OBVEZE I PRAVA RADNIKA

Iako Zakon o zaštiti na radu uglavnom utvrđuje obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu, u jednom manjem dijelu on govori o obvezama radnika u vezi sa zaštitom na radu.

Te su obveze radnika podijeljene u tri dijela:

1. obveza osposobljavanja za rad na siguran način

2. obveza rada dužnom pažnjom

3. obveza suradnje

 

Obveza osposobljavanja za rad na siguran način

Što se tiče obveze osposobljavanja za rad na siguran način, zakon je ovu obvezu radnika utvrdio vrlo kratko i jednostavno:

Radnik je obvezan osposobljavati se za rad na siguran način kad ga na osposobljavanje uputi poslodavac. Dakle, radnik nema pravo odbiti da pristupi osposobljavanju za rad na siguran način kad to od njega zatraži poslodavac.

A poslodavac je obvezan, na temelju procjene rizika, osposobiti radnika za rad na siguran način, u sljedećim slučajevima:

- prije početka rada

- kod promjena u radnom postupku

- kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene

- kod uvođenja nove tehnologije

- kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada

- kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova radniku koji prethodno nije osposobljen za rad na siguran način.

Radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način, poslodavac je obvezan osigurati rad pod neposrednim nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način, ali ne dulje od 60 dana.

Obveza rada dužnom pažnjom

Što se tiče obveze rada dužnom pažnjom, tu Zakon o zaštiti na radu određuje slijedeće:

Radnik je obvezan i odgovoran obavljati poslove dužnom pažnjom te pritom voditi računa o svojoj sigurnosti i zaštiti zdravlja, kao i sigurnosti i zaštiti zdravlja ostalih radnika, koje mogu ugroziti njegovi postupci ili propusti na radu. 

Smatra se da radnik radi dužnom pažnjom kad poslove obavlja u skladu sa znanjima i vještinama koje je stekao tijekom osposobljavanja za rad na siguran način te kad radi prema uputama poslodavca, odnosno njegova ovlaštenika, tako da:

- prije početka rada pregleda mjesto rada te o uočenim nedostatcima izvijesti poslodavca ili njegova ovlaštenika

- pravilno koristi sredstva rada, pravilno koristi propisanu osobnu zaštitnu opremu, koju je nakon korištenja obvezan vratiti na mjesto koje je za to određeno

- pravilno koristi, samovoljno ne isključuje, ne vrši preinake i ne uklanja zaštite na sredstvima rada

 - odmah obavijesti poslodavca, njegova ovlaštenika, stručnjaka zaštite na radu ili povjerenika radnika za zaštitu na radu o svakoj situaciji koju smatra značajnim i izravnim rizikom za sigurnost i zdravlje, o nepostojanju ili nedostatku uputa za takvu situaciju, kao i o bilo kojem uočenom nedostatku u organiziranju i provedbi zaštite na radu

- posao obavlja u skladu s pravilima zaštite na radu, pravilima struke te pisanim uputama poslodavca

- da prije odlaska s mjesta rada ostavi sredstva rada koja je koristio u takvom stanju da ne ugrožavaju ostale radnike ili sredstva rada

- i naposljetku, da surađuje s poslodavcem, njegovim ovlaštenikom, stručnjakom zaštite na radu, specijalistom medicine rada i povjerenikom radnika za zaštitu na radu.

 

Obveza suradnje

Šte tiče obveze suradnje, Zakon nalaže da je radnik obvezan surađivati s poslodavcem, njegovim ovlaštenikom, stručnjakom zaštite na radu, povjerenikom radnika za zaštitu na radu i specijalistom medicine rada u rješavanju svih pitanja zaštite na radu te da mora odmah izvijestiti poslodavca, njegova ovlaštenika, stručnjaka za zaštitu na radu ili povjerenika za zaštitu na radu o svakoj činjenici za koju smatra da predstavlja neposredni rizik za sigurnost i zdravlje, kao i o svakom drugom nedostatku u sustavu zaštite na radu.

Zakon o zaštiti na radu utvrđuje i da radnik ima pravo odbiti raditi i napustiti mjesto rada ako mu izravno prijeti rizik za život i zdravlje, sve dok poslodavac ne poduzme korektivne mjere te zbog takva postupanja ne smije trpjeti štetne posljedice.

Poslodavac ne smije zahtijevati od radnika da ostane na mjestu rada dok na tom mjestu postoji izravan i ozbiljan rizik za život i zdravlje radnika.

Trebamo spomenuti i da Zakon o zaštiti na radu određuje da radnik nije obvezan snositi troškove u vezi s primjenom pravila zaštite na radu i zdravstvenih mjera.

Najtraženije usluge

Loading...

Novosti iz zaštite na radu

 • Rujan 28, 2023

  Upis u registar stručnjaka zaštite na radu

  Obavještavamo Vas o značajnoj promjeni u području obavljanja poslova zaštite na radu. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je inovativnu mjeru koja će utjecati na sve poslodavce u Hrvatskoj. Radi se o uspostavi posebnog registra stručnjaka zaštite na radu, što donosi novu obvezu za poslodavce te stavlja poseban naglasak na stručno usavršavanje i vođenje evidencije u vezi obavljanja poslova zaštite na radu. Ova nova inicijativa Ministarstva ima za cilj unaprijediti sigurnost i zdravlje radnika, potičući poslodavce na brigu o tim aspektima svojih radnika na sveobuhvatan i odgovoran način. Registracija stručnjaka zaštite na radu bit će obvezna za sve poslodavce u različitim sektorima, te će zahtijevati dosljedno praćenje i osiguranje stručnog kadra. Nadalje, poslodavci će biti dužni redovito osvježavati svoje znanje i vještine kroz stručno…
  Nastavite čitati
 • Rujan 19, 2023

  Tečaj o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama

  Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo / Službom za toksikologiju organizira tečaj pod nazivom „Tečaj o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama“. Tečaj će se održati online 27.09.2023. od 09:00 do 14:00 sati. Nakon tečaja, održati će se ispit o opasnim kemikalijama za radnike koji neposredno rukuju kemikalijama, koji će se održati…
  Nastavite čitati
 • Rujan 18, 2023

  Međunarodni seminar/webinar : Rizici i zaštita od fizičkog i psihičkog nasilja na radnom mjestu

  Europsko društvo inženjera sigurnosti (ESSE) organizira međunarodni webinar/seminar pod nazivom "Rizici i zaštita od fizičkog i psihičkog nasilja na radnom mjestu". Ovaj događaj planiran je za 27. listopada 2023. godine u trajanju od 10:00 – 15:00 sati, a održavati će se u Novom Sadu na adresi Staza Zdravlja 39, Vrdnik 22408, Srbija. Autori se prijavljuju slanjem prijave i prezentacije autora na e-mail: [email protected], uz rok prijave do 1. listopada 2023. Za prijave sudionika (koji nisu autori) informacije su dostupne na internetskim stranicama ESSE-a, a krajnji rok prijave sudionika je 20.10.2023. TEMATSKI OKVIR ZA PRIJAVU PREZENTACIJA:
  Nastavite čitati