Održavanje građevinskih strojeva

Sve veći broj suvremenih strojeva, dizalica, vozila i drugih uređaja i velike investicije koje se ulažu u njihovu nabavu, zahtijevaju, kao imperativ, da se velika važnost posveti njihovom održavanju, jer se oni mogu koristiti samo onda ako su ispravni. Zbog toga služba održavanja mora osigurati:

- spremnost strojeva i uređaja za rad u vrijeme kada je to planovima predviđeno

- mogućnost optimalne iskorištenosti strojeva i uređaja, to jest vremensku trajnost uz minimalne troškove s obzirom na uložena sredstva.

Na osnovi navedenog proizlazi da je održavanje potrebno planirati vrlo pozorno. Nužno ga je uskladiti s planovima rada i pronaći takve metode održavanja koje će zahtijevati minimalne troškove. Pregled ispravnosti strojeva i uređaja treba obaviti prije nego što se oni pokvare. Ova zadaća je preventivna, a osnovni cilj joj je uočiti i popraviti kvar prije nego što on nastane. Sudionici koji sudjeluju u održavanju su osobe zadužene za održavanje u poduzeću i svi drugi (od vlasnika sredstava rada pa do osobe koja s njima rukuje). Održavanje sredstava rada obuhvaća organizirani i planirani sustav kojeg sačinjavaju sve metode i radovi što se primjenjuju da se sredstvo održi ispravnim i upotrebljivim. To su: planiranje, čuvanje, pregledi, servisi, popravci, konzerviranje, podmazivanje.

1. ČUVANJE SREDSTAVA RADA

Čuvanje mehanizacije treba spriječiti privremeno trošenje, propadanje i kvarenje mehanizacije, pa to obuhvaća:

- dobro poznavanje propisa o ispravnoj uporabi mehanizacije

- primjenu propisa pri rukovanju strojevima u eksploataciji

- primjenu propisa za spremanje strojeva za konzerviranje i stajanje izvan pogona.

Svaki rukovalac stroja mora obvezno primjenjivati sve propise koji vrijede za rad, rukovanje i održavanje određenog stroja, a koji su iznijeti u odgovarajućim tvorničkim uputama za taj stroj. Za sve posljedice koje nastanu zbog nepoštovanja postojećih propisa odgovoran je rukovalac stroja, bez obzira na to da li je on to učinio uslijed nepoznavanja tih propisa, nehata ili po svojoj volji. Rukovalac stroja odgovoran je za pravilnu eksploataciju stroja. Za svaku preopterećenost ili nedovoljnu uporabu kapaciteta stroja, koji uzrokuju kvar na stroju, smanjen radni učinak itd., u prvom redu odgovoran je rukovalac stroja.

2. PREGLEDI SREDSTAVA RADA

Pod pregledom strojeva podrazumijeva se niz postupaka u određenom vremenskom razdoblju, koji se obavlja radi uvida u tehničko stanje strojeva, te sprečavanja neispravnosti koje mogu uzrokovati veće ili manje kvarove ili ukloniti strojeve iz uporabe. Pregledi se dijele na dnevne, tehničke i radioničke, preventivne i slično. Dnevni pregled sastoji se od: pregleda prije uporabe stroja, pregleda tijekom uporabe i rada, pregleda nakon uporabe stroja.

Pregled prije uporabe Pri tom pregledu rukovalac stroja vizualnim pregledom (na pogled) kontrolira vanjsku ispravnost stroja, potom prema potrebi nadolije odgovarajuću količinu vode pogonskog goriva i maziva; pregleda, nadopuni i pritegne mazalice; prema potrebi zategne pogonske i prijenosne remene, nosače, prijenosne i komandne uređaje, te kontrolira njihovu ispravnost i pravilan rad.

Pregledi tijekom uporabe Dok se stroj nalazi u pogonu, rukovalac stroja ne smije ga napustiti. Osim rukovanja strojem za vrijeme rada, strojar kontrolira rad stroja vizualno i akustički. pregledava stanje i temperaturu vode, ulja, podmazanost i temperaturu svih dijelova stroja i instrumenata, osluškuje rad stroja i pojedinih sklopova. Ako uoči bilo koji kvar, najbitnije je odmah obustaviti njegov rad i kvar prijaviti službi održavanja.

