Nadzor zaštitnih naprava

Prije svake upotrebe ručnog mehaniziranog alata, svaki zaposlenik korisnik alata, treba obaviti pregled ispravnosti alata. Ovaj pregled treba obuhvatiti u prvom redu, zaštitne naprave, ali i sve ostale elemente koji utječu na siguran rad. Posebnu pozornost treba kod električnih alata posvetiti priključnim vodovima, utičnim napravama i prekidačima, jer oni mogu biti izvor nezgoda. Jednako tako treba kod alata na tlačeni zrak, obratiti pozornost na cijevi za dovod zraka i prema potrebi ih zaštititi.

Prekidači na ručnim mehaniziranim alatima moraju biti tako izvedeni da onemogućavaju nehotično puštanje alata u pogon, a da istodobno omogućuju brzo isključenje alata u slučaju potrebe. Ti su prekidači obično postavljeni u ručicama alata ili na njihovoj donjoj strani, kako bi bili zaštićeni od mehaničkih oštećenja. Ispravnost njihovog djelovanja potrebno je često ispitivati, a u slućaju kvara treba obavjestiti neposrednog rukovoditelja.

Kod ručnog mehaniziranog alata na pogon motorima s unutarnjim sagorijevanjem, osim ispitivanja ispravnosti zaštitnih naprava, potrebno je posebnu pozornost obratiti na manipulaciju gorivom, jer može lako doći do požara. Kod prenošenja motornih pila i njihovog odlaganja, obvezno se na vodilici lanca mora nalaziti štitnik.

Ako se prigodom ispitivanja zaštitnih naprava na motornim pilama i sličnim ručnim alatima, uoče nadostaci u funkciji naprava, treba obavijestiti neposrednog rukovoditelja, a alat treba zamijeniti ispravnim.

Popravak alata treba povjeriti stručnim zaposlenicima ili ovlaštenom stručnom servisu, koji posjeduje originalne rezervne djelove.


SAŽETAK

- Ručni mehanizirani alat je potrebno prije upotrebe pregledati i provjeriti ispravnost svih dijelova i zaštitnih naprava.

- Kod rada s alatom koji iskri, potrebno je prije početka provjeriti da ne prijeti opasnost od požara.

- Kabele električnih alata, kao i cijevi alata na komprimirani zrak treba kod duljih razvoda zaštititi odgovarajućim napravama.

- Nikada se ne smiju mijenjati radni nastavci na alatu koji je priključen na električnu mrežu. Prije mijenjanja radnih nastavaka treba izvaditi utikač iz utičnice.

- Ručni mehanizirani alat se ne smije ostavljati da leži u vlazi ili prašini, nego ga treba spremiti u za to predviđeno mjesto.

- Alat na električni pogon uključujte i isključujte samo pomoću sklopke koja se nalazi na alatu.

- Nemojte dodavati alat drugim osobama dok je alat u pogonu.

- Ručni mehanizirani alat se ne smije bacati, nego polako spustiti na podlogu ili dati iz ruke u ruku.

- Svaki kvar na ručnim mehaniziranim alatima, treba prijaviti neposrednom rukovoditelju, a popravak povjeriti stručnimosobama.

- Kod rada s alatima koji mogu ugroziti druge osobe, treba postaviti zaslon.

- Radno odijelo mora biti zakopčano i stegnuto uz tijelo, a ne smije se nositi kravata, nakit ili bilo koji dio odjeće kojeg može zahvatiti alat.

- Kod rada s mehaniziranim alatima treba koristiti osobna zaštitna sredstva, ovisno o vrsti rada, a obvezno zaštitnu kacigu, rukavice, odijelo, cipele, naočale i slično.

- Priključni električni vod, nakon upotrebe, treba izvući iz utičnice i namotati.

- Prije svakog rada treba provjeriti nalaze li se u blizini mjesta rada nalaze aparati za gašenje požara.

- U slučaju ozljede treba zatražiti pomoć, a kod teže ozljede liječničku pomoć.


Korištenje električnih uređaja i naprava:

- S električnim uređajima i napravama na električni pogon treba brižno i oprezno rukovati.

- Prije korištenja uvjerite se da je električni alat u ispravnom stanju.

- Za stavljanje u pogon električnog uređaja, kao i za upravljanje njegovim radom koristite u tu svrhu samo određene sklopke, tipkala i druge upravljačke elemente. Pazite na oznake za upravljanje.

- Ne koristite i ne poslužujte mokra električna trošila, a također ne radite s mokrim rukama ili nogama, niti bez obuće.

- Kod smetnji ili kvarova odmah isključite napon ili izvucite utikač trošila iz priključnice.

- Ne dotičite oštećene prekidače, utikače i priključnice - oni mogu biti pod naponom.

