Zapaljive i eksplozivne tvari

Temperatura plamišta zapaljive tekućine je ona temperatura kod koje se iznad površine tekućine oslobađa dovoljno zapaljivih para tako da je moguće paljenje ili eksplozija. Kod plamišta zapaljivih tekućina iznad površine tekućine oslobađa se upravo toliko para da je postignuta DGE. Sukladno normi HRN Z.C0.007 zapaljive se tekućine prema temperaturi plamišta dijele kako slijedi:

Lakozapaljive tekućine :

I. skupina zapaljivih tekućina dijeli se u podskupine:

I.A - tekućine čija je temperatura plamišta niža od 23° C, a vrelište ispod 38° C,

I.B - tekućine čija je temperatura plamišta niža od 23° C, a vrelište iznad 38° C

I.C - tekućine čija je temperatura plamišta od 23° C do 38° C

Zapaljive tekućine :

II. skupina zapaljivih tekućina su tekućine čija je temperatura plamišta od 38° C do 60° C

III. skupina zapaljivih tekućina dijeli se u podskupine:

III.A - tekućine čija je temperatura plamišta od 60° C do 93° C

III.B - tekućine čija je temperatura plamišta viša od 93° C i više

Smjese zapaljivih plinova, para i maglica sa zrakom sposobne su eksplodirati samo ako je njihova koncentracija između DGE i GGE.

Temperatura paljenja je najniža temperatura vruće površine pri kojoj se zapaljiva smjesa para, plina, prašine, magice sa zrakom može zapaliti.