Mjere i normativi zaštite pri utovaru i istovaru

Prije utovara i istovara tereta moraju se prethodno pregledati mjesta rada i otkloniti eventualni nedostaci koji bi mogli ugroziti sigurnost radnika na radu. Na mjestima na kojima se obavlja utovar i istovar tereta, zabranjeno je zadržavanje osoba koje ne rade na utovaru odnosno istovaru. Utovar i istovar tereta mora se obavljati u namjenskoj, neoštećenoj i za rad sigurnoj ambalaži. Prije početka utovara tereta u prijevozno sredstvo i istovara tereta iz prijevoznog sredstva, moraju se poduzeti sve potrebne radnje kojima se sprečava da se prijevozno sredstvo pomiče s mjesta na kome je zaustavljeno odnosno privezano. 


Prije početka utovara tereta u prijevozno sredstvo i istovara tereta iz prijevoznog sredstva, odgovorna osoba mora ovisno o vrsti tereta poduzeti slijedeće mjere za siguran rad:

- osigurati ispravnost tovarnih površina (ispravnost poda, podloge i površine, odstranjenost ostataka tereta i dijelova ambalaže i slično);

- osigurati dobru osvijetljenost radnog prostora;

- osigurati dobro provjetravanje radnog prostora;

- zaustaviti rad pogonskog motora prijevoznog sredstva radi otklanjanja buke, vibracija i zagađenosti zraka ispušnim plinovima;

- zabraniti snabdijevanje prijevoznog sredstva gorivom za vrijeme utovara i istovara tereta;

- zabraniti popravak bilo kojih dijelova prijevoznog sredstva za vrijeme utovara i istovara tereta osim na brodovima gdje je taj prostor izdvojen od površina i prostora za utovar i istovar tereta;

- provjeriti ispravnost položaja i stabilnost tereta;

- spriječiti pušenje, zavarivanje i bilo koje druge radnje koje bi mogle izazvati požar ili eksploziju ako se obavlja utovar i istovar lakozapaljivih i eksplozivnih tereta.

Električna instalacija na utovarno-istovarnim površinama mora biti projektirana i izvedena tako, da omogućuje nesmetanu manipulaciju teretom i upotrebu transportnih i prijenosnih sredstava i da ne ugrožava osobe na radu. Rasvjeta mora biti postavljena tako da osigurava dobru osvijetljenost radnih površina, prolaza, upozorenja, oznaka i uputa.

Vozači i prateće osoblje raspoređeno na vozilima za prijevoz tereta, moraju ispunjavati uvjete za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada utvrđenim propisima zaštite na radu i posebnim propisima o sigurnosti i prijevozu u cestovnom prometu. Navedeno osoblje mora biti osposobljeno za rad na siguran način na temelju utvrđenih vrsta i opsega opasnosti koje proizlaze iz vrste tereta i namjene teretnih motornih vozila za prijevoz klasičnih i specijalnih tereta. Radnici koji se raspoređuju na motorna vozila radi obavljanja poslova utovara, pretovara ili istovara, moraju biti prethodno upoznati s načinom rada, opasnostima i mjerama zaštite na radu. Pomoćni radnici, signalisti, vezači tereta i drugi koji se raspoređuju na specijalna motorna vozila, moraju biti prethodno osposobljeni za obavljanje određenog pomoćnog posla na takvim vozilima, te upoznati s opasnostima i mjerama zaštite na radu. 