- Oštećene elemente električnih instalacija treba odmah popraviti ili zamijeniti. Popravak može obavljati samo stručno kvalificirano osoblje.

- Koristite samo ispravna i uredno održavana prenosiva električna trošila koja su pravilno zaštićena od indirektnog dodira.

Takva trošila su:

- trošila klase I ( sa zaštitnim vodičem )

- trošila klase II ( zaštitna izolacija )

- trošila klase III ( napajanja s malim sigurnosnim naponom )

- trošila napajana preko transformatora za odvajanje.

- Zaštitni vodič mora biti dobro spojen na kućište trošila i na zaštitni kontakt utikača.

- Utikač izvlačite iz priključnice na taj način da utikač uhvatite rukom i onda ga tek izvučete.

- Sva električna trošila moraju biti zaštićena od direktnog dodira dijelova pod naponom.

- Priključak trošila sa zaštitnim vodičem izvodi se utikačem sa zaštitnim kontaktom (šuko) u priključnicu koja također ima zaštitne kontakte (šuko).

- Kod radova u ograničenim i vodljivim prostorima upotrebljavajte samo prenosiva trošila klase III (mali sigurnosni napon) ili trošila klase II napajana iz transformatora za odvajanje.

- Trošila građena za mali sigurnosni napon moraju imati posebnu vrstu utikača i priključnica, tako da se ne mogu uključiti u ostale priključnice višeg napona.

- Utikači i priključnice ne smiju se pregrađivati.

- Prije svake upotrebe električnog trošila, potrebno je pregledati trošilo da nije oštećeno, a jednako tako i priključni vod.

- S radom na strojevima na električni pogon smije se početi tek nakon osiguranja mjesta rada.

- Vodiče za uzemljenje aparata i strojeva treba čuvati od oštećenja. Svako oštećenje mora se prijaviti neposrednom rukovoditelju.

- Upotrebljavajte samo ispravno izvedene ručne svjetiljke. Zabranjena je upotreba ručnih svjetiljki izrađenih od običnih grla, žice i žarulje, a bez izolacijskog drška i zaštitne košare.

- Prigodom zamjene žarulje, kod svih vrsti svjetiljki potrebno je prije zamjene isključiti napon.


Prijenosni alati:

- Na otvorenom prostoru može se obavljati rad samo s prijenosnim alatima klase II. i III.

- Priključivanje prijenosnog alata i električnih svjetiljki na električnu instalaciju smije se obavljati samo izoliranim vodičima sa zajedničkim oklopom ili radioničkim kabelom s presjekom vodiča 1,5 mm2.

- Zaštita od napona dodira prijenosnog alata klase I. mora se izvesti pomoću posebnog zaštitnog vodiča koji se nalazi u višežilnom priključnom kabelu.

- Nije dozvoljeno za vrijeme rada s prijenosnim alatom natezanje i presavijanje priključnih kabela kao ni križanje ovih kabela s čeličnim užadima, kabelima za zavarivanje i s crijevima za plinsko rezanje i zavarivanje.

- Pri nestanku napona za vrijeme rada s prijenosnim alatom ili pri dužem prekidu radnih operacija, kao i pri udaljavanju s mjesta rada, alat mora biti odvojen od električne instalacije.

- Zabranjena je zamjena pregorjele sijalice na prijenosnim električnim svjetiljkama u šahtu, rovu, ložištu kotla, metalnim rezervoarima i slično, ukoliko prethodno nije isključena iz utičnice.

Pri radu s prijenosnim alatom zabranjeno je:

- davati na upotrebu električni alat drugim radnicama koji nisu osposobljeni za rad na siguran način s takvim alatom,

- unositi unutar kotlova, metalnih rezervoara, valjaka i slično, prijenosne transformatore za odvajanje i pretvarače frekvencije,

- dodavati alat u uključenom (radnom) stanju.

 

Povrede i nesreće uzrokovane električnom strujom:

- Ukoliko je netko povrijeđen električnom strujom, a nalazi se još uvijek u strujnom krugu, treba ga odmah osloboditi strujnog kruga uz potrebne mjere opreza za vlastitu sigurnost i sigurnost unesrećenika.

- Najsigurnije možemo osloboditi unesrećenika iz strujnog kruga ako isključimo prekidačem strujni krug i onda izvlačimo unesrećenika.

- Nikada nemojte doticati golim rukama unesrećenika koji se nalazi u strujnom krugu, jer možete stradati. Ako unesrećeni ne diše, moramo odmah, bez gubljenja vremena, početi s umjetnim disanjem.

- Umjetno disanje ne smije se ni u kojem slučaju prekinuti tako dugo dok se unesrećenik ne povrati k svijesti ili dok liječnik ne konstatira smrt.

- Svaku osobu povrijeđenu električnom strujom, makar nema vidljivih povreda i dobro se osjeća, mora hitno pregledati liječničk.