Pregledi nakon uporabe Po završetku rada rukovalac dovozi stroj do njegova smještaja (čuvarska služba), potom ga hladi, pere i čisti. Zatim ponavlja iste radnje koje je obavio prije uporabe stroja. Po završenom dnevnom pregledu rukovalac ispunjava odgovarajuće rubrike "dnevnika rada", te daje ovlaštenoj osobi na potpis radi ovjere upisanog stanja stroja. Tehničke i radioničke preglede obavljaju stručne ekipe i službe održavanja, i to: tjedne, mjesečne, polugodišnje, godišnje i po potrebi izvanredne. Preventivnim pregledima i održavanjem nastoji se produljiti ispravnost sredstava rada.

3. SERVISI SREDSTAVA RADA

Proizvođači sredstava rada prilikom prodaje korisnicima isporučuju uz stroj i potrebne isprave:

- uputa proizvođača o radu, održavanju, vožnji, podmazivanju, servisiranju i drugo

- katalog za nabavu rezervnih dijelova

- atesti (ovisi o propisima)

- matična knjiga za dizalice

- kontrolna knjiga za dizalice

- servisna knjižica.

Budući da proizvođač korisniku daje jamstvo (jedna godina, a može i više) on servisnom knjižicom propisuje I. i II. obvezni servis stroja (obično besplatan) koji on obavlja, a kojega se mora držati korisnik.

Uz opširne upute bitno je sljedeće:

- Tijekom I. servisa (nakon 50 sati rada) rukovalac treba sa sredstvom rada rukovati maksimalno pozorno sa smanjenom brzinom i povoljnim radnim uvjetima. - II. servis obavlja se nakon 200 sati. Pritom se ponavljaju postupci I. servisa i popravljaju nedostaci. Ako nedostaci nisu popravljeni korisnik ima pravo na zamjenu novog stroja ako je za vrijeme njegova rada poštovao upute proizvođača. Prilikom servisa treba sastaviti zapisnike o provedenom servisu i nedostacima koje propisuju obje strane.

- Poslije servisa u jamstvenom roku treba nastaviti sa servisiranjem sve do generalnog popravka, držeći se uputa proizvođača sredstva rada.

Za uspješno održavanje i servis vrlo je važno da se pravodobno nabave minimalne količine rezervnih dijelova i maziva. U tom slučaju, prilikom kvara, odmah se može intervenirati i tako zastoj sredstava rada zbog kvara svesti na minimum.

4. POPRAVCI SREDSTAVA RADA

Popravci se međusobno razlikuju prema stupnju važnosti i opsegu radova. U većini slučajeva, planski popravci mogu se podijeliti na tri vrste:

- Mali popravak (MP)

- Srednji popravak (SP)

- Generalni popravak (GP).

Iz samih naziva jasno proizlazi da je najkraći mali popravak, koji će zahtijevati najmanje promjenu dijelova. Trajanje i važnost popravka rastu kod sljedećih vrsta popravaka, pa je logično da će i broj promijenjenih dijelova biti umnogome veći kod srednjeg i generalnog popravka. Opseg poslova mogao bi se za pojedine navedene vrste popravaka ukratko i općenito opisati ovako:

- Mali popravak odnosi se na promjenu manjeg broja dijelova stroja koji su kratkog trajanja. Stroj se ne izuzima iz rada. a popravak se obično obavlja u drugoj smjeni ili nedjeljom.

- Srednji popravak zahtijeva iste radove kao i mali popravak, zatim promjenu nekih drugih dijelova koji imaju dulji vijek trajanja. Stroj se izuzima iz normalnog procesa proizvodnje za neko vrijeme. Trajanje popravka je svakako dulje od malog popravka.

- Kod generalnog popravka, stroj se najčešće prenosi u radionicu za popravak i po puno rastavlja. Mijenjaju se svi dijelovi koji su za to predviđeni. Stroj se najčešće oboji nakon popravka, te je dulje vrijeme isključeni iz proizvodnog procesa.