U pravilu, kretanje vozila na utovarno-istovarnim površinama, prilazima takvim površinama i prometnicama, treba biti jednosmjerno. Ako na navedenim površinama nije moguće osigurati jednosmjerno kretanje vozila, širina prometnica mora biti takva da osigurava dvosmjerno kretanje vozila. Brzina kretanja vozila na utovarno-istovarnim površinama, prilazima takvim površinama i prometnicama ne smije biti veća od10 kmna sat, a u zatvorenim skladištima ne smije biti veća od5 kmna sat. Na utovarno-istovarnim površinama, prilazima takvim površinama i prometnicama unutar kruga organizacije, moraju biti postavljene odgovarajuće oznake i prometni znakovi. Ako se na utovarno-istovarnim površinama, prilazima takvim površinama i prometnicama vozilo kreće unatrag, manevar se treba obavljati uz pomoć druge osobe koja se nalazi izvan vozila i koja vozaču daje određene ugovorene znakove.

Na utovarno-istovarnim površinama, razmak između vozila koja stoje u koloni ne smije biti manji od 1 m, a razmak između vozila koja stoje jedno uz drugo ne smije biti manji od 1,5 m, a prije početka utovara tereta u vozilo i istovara tereta iz vozila, vozač je dužan osigurati vozilo od pokretanja za vrijeme utovara ili istovara tereta. Ako se teret utovaruje ili istovaruje s perona, platforme ili rampe, vozilo mora biti postavljeno neposredno do perona, platforme ili rampe u istom nivou, a ako nije moguće osigurati navedene uvjete, onda se mora postaviti sigurno sredstvo za premoštenje razmaka i razlike u nivou.


 


Vozač teretnog vozila mora pri utovaru i istovaru tereta na vozilo osigurati da se:

- vozilo koristi samo za prijevoz onih tereta koji odgovaraju tehničkim karakteristikama vozila i specifičnostima tereta;

- ne utovaruje teret čija je težina veća od dopuštene za odnosno vozilo;

- teret u sanduku rasporedi tako da ne ugrožava sigurnost vožnje;

- stranice na sanduku vozila sigurno zatvore i na odgovarajući način učvrste;

- upozore radnici koji rade na utovaru i istovaru tereta na specifičnosti vezane uz karakteristike vozila i tereta;

- stranice sanduka otvaraju na način koji osigurava siguran rad;

- teret istovaruje na način i po postupku propisanim za odnosnu vrstu tereta i vozila.

Vozač mora biti uz vozilo za vrijeme utovara i istovara tereta i davati upute poslovođi transportnih radnika odnosno osobama koje vrše utovar ili istovar o načinu utovara i istovara tereta iz vozila. Prije utovara tereta u vozilo, vozač je dužan vizualno utvrditi ispravnost vanjskog stanja tereta i njegove ambalaže. Vozač ne smije dopustiti utovar tereta u vozilo ako je na teretu utvrdio nedostatke koji mogu imati utjecaja na sigurnost utovara, istovara i prijevoza tereta.

Prije početka istovara tereta s vozila, vozač je dužan zajedno s odgovornim transportnim radnikom utvrditi stanje tereta na vozilu, posebno na okolnost da nije došlo do pomaka tereta na vozilu za vrijeme prijevoza koji bi mogao imati za posljedicu ugrožavanje života i zdravlja radnika za vrijeme istovara tereta.

Ako utovar u vozilo i istovar tereta iz vozila obavlja grupa radnika, onda se takav rad mora obavljati pod stalnim nadzorom za to određenog radnika, koji je dužan prije početka rada provjeriti ispravnost sredstava za utovar i istovar i osigurati uvjete za siguran rad radnika.

Teret u vozilu mora biti osiguran od pomicanja za vrijeme prijevoza. Teret na tovarnoj površini vozila mora biti postavljen ravnomjerno po cijeloj površini i mora biti složen tako, da osigurava stabilnost tereta i vozila za vrijeme prijevoza. Teret se ne smije oslanjati na kabinu vozila, a ako se teret oslanja na stranice sanduka teretnog vozila, prije istovara moraju se osloboditi stranice od tereta, a tek onda se može pristupiti otvaranju sanduka. U pravilu, stranicu sanduka vozila moraju otvarati dva radnika, a iznimno otvaranje sanduka može obavljati jedan radnik ako stranica to omogućava s obzirom na svoju veličinu i težinu.