 

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Veljača 15, 2024

  Međunarodni seminar/webinar: Planiranje zaštite

  Udruženje inženjera zaštite i zdravlja na radu organizira seminar/webinar pod nazivom „Planiranje zaštite“. Seminar će se održati 22.03.2024. godine s početkom u 10:00 sati u hotelu Holiday koji se nalazi na adresi Zmaja od Bosne 4, 71000 Sarajevo. Autori se prijavljuju slanjem prijave i prezentacije autora na e-mail: [email protected], uz rok prijave do 22. veljače 2024. godine. Rok za prijavu sudionika seminara/webinara koji nisu autori je 15. ožujka 2024. godine, a prijavu je moguće izvršiti putem e-mail adrese: [email protected].
  Nastavite čitati
 • Veljača 14, 2024

  Video: Novi uređaj za mjerenje kemijskih štetnosti - Gasmet GT5000 Terra

  Sa zadovoljstvom vam predstavljamo najnoviji instrument tvrtke Preventa (ovlaštene od strane nadležnog ministarstva za mjerenje kemijskih čimbenika u radnom okolišu) - Gasmet GT5000 Terra, najnapredniji prenosivi uređaj za ovu vrstu mjerenja. U usporedbi s konvencionalnim infracrvenim spektrofotometrima koji su najčešće prisutni pri našim mjerenjima, ovaj instrument nudi ključne prednosti: - Gasmet GT5000 Terra koristi tehnologiju Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) za bržu i precizniju analizu zahvaljujući Fourierovoj transformaciji. Ova tehnologija ubrzava proces mjerenja i povećava razlučivost spektralnih traka, suprotno konvencionalnim infracrvenim spektrofotometrima koji često pokazuju nepreciznosti od plus/minus 10% pa sve do 25% kod određenih spojeva. - u skladu s načelima…
  Nastavite čitati
 • Veljača 05, 2024

  Seminar: Upravljanje kemikalijama 2024

  eMarker d.o.o. organizira seminar pod nazivom „Upravljanje kemikalijama 2024.“ koji će se održati 20. ožujka 2024. godine s početkom u 10:00 sati u hotelu Diplomat na adresi Horvatova ulica 35B, 10000 Zagreb.  U NN 148/2023, dana 13. prosinca 2023. godine, objavljen je novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima. Savjetovanje je namijenjeno: - svim pravnim i fizičkim osobama osobama koje proizvode, stavljaju na tržište (maloprodaja, veleprodaja)…
  Nastavite čitati
 • Siječanj 19, 2024

  Stručni seminar: Novosti iz propisa zaštite na radu; Zahtjevi za rad s visokonaponskim komponentama u Rimac Tehnology d.o.o.; Zakonske odredbe rada od kuće i praktični savjeti za poslodavce; Novosti iz zaštite okoliše i registar onečišćavanja okoliša ROO

  Udruga za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, zaštitu okoliša i zaštitu od požara regije Sjeverozapad (USOP) organizira stručni seminar pod nazivom „Novosti iz propisa zaštite na radu; Zahtjevi za rad s visokonaponskim komponentama u Rimac tehnnology d.o.o.; Zakonske odredbe rada od kuće i praktični savjeti za poslodavce; Novosti iz zaštite okoliša i registar onečišćavanja okoliša (ROO)“. Stručni seminar će se održati 16. veljače 2024. godine s početkom u 09:00 sati u kongresnoj dvorani Gradske sportske dvorane (Arena na Dravi), koji se nalazi na adresi Šetalište Franje Tuđmana, 42000 Varaždin. PROGRAM: 9:00 - 9:10 - UVODNA RIJEČ
  Nastavite čitati
 • Siječanj 16, 2024

  Priručnik: Obveze iz zaštite od požara za sve poslodavce, vlasnike i korisnike građevina, projektante i investitore

  Poslovna literatura d.o.o. predstavlja novo stručno izdanje u suradnji s autorom Krešimirom Petlićem, dipl. ing. sig., stručnjakom za zaštitu na radu i zaštitu od požara. Naziv priručnika je „Obveze iz zaštite od požara za sve poslodavce, vlasnike i korisnike građevina, projektante i investitore“. Priručnik je koristan alat koji pruža sveobuhvatan pregled mjera zaštite od požara, koje poslodavac treba implementirati radi sigurnosti svih prisutnih u poslovnom prostoru – zaposlenika, stranaka, kupaca, klijenata te općenito svih osoba. Ovaj priručnik služi kao neprocjenjiv resurs, koji omogućuje dobru organizaciju sustava zaštite od požara u poslovnom subjektu ili provjeru valjanosti postojećeg sustava. Posebna pažnja posvećena je poslodavcima,…
  Nastavite čitati