Korištenje električnih uređaja i naprava

- Nikada se ne smiju mijenjati radni nastavci na alatu koji je priključen na električnu mrežu. Prije mijenjanja radnih nastavaka treba izvaditi utikač iz utičnice

- Alat na električni pogon uključujte i isključujte samo pomoću sklopke koja se nalazi na alatu

- Ne koristite i ne poslužujte mokra električna trošila, a također ne radite s mokrim rukama ili nogama, niti bez obuće

- Rizik od strujnog udara veći je u mokrim ili vlažnim područjima

- Ne dodirujte oštećena mjesta izoliranih vodova! Oštećene priključne i produžne kablove potrebno je odmah zamijeniti

- Prije svake upotrebe električnog trošila, potrebno je pregledati trošilo da nije oštećeno, a jednako tako i priključni vod


Ni u kom slučaju nije dozvoljeno direktno spajanje vodiča u utičnicu (bez utikača).


Oštećene i krpane produžne kablove potrebno je odmah zamijeniti.