Utovar i istovar komadnog tereta u vozilo obavlja se sa spuštenim stranicama radi sigurnije manipulacije s teretom, a ako se utovar i istovar komadnog tereta obavlja dizalicom ili na drugi način koji osigurava siguran rad radnika, može se utovar i istovar komadnog tereta obaviti i bez spuštanja stranica. Pri obavljanju navedenih poslova, radnici ne smiju stajati na teretu ako postoji mogućnost pomicanja tereta i pada s njega, ili ako se utovar ili istovar obavlja dizalicom pa prijeti opasnost od pada tereta na radnika.

Vozila namijenjena za prijevoz dugih tereta moraju biti za tu namjenu prilagođena i moraju biti opremljena posebnim ručicama na koje se teret može oslanjati za vrijeme prijevoza. Visina tereta na navedenim vozilima ne smije prelaziti visinu ugrađenih ručica. Ručice moraju biti na gornjem kraju povezane lancima. Pri prijevozu tereta kraćih dužina, mora se osigurati oslanjanje tereta na najmanje dvije ručice. Pri istovremenom prijevozu dužih i kraćih tereta, kraći tereti moraju biti složeni iznad dužih tereta. Ako se za prijevoz takvog tereta koriste klasična vozila, mora se teret na vozilu osigurati lancima, čeličnim užadima, skobama ili se mora na drugi način osigurati potpuna stabilnost tereta pri prijevozu.

Utovar tereta na prikolice zglobnih kamiona (šlepera) mora se obavljati tako, da se omogući slobodno zakretanje vozila u odnosu na utovareni teret na prikolici, a teret utovaren na takvoj prikolici mora biti tako učvršćen, da ne dođe do pomicanja tereta prema kabini vozila za vrijeme vožnje ili naglog kočenja vozila.

Vozačima specijalnih vozila koja imaju mogućnost podizanja tovarnih sanduka, košara i drugih utovarno-istovarnih uređaja, zabranjena je vožnja vozilom s podignutim utovarno-istovarnim elementima i prijevoz osoba na tim elementima.

Kada se prijevoz praškastih i rasutih tereta obavlja auto-cisternama, silosima i drugim specijalnim vozilima, članovi posade tih vozila dužni su provjeriti da li su zatvorena sva okna i ventili na takvim vozilima nakon izvršenog utovara tereta. Na auto-cisternama za prijevoz praškastih i rasutih tereta, zabranjeno je otvaranje okna kada se cisterna nalazi pod pritiskom. Radnik koji je zadužen za otvaranje okna na navedenim cisternama, dužan je provjeriti na manometru da li je pritisak zraka u cisterni i instalacijama (cijevima za transport rasutog tereta) izjednačen s atmosferskim tlakom, a pored navedene radnje, radi sigurnosti, potrebno je prije otvaranja okna otvoriti odgovarajući ventil kojim se pritisak u cisterni izjednačuje s atmosferskim tlakom.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Travanj 18, 2024

  Radionica: Mentalno zdravlje na radnom mjestu

  Hrvatska udruga poslodavaca organizira radionicu pod nazivom: „MENTALNO ZDRAVLJE NA RADNOM MJESTU". Radionica će se održati 20. svibnja 2024. godine u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca koja se nalazi na adresi Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb. Ova radionica predstavlja ključni dio projekta "Mental Health Toolkit for Human Resources Managers in the Workforce" (MH4HRM), u kojem Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjeluje kao partner zajedno s brojnim europskim suradnicima. Ovaj projekt također uključuje aktivno sudjelovanje Hrvatske udruge poslodavaca kao jednog od ključnih dionika. Radionicu će voditi Helena Koren, magistra psihologije, i Petra Bekavac,…
  Nastavite čitati
 • Travanj 11, 2024

