj branši trebaju stalno unapređivati svoje tehnike i alate kako bi efikasnije obavljali svakodnevne zadatke i imali više vremena za veće projekte.Radionica je osmišljena da vam za samo 4 sata pruži najnovije informacije i unaprijedi vaše znanje o PR alatima i tehnikama. U maloj i interaktivnoj grupi, praktično ćete vježbati organizaciju i pripremu pisanih i usmenih komunikacijskih alata za medije,…
  Nastavite čitati
 • Svibanj 07, 2024

  Video: Ključni aspekti zaštite na radu za ovlaštenike i povjerenike

  Dobrodošli u naš edukativni video namijenjen poslodavcima, ovlaštenicima i povjerenicima za zaštitu na radu. Bilo da ste novi u ovoj temi ili se želite usavršiti, saznat ćete više o vašim obvezama prema Zakonu o zaštiti na radu i važnosti sigurnosti na radnom mjestu. U Republici Hrvatskoj, svaki poslodavac mora organizirati sustav zaštite na radu kako bi spriječio ozljede i zdravstvene rizike te kontinuirano poboljšavao sigurnost zaposlenika. Zaštita na radu nije samo zakonska obveza, već i moralna odgovornost koja može spriječiti ozbiljne posljedice za pojedince i društvo. Cilj je stvoriti sigurno radno okruženje i prevenirati ozljede na radu. U nastavku videa istražujemo kako implementirati ove prakse u vašem poslovanju.
  Nastavite čitati
 • Svibanj 03, 2024

  Online seminar: Zaštita na radu obveze poslodavca

  edukacijE.hr organizira online seminar pod nazivom: „Zaštita na radu obveze poslodavca“. Seminar će se održati 14.05.2024. godine s početkom u 09:00 sati online na platformi ZOOM. Zaštita na radu i obaveze poslodavca u radnom okruženju su ključni za ljudska prava zaposlenika i održivi poslovni razvoj. Naš webinar je usmjeren na pridržavanje zakonskih propisa i mogući nadzor inspekcije. Ova edukacija je namijenjena višem i srednjem menadžmentu, predstavnicima radnika te stručnjacima za zaštitu na radu. Cilj je potpuno razumijevanje obveza, primjena propisa, podizanje svijesti o rizicima te implementacija mjera za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika. Uključuje ključne koncepte iz zaštite na radu koji su neophodni za zadovoljenje zakonskih zahtjeva. Njihova primjena osigurat će sigurno i zdravo radno okruženje za zaposlenike, što…
  Nastavite čitati
 • Travanj 30, 2024

  Priznanje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

  Dragi partneri i klijenti,   S velikim zadovoljstvom i ponosom obavještavamo vas da smo, u sklopu obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu, od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike primili priznanje za unapređenje sustava zaštite na radu, a vaše neprestano povjerenje i suradnja ključni su elementi našeg uspjeha. Tijekom proteklih 15 godina, naša misija bila je osigurati da radna okruženja za sve naše klijente budu što sigurnija. Svaki projekt na kojem smo radili pružio nam je priliku ne samo da obavljamo poslove zaštite na radu, već i da učimo i rastemo zajedno s…
  Nastavite čitati
 • Travanj 30, 2024

  Međunarodni stručno-znanstveni skup - Zaštita na radu i zaštita zdravlja

  Veleučilište u Karlovcu organizira 9. međunarodni stručno-znanstveni skup „Zaštita na radu i zaštita zdravlja”, koji će se održavati od 18. do 21. rujna 2024. godine u Resortu Borik, Zadar. Na ovom stručno-znanstvenom skupu susreću se stručnjaci i znanstvenici iz različitih područja, s fokusom na razmjenu znanja i iskustava o zaštiti na radu, zaštiti zdravlja i zaštiti okoliša. Veleučilište u Karlovcu poziva vas da svojim znanjem i iskustvom obogatite ovaj skup te se pridružite aktivnostima putem pisanih radova. Rok za slanje sažetaka produžen je do 4. svibnja 2024., dok je rok za dostavu cjelovitih radova 24. svibnja 2024.
  Nastavite čitati