Sumporna kiselina

Razarajuće djeluje na tkiva, a i za oči je vrlo opasna, jer ulazi u dublje dijelove oka, pa može potpuno oštetiti vid. Inhalacijom para, naročito kad je visoka koncentracija, oštećuje zubnu caklinu i cijeli dišni sustav. Ako se kiselina proguta, dolazi do jakih oštećenja sluznice, jednjaka i želuca, a moguća je i performacija s krvarenjem i letalnim ishodom.

Zaštita profesionalnog osoblja provodi se na slijedeći način:

• Sve posude sa H2 SO4 trebaju se izolirati od svih zapaljivih i organiskih tvari.

• Kod rukovanja s kiselinom moraju se upotrebljavati sva zaštitna sredstva, kao zaštitne naočale, rukavice, pregača, cipele.

• Kod razrjeđivanja kiseline, kiselinu treba uvijek ulijevati u vodu, a nikako obrnuto jer se tada razvija velika toplina, pa se mogu rasprsnuti staklene boce.

• Kod transporta treba paziti da ne dođe do pucanja boca i prolijevanja kiseline.

• Ako se kiselina prolije po podu, treba je odstraniti velikom količinom vode ili pokriti površinu pijeskom ili pepelom. nakon svega, izvršiti neutralizaciju vapnom ili sodom.

Prva pomoć u slučaju nezgode pri radu sa sumpornom kiselinom:

• Ako kiselina padne na kožu, kožu treba ispirati s puno vode. Kiselinu iz oka, također treba ispirati s puno vode, a zatim unesrećenog odmah uputiti okulisti.

• Kod inhaliranja većih količina para, treba unesrećenog iznijeti na svježi zrak i zvati liječnika.

• Kod gutanja, dati mu mlake vode, mlijeka ili bjelanca.