  Seminar: Obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevecije - Praktični vodič za stručnjake kako preventirati psihosocijalne rizike

  Smart Biz organizira seminar pod nazivom: „Obveze poslodavca vezane uz procjenu psihosocijalnih rizika i mjera prevencije – praktični vodič za stručnjake kako prevenirati psihosocijalne rizike“. Seminar će se održati 09. svibnja 2024. godine s početkom u 09:00 sati u hotelu The Westin koji se nalazi na adresi Krsnjavoga 1, 10000 Zagreb. Seminar će pokriti sljedeće ključne teme: Razumijevanje psihosocijalnih rizika i stresa vezanog uz posao: Sudionici će naučiti prepoznavati različite psihosocijalne faktore koji doprinose stresu, sindromu izgaranja i mentalno-zdravstvenim izazovima na poslu. Osim toga, stjecat će uvide u kompleksnu psihološku, socijalnu i organizacijsku dinamiku koja ima utjecaj na dobrobit i produktivnost zaposlenih.
  Nastavite čitati
 • Travanj 09, 2024

  Video: Ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu

  U ovom edukativnom videu govorimo o ovlaštenicima poslodavca. Ovlaštenik poslodavca zaštite na radu je ključna figura u osiguravanju sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu. Njegova uloga obuhvaća implementaciju i nadgledanje sigurnosnih mjera, vođenje evidencija, osiguravanje pridržavanja propisa te obuku zaposlenika o sigurnosnim procedurama. Kroz edukativni video će te naučiti koje su uloge i odgovornosti ovlaštenika poslodavca. Ovaj video je nezaobilazan za sve koji su uključeni u upravljanje i provođenje zaštite na radu, od ovlaštenika do poslodavaca i zaposlenika. Video o ovlašteniku poslodavca za zaštitu na radu možete pogledati ovdje:
  Nastavite čitati
 • Travanj 04, 2024

  Seminar: Zaštita na radu na privremenim gradilištima 2024.

  eMarker d.o.o. organizira seminar pod nazivom „Zaštita na radu na privremenim gradilištima 2024.“. Seminar će se održati 24. travnja 2024. godine u 10:00 sati u hotelu „Diplomat“ Zagreb koji se nalazi na adresi Horvatova ulica 35B, 10000 Zagreb. Privremena gradilišta često su mjesta visokog rizika za ozljede, uključujući smrtne slučajeve, zbog neprimjene propisanih mjera zaštite na radu. Da bi se smanjio broj nesreća, donesen je Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Ovo usavršavanje pokriva tko mora primjenjivati Pravilnik i kako to učiniti, uključujući primjenu na različite vrste radova (npr. dogradnje, održavanje, rekonstrukcije). Objašnjavati će se kada je potrebno imenovati koordinatora za zaštitu na radu (ZNR) i izraditi plan izvođenja radova (PIR), kao i postupanje u specifičnim situacijama poput…
  Nastavite čitati
 • Ožujak 29, 2024

  Video: Povjerenik radnika za zaštitu na radu

  U ovom informativnom videu istražujemo ključne uloge i odgovornosti povjerenika zaštite na radu. Saznat ćete kako povjerenik igra ključnu ulogu u identifikaciji rizika, osiguravanju pridržavanja propisa i promoviranju kulture sigurnosti na radnom mjestu. Otkrit ćemo i kako povjerenici mogu postati važni između zaposlenika i uprave, olakšavajući komunikaciju i rješavanje problema. Povjerenik zaštite na radu je ključna figura u svakoj organizaciji koja se brine o sigurnosti i dobrobiti svojih zaposlenika. Njegova uloga obuhvaća identifikaciju potencijalnih opasnosti na radnom mjestu, pružanje savjeta i smjernica za sprječavanje ozljeda i nesreća te osiguravanje pridržavanja propisa o zdravlju i sigurnosti na radu. Video o povjereniku zaštite na radu možete pogledati…
  Nastavite čitati