Osposobljavanje povjerenika radnika

SKU
ZOOP-2
Dostupno
50,00 €/376,73kn
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
-
+

Povjerenik radnika za zaštitu na radu je osoba preko koje je Zakonom o zaštiti na radu omogućeno radnicima da imaju uvid u sustav provedbe zaštite na radu kod poslodavca i da aktivno sudjeluju u njoj.
Zadatak je povjerenika da djeluje u interesu radnika u zaštiti na radu te da prati primjenu propisa i naređenih mjera zaštite. On ima pravo uvida u svu dokumentaciju vezanu za sigurnost i zdravlje radnika kod poslodavca, može prisustvovati inspekcijskim pregledima, a u slučaju kad su ugroženi život i zdravlje radnika, ima pravo i pozvati nadležnog inspektora rada ako to poslodavac odbija učiniti.
Nadalje, zadatak je povjerenika da prima primjedbe radnika u svezi zaštite na radu te u svezi toga kontaktira poslodavca, odnosno njegovog ovlaštenika. Kod poslodavca kod kojih djeluje odbor zaštite na radu (poslodavci s više od 50 radnika) povjerenik radnika treba sudjelovati u radu odbora.
Kako bi povjerenik mogao učinkovito zastupati interese radnika u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, on se za to mora osposobiti. Poslodavac mu je dužan omogućiti osposobljavanje za vrijeme radnog vremena i na trošak poslodavca. Osposobljavanje se provodi prema Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita, NN 112/14.


Vrsta usluge
Vrsta usluge Osposobljavanja