Rukovanje strojevima, uređajima i alatima

Opće upute za korištenje strojeva:

• Strojem smije rukovati samo za to osposobljeni radnik koji je upoznat sa svim njegovim operacijama i funkcijama. Prije početka rukovanja potrebno je proučiti upute proizvođača.

• Nije dozvoljena neodgovarajuća odjeća koju može zahvatiti stroj. Obavezno nositi zaštitnu odjeću i obuću te propisana osobna zaštitna sredstva.

• Prije početka rada provjeriti jesu li svi dijelovi stroja, kao što su pogonski dijelovi, uređaji za upravljanje, sigurnosni uređaji, zaštitne naprave i štitnici na pokretnim dijelovima na svojim mjestima, sigurni i ispravni. Stroj se smije koristiti samo u ispravnom stanju. O eventualno uočenim nedostacima izvijesti poslodavca ili njegovog ovlaštenika.

• Zabranjeno je skidati zaštitne naprave sa stroja.

• Održavanje stroja dozvoljeno je samo stručnim radnicima na održavanju. Prilikom održavanja stroj je potrebno isključiti i osigurati da ga netko neovlašteno ne uključi. Zabranjeno je vršiti podešavanje stroja kad je u pokretu / funkciji.

• Nije dozvoljeno održavati čistoću stroja vodom ili mokrom krpom, niti ga podmazivati dok radi.

• U slučaju bilo kakvog kvara na stroju ili drugačijeg funkcioniranja od normalnog (preveliko zagrijavanje, vibracije, buka), odnosno kvara ili oštećenja na električnim instalacijama, potrebno je odmah prekinuti rad i kvar dojaviti odgovornom voditelju poslova ili službi održavanja.

• Pri radu voditi računa o opasnosti od klizanja i spotaknuća prilikom prolaska kroz radni prostor. Radnik mora držati čistim, prohodnim i slobodnim područje upravljanja i radno područje stroja.

• Radnicima je zabranjeno konzumiranje alkoholnih pića i drugih opojnih sredstava.

• Prije napuštanja mjesta rada ostaviti stroj u takvom stanju da ne ugrožava druge radnike i sredstva rada.

Korištenje električnih uređaja i naprava:

• S električnim uređajima i napravama na električni pogon treba brižno i oprezno rukovati.

• Prije korištenja uvjerite se da je električni alat u ispravnom stanju.

• Za stavljanje u pogon električnog uređaja, kao i za upravljanje njegovim radom koristite u tu svrhu samo određene sklopke, tipkala i druge upravljačke elemente. Pazite na oznake za upravljanje.

• Ne koristite i ne poslužujte mokra električna trošila, a također ne radite s mokrim rukama ili nogama, niti bez obuće.

• Kod smetnji ili kvarova odmah isključite napon ili izvucite utikač trošila iz priključnice.

• Ne dotičite oštećene prekidače, utikače i priključnice - oni mogu biti pod naponom.

• Oštećene elemente električnih instalacija treba odmah popraviti ili zamijeniti. Popravak može obavljati samo stručno kvalificirano osoblje.

• Koristite samo ispravna i uredno održavana prenosiva električna trošila koja su pravilno zaštićena od indirektnog dodira. Takova trošila su:

- trošila klase I (sa zaštitnim vodičem)

- trošila klase II (zaštitna izolacija)

- trošila klase III (napajanja s malim sigurnosnim naponom)

- trošila napajana preko transformatora za odvajanje.

• Zaštitni vodič mora biti dobro spojen na kućište trošila i na zaštitni kontakt utikača.

• Utikač izvlačite iz priključnice na taj način da utikač uhvatite rukom i onda ga tek izvučete. • Sva električna trošila moraju biti zaštićena od direktnog dodira dijelova pod naponom.

• Priključak trošila sa zaštitnim vodičem izvodi se utikačem sa zaštitnim kontaktom (šuko) u priključnicu koja također ima zaštitne kontakte (šuko).

• Kod radova u ograničenim i vodljivim prostorima upotrebljavajte samo prenosiva trošila klase III (mali sigurnosni napon) ili trošila klase II napajana iz transformatora za odvajanje.

• Trošila građena za mali sigurnosni napon moraju imati posebnu vrstu utikača i priključnica, tako da se ne mogu uključiti u ostale priključnice višeg napona.

• Prije svake upotrebe električnog trošila, potrebno je pregledati trošilo da nije oštećeno, a jednako tako i priključni vod.

• S radom na strojevima na električni pogon smije se početi tek nakon osiguranja mjesta rada.

• Vodiče za uzemljenje aparata i strojeva treba čuvati od oštećenja. Svako oštećenje mora se prijaviti neposrednom rukovoditelju.

• Upotrebljavajte samo ispravno izvedene ručne svjetiljke. Zabranjena je upotreba ručnih svjetiljki izrađenih od običnih grla, žice i žarulje, a bez izolacijskog drška i zaštitne košare.

• Prigodom zamjene žarulje, kod svih vrsti svjetiljki potrebno je prije zamjene isključiti napon.

Prijenosni alati:

• Na otvorenom prostoru može se obavljati rad samo s prijenosnim alatima klase II. i III.

• Priključivanje prijenosnog alata i električnih svjetiljki na električnu instalaciju smije se obavljati samo izoliranim vodičima sa zajedničkim oklopom ili radioničkim kabelom s presjekom vodiča 1,5 mm2.

• Zaštita od napona dodira prijenosnog alata klase I. mora se izvesti pomoću posebnog zaštitnog vodiča koji se nalazi u višežilnom priključnom kabelu.

• Nije dozvoljeno za vrijeme rada s prijenosnim alatom natezanje i presavijanje priključnih kabela kao ni križanje ovih kabela s čeličnim užadima, kabelima za zavarivanje i s crijevima za plinsko rezanje i zavarivanje.

• Pri nestanku napona za vrijeme rada s prijenosnim alatom ili pri dužem prekidu radnih operacija, kao i pri udaljavanju s mjesta rada, alat mora biti odvojen od električne instalacije.

• Zabranjena je zamjena pregorjele sijalice na prijenosnim električnim svjetiljkama u šahtu, rovu, ložištu kotla, metalnim rezervoarima i slično, ukoliko prethodno nije isključena iz utičnice.

• Pri radu s prijenosnim alatom zabranjeno je:

- davati na upotrebu električni alat drugim radnicama koji nisu osposobljeni za rad na siguran način s takvim alatom,

- unositi unutar kotlova, metalnih rezervoara, valjaka i slično, prijenosne transformatore za odvajanje i pretvarače frekvencije, dodavati alat u uključenom (radnom) stanju.