Prijevoz tereta i zaštita na radu

Prijevoz tereta motornim vozilom mora biti tako organiziran da ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne nanosi štetu cesti i objektima na cesti. Vozilo se ne smije opteretiti iznad svoje nosivosti ili preko dopuštenog opterećenja, ili preko najveće dopuštene mase. Isto tako teret na vozilu ne smije umanjivati stabilnost vozila, ne smije smanjivati vozaču preglednost nad cestom, ne smije stvarati suvišnu buku, ne smije se rasipati po cesti, ne smije zaklanjati svjetlosne i svjetlosno-signalne uređaje na vozilu, registarske pločice i drugo. Na prednjoj strani vozila teret na vozilu ne smije premašiti najudaljeniju točku više od 1 metra. Na stražnjoj strani vozila teret može premašiti najudaljeniju točku najviše za jednu šestinu svoje duljine, koja je kao kontinuirani teret oslonjena na tovarni prostor. Na teretnim motornim i priključnim vozilima na kojima se prevozi teret, koji premašuje više od 1 mnajudaljeniju točku na stražnjoj strani vozila, najizbočenija točka tereta mora biti označena pločom. Ploča je kvadratnog oblika, dimenzije 50 x50 cm, obojena naizmjeničnim kosim trakama reflektirajuće narančaste i bijele boje i postavljena okomito na uzdužnu os vozila.


PRIJEVOZ TERETA

Siguran prijevoz tereta umnogome ovisi o načinu na koji se teret slaže pri utovaru, osiguranju tereta od pomicanja, prevrtanja ili pada s vozila za vrijeme vožnje. Vozač je dužan sudjelovati pri utovaru, nadzirati ga, preporučiti način slaganja i osiguranja kako to oblik, veličina i težina tereta zahtijevaju.

Pri utovaru tereta na vozila vodite računa o pravilnom slaganju tereta kako ne bi nastalo kretanje ili ispadanje. Naime, teret koji nije osiguran može kod naglog kočenja oštetiti kabinu, omesti vas u upravljanju, eventualno čak i izazvati nezgodu. Isto tako kod naglog kretanja, ulaska u zavoje i slično, teret može ispasti iz vozila.

O načinu smještaja robe umnogome ovisi sigurnost kasnije vožnje. Teret na vozilu mora biti tako raspoređen i pričvršćen da ne ugrožava sigurnost osoba, odnosno ne nanosi štetu društvenoj ili privatnoj imovini, ne ometa vidljivost, ne ugrožava stabilnost vozila, ne stvara buku, ne rasipa se po putu i slično, što bi moglo ometati sudionike u prometu; da ne za­klanja svjetlosne i signalne uređaje, registarsku ploču i slično. Vozači moraju obratiti pozornost na opterećenje vozila, visinu tereta itd. Ne smiju dopustiti preopterećenje ili neravnomjerno opterećenje vozila i gomilanje tereta koje bi premašilo dopustivu visinu, odnosno smanjilo stabilnost vozila.

Dopustivi gabariti vozila, odnosno tereta za kretanje u javnom prometu jesu:

- širina 2,5 metra

- visina 4 metra

 -dužina 18 - 22 metara (ovisno o vozilu)

Pri prijevozu tereta, koji prelazi gabarit vozila treba poduzeti odgovarajuće mjere i obavijestiti o tome druge sudionike u prometu, jer teret na vozilu ne smije biti opasnost ni za osoblje koje prevozi robu, niti za ostale sudionike u prometu. Teret koji prelazi dopustive gabarite od 2,5 metra širi­ne mora se vidljivo označiti kako za dnevne, tako i za noćne uvjete vožnje i to danju crvenim zastavicama, a noću crvenim svjetiljkama i crveno-bijelom prugastom pločom. Pri ovakvom načinu prijevoza tereta nužna je propisana pratnja.

Ako prevozite teret koji premašuje za 0,4 metra vanjski rub prednjeg ili zadnjeg svjetla za označavanje vozila, tada najistaknutije točke tereta moraju biti označene bilo svjetiljkama, bilo reflektirajućim materijalima, sprijeda bijele, a straga crvene boje.

Kod utovara odnosno istovara tereta česte su ozljede radnika i drugih prisutnih osoba. Da bi se spriječile takve ozljede, treba poštovati određene mjere zaštite. Prigodom utovara tereta većih gabarita ne smije se dopustiti stajanje ili hodanje po teretu kako za vrijeme utovara, tako i kasnije kad je taj dio posla već obavljen. Ako se utovar-istovar obavlja noću, organizacija dužna osigurati rasvjetu utovarno-istovarnog mjesta kako bi se omogućili nesmetano kretanje i rad. Tijekom utovara-istovara mogu nastati ozljede zbog pada težih komada tereta na osobe koje se nalaze ispod utovarnog san­duka vozila.

Za vrijeme utovara ili isto­vara vodite računa o eventualnom padu predmeta - tereta s vozila. Ne obavljajte popravke sa strane tovarnog sanduka vozila ili ispod njega