Opasnosti i štetnosti pri zemljanim radovima

1. MEHANIČKE OPASNOSTI

Mehanički izvori opasnosti su najbrojniji i najčešći izvori opasnosti od ozljeda. Radnici koji rade na izvođenju zemljanih radova izloženi su slijedećim opasnostima mehaničkog karaktera: - mehaničke opasnosti od udara radnika pri manipulaciji teretom ili gaženja radnika strojem u pokretu zbog neispravnih uređaja za upravljanje i zaustavljanje ili ukoliko se radnik nađe u području radnog postupka stroja - mehaničke opasnosti od pada tereta ili dijelova stroja na radnika zbog preopterećenja ili nepravilnog rukovanja - mehaničke opasnosti zbog prevrtanja stroja na neravnom terenu - mehaničke opasnosti od pokretnih dijelova strojeva i uređaja ukoliko na stroju nedostaju zaštitne naprave - mogućnost ozljede pri popravku i održavanju strojeva.

2. URUŠAVANJE ZEMLJE

Kod izvođenja zemljanih radova najveću opasnost predstavlja iznenadno urušavanje i klizanje zemlje prilikom iskopa ili popuštanja podloge pri kretanju strojem uz rub voznog puta.

3. PADOVI OSOBA

Rukovaoci strojeva jednako kao i svi radnici pri zemljanim radovima kreću se radilištem. Pri tome su izloženi opasnostima svih vrsta padova: s povišenih mjesta, u ravnini ili padova u otvore. Pokliznuća i spotaknuća pri hodu po radnim površinama ili pri penjanju na stroj mogu biti posebno opasna padne li radnik na različite oštre i stršeće predmete koji se susreću na gradilištu.

4. KLIMATSKI FAKTORI I ATMOSFERSKI UTJECAJI

Budući da se radovi odvijaju na vanjskim prostorima radnici su izloženi štetnim atmosferskim i klimatskim uvjetima: visokim ili niskim temperaturama, vjetru i prekomjernoj vlazi. Zbog toga postoje opasnosti od oboljenja, toplinskog udara ili smrzavanja.

5. BUKA

Buka pri radu na strojevima i uređajima višestruko je štetna. Kod povećane buke radnik ne može pratiti rad strojeva ili uređaja, ne može se sporazumijevati govorom i drugim sredstvima, ne može dobro čuti zvučne signalne uređaje, što sve utječe na smanjenu sigurnost pri radu. Uslijed buke radnik se brže zamara, smanjena mu je koncentracija, a povećana napetost i razdražljivost. Utvrđeno je da su za sluh i nervni sistem opasnije visoke od niskih frekvencija. Štetnost djelovanja buke je relativna a ocjenjuje se usporedbom dopuštene razine buke na određenom radnom mjestu s izmjerenim razinama buke u dB(A) na tom radnom mjestu.

6. VIBRACIJE

Vibracije djeluju štetno na radnika u ovisnosti o vrsti, strukturi, vremenu i jakosti djelovanja, kao i u ovisnosti o otpornosti, osjetljivosti i položaju tijela radnika. Radnici koji rade na izvođenju zemljanih radova izloženi su vibracijama rukujući strojevima koji proizvode vibracije (vibronabijači podloga, vibracijski valjci, vibracije sa sjedala vozila...) Smatra se da najštetnije djeluju vibracije između 40 i 125 Hz, naročito ako im amplituda iznosi više od 100 mikrometra. Izloženost vibracijama izaziva oštećenja krvnih žila, mišića, tetiva, zglobova, kostiju i živaca.

7. PRAŠINE

Koncentracije mineralnih prašina ovise o vlažnosti terena.

8. KEMIJSKE RADNE TVARI

Rukovaoci strojevima za zemljane radove mogu biti izloženi:

- opasnostima od ispušnih plinova uslijed neispravnog sistema za odvođenje ispušnih plinova na stroju kojim rukuju

- parama pogonskog goriva (naročito opasne su pare benzina)

- štetnom djelovanju pogonskog goriva na kožu prilikom manipuliranja ili upotrebe u pogrešne svrhe Kod radova u šahtovima i kanalima radnik može biti izložen prisutnosti plinova ukoliko dođe do oštećenja podzemnih plinskih instalacija.

9. POŽAR I EKSPLOZIJE

Kako strojevi za zemljane radove kao pogonsko gorivo koriste uglavnom zapaljive tekućine, pojavljuju se opasnosti od požara ili eksplozije. Izbijanje požara moguće je pri nepažljivom manipuliranju gorivom (pretakanju, prenašanju, prepunjavanju, polivanju i slično) ili zbog nepropisnog skladištenja zapaljivih tekućina. Ujedno, do požara može doći i zbog neispravnih električnih instalacija u barakama na gradilištu ili neodgovarajućih peći za grijanje, kuhala, opušaka i slično. U podzemnim tijesnim prostorima moguća je prisutnost zapaljivih plinova i para. Pojava iskre ili otvorenog plamena uzrokovat će požar ili eksploziju.

10. ELEKRIČNA STRUJA

Opasnost od udara električne struje postoji ukoliko je električna instalacija pomoćnih objekata na gradilištu neispravna, ukoliko se dodirnu zračni vodovi ili se ošteti podzemna električna instalacija prilikom iskopa.Općenito, opasnost od udara električne struje predstavljaju:

- direktan dodir dijelova pod naponom

- indirektan dodir dijelova pod naponom (previsoki napon dodira)