Opća pravila za siguran rad

1. Rukovanje građevinskim strojevima može vršiti samo ona osoba koja je: punoljetna, tjelesno i duševno sposobna te stručno osposobljena.

2. Prije no što započne rad s građevinskim strojevima, rukovatelj je dužan izvršiti dnevni pregled stroja, a prema utvrđenoj shemi i listi. Imajte pri tom na umu da vas bilo koja neispravnost može dovesti u opasnost. Ne upotrebljavajte neispravne građevinske strojeve. Ukoliko uočite kvar ili neispravnost, pokušajte ga ukloniti ili zatražite pomoć.

3. Nedostatke koje utvrdite pri pregledu, a ne možete ih otkloniti upisujte u dnevnik rada i o tome obavještavajte neposrednog rukovoditelja.

4. Ako na građevinskom stroju radi više rukovatelja po smjenama, dužnost im je da jedan drugog upoznaju sa stanjem stroja te ukazati na eventualne neispravnosti.

5. Rukovatelji građevinskim strojevima moraju imati propisnu radnu odjeću. Radno odijelo ili kombinezon moraju biti udobni i komotni.

6. Koristite građevinski stroj samo za poslove za koje je i namijenjen. Poštujte pri tom sve propise i pravila za siguran rad te prometnu signalizaciju.

7. Signalizirajte sirenom početak rada s građevinskim strojem te u toku rada upozoravajte sve prisutne o vašim namjerama.

8. Izbjegavajte nagle polaske, nagla kočenja, brzu vožnju te nagle promjene pravca kretanja. Prilagodite brzinu kretanja stanju prometnice i uvjetima rada.

9. Ne pokušavajte upravljati građevinskim strojevima sa zauljenim ili zamašćenim rukama i obućom. Klizanje ruke s kola volana ili noge s pedale kočnice ili spojke, može imati teške posljedice.

10. Ne dopustite da se bilo tko zadržava u radnom prostoru građevinskog stroja, a posebno iza ili ispod podignute korpe.

11. Utovarna korpa, puna ili prazna, mora se za vrijeme transporta nalaziti na visini 40 do 50 cm iznad tla, maksimalno zatvorena. Time postižemo stabilnost stroja te sprečavamo rasipanje materijala.

12. Ne prevozite druge osobe na građevinskim strojevima, bilo u kabini, bilo u utovarnoj korpi. U suprotnom slučaju može doći do nesreće. Osobe koje se prevoze nisu pripravne za nagle promjene brzine kretanja te nagla skretanja i kočenja što može izazvati njihovo padanje. Građevinske strojeve koristite isključivo za manipulaciju s teretima.

13. Ne podižite nikad ljude s građevinskim strojevima. U suprotnom može doći do padanja ljudi s visine ili zahvata nekog dijela tijela s pokretnim elementima građevinskog stroja.

14. Za cijelo vrijeme trajanja vožnje ili izvođenja radova s građevinskim strojevima, potrebno je promatrati prostor ispred, sa strane, iznad, te iza stroja. Time se na vrijeme može uočiti svaku eventualnu prepreku ili osobu koja se nalazi u radnom prostoru građevinskog stroja.

15. Ne preopterećujte vaš građevinski stroj, bilo teretom, postavljanjem dodatnih protuutega bilo čupanjem učvršćenih predmeta ili iskopom vrlo čvrstih i zbijenih predmeta. Snaga uljno-hidrauličnog uređaja dimenzionirana je za propisanu nosivost te svako preopterećenje osim što narušava stabilnost građevinskog stroja, oštećuje i uređaj za dizanje.

16. Pregledajte i upoznajte putove kojima se morate kretati. Uočite pri tom sve eventualne prepreke, posebno nezaštićene instalacije (plinske, elektro, PTT, vodovodne i drugo). Krećite se samo određenim putovima. Budite pažljivi prema drugim sudionicima u prometu, posebno pješacima.

17. Pregledajte i upoznajte radni prostor u kojem radite. Ukoliko je neravan poravnajte ga prije početka utovara.

18. Upravljajte građevinskim strojevima samo s upravljačkog mjesta i pri tom držite pravilno ruke i noge na komandnim elementima.

19. Ne vršite popravke na građevinskim strojevima ukoliko nije pravilno parkiran i ukočen.

20. Ne napuštajte građevinski stroj ukoliko je u pogonu te ukoliko nije propisno parkiran i ukočen. Samopokretanje građevinskog stroja moguće je kad to najmanje očekujete.

21. Građevinski stroj punite s gorivom na za to određenu mjestu. Isključite pri tom motor, ne pušite niti palite vatru. Upotrebljavajte samo odgovarajuće gorivo te ne zaboravite zatvoriti rezervoar za gorivo.

22. Građevinski stroj parkirajte na za to određenom mjestu. Ugasite motor, spustite radni uređaj na tlo, a sve komande stavite u neutralan položaj te povucite ručnu kočnicu, izvadite kontaktni ključ i zaključajte kabinu.

23. Ukoliko postavljate građevinski stroj na kosini (nizbrdici ili uzbrdici) obavezno pod kotače postavite podmetače.

24. Pri utovaru materijala s deponija (gomile) potrebno je stalno proširivati uske prolaze kroz materijal. Time sprečavamo potkope i mogućnost zarušavanja materijala i zatrpavanje građevinskog stroja i rukovatelja.

25. Pri radu uz rub pokosa (škarpe - nasipa) nije dozvoljeno približavanje rubu na udaljenosti manjoj od 1 metra. U suprotnom slučaju može doći do odronjavanja materijala i prevrtanja građevinskog stroja. Ukoliko se približavamo rubu pokosa činimo to frontalno s korpom podignutom neznatno iznad tla.

26. Utovar materijala u vozilo prijevoza vrši se postepenim istovarom sa strane ili eventualno odostrag. Utovarna korpa mora biti podignuta minimalno 0,5 metra iznad vozila.