Ciklus popravaka

Da bi se plansko održavanje lakše provelo, potrebno je odrediti cikluse pojedinih popravaka, to jest vremensko razdoblje između dva mala popravka, dva srednja popravka i dva generalna popravka. Neobično je povoljno ako je ciklus generalnih popravaka jednak dvostrukom, trostrukom ili višestrukom ciklusu malih popravaka. To ima velikih prednosti, koje će biti razumljivije na jednom jednostavnom primjeru. Pretpostavimo da imamo stroj kojem je ciklus generalnog popravka jednak četvero¬strukom ciklusu srednjeg popravka, a ciklus srednjeg popravka - dvostrukom ciklusu malog popravka.

Znamo isto tako koliko u satima traje pojedini ciklus, pa su na primjer podaci sljedeći:

- od GP do GP 8.000 do 25.000 sati rada stroja

- od SP do SP 2.000 do 8.000 sati rada stroja

- od MP do MP 1.000 do 2.000 sati rada stroja.

Budući da su poznati ovi ciklusi popravaka stroja, može se odrediti ukupni redoslijed svih popravaka između dvaju generalnih popravaka, a taj je: GP-MP-MP-SP-MP-MP-SP-MP-MP-SP-MP-MP-GP. Za razmake ciklusa pojedinih popravaka služimo se pokazateljima proizvođača stroja ili vlastitim iskustvom iz radnog naloga.

5. KONZERVIRANJE SREDSTAVA RADA

Konzerviranje sredstava rada podrazumijeva čuvanje strojeva u slučaju duljeg nekorištenja. Ako se predviđa dulji prekid rada stroja, nužno ga je konzervirati, da bi mu se osi¬gurala trajna radna sposobnost. Po prekidu rada, a prije spremanja u skladište, stroj treba popraviti, oprati i očistiti, te tehnički pregledati. Stroj se konzervira djelomično ili potpuno, već prema tome da li će biti kraće ili dulje vrijeme izvan uporabe. Prostorija za čuvanje treba biti zidana i imati betonski pod, a ako nema takve prostorije, treba biti barem nadstrešnica. U krajnjem slučaju, i za kraće vrijeme, strojeve treba pokriti nepromočivom ceradom.

6. PODMAZIVANJE SREDSTAVA RADA

Da bi uporaba strojeva bila sigurna i ekonomična, vrlo je važno da se strogo provodi sustavno podmazivanje svih pokretnih dijelova. Učinak i trajanje strojeva isključivo ovise o pozornosti pri rukovanju i podmazivanju, to jest održavanju. Kako svi dijelovi stroja ne rade pod istim okolnostima i radnim uvjetima, tako je potrebno odabrati mazivo koje odgovara postavljenim uvjetima, a to se može naći u Uputama za održavanje i podmazivanje koje izdaje proizvođač stroja. Tako kod nekih dijelova treba uzeti u obzir vrućinu, kod drugih hladnoću, kod nekih velike pritiske, vodu. pijesak i općenito nečistoću. Nadalje pogonske sate, rad u jednoj ili dvije smjene. Prema tome svi ti razni uvjeti zahtijevaju i primjenu raznih vrsta maziva. Zamjena ulja u sklopovima strojeva obavlja se prema uputama proizvođača pri čemu treba voditi računa o viskoznosti, razini kvalitete i vremenu njegove promjene.

Izmjena ulja u motoru

Za siguran i dobar rad motora uvelike je važno da se ulje u motoru mijenja na vrijeme. Dok motor radi, neizbježno je da se u ulju skuplja znatna nečistoća, na primjer:

- gorivo koje se cijedi niz cilindre zbog nepotpunog sagorijevanja te dotrajalih klipova i karika

- kondenziranje vlage, koja se u karteru skuplja u obliku vode

- prašina koja ulazi sa zrakom

- pougljenjeni ostaci sagorijevanja goriva

- proizvodi stvoreni oksidacijom ulja

- istrošenost aditiva i drugo.

Prilikom zamjene ulje treba promijeniti i pročistače za ulje, gorivo i zrak. Učestalost ovih zamjena ovisi o uvjetima rada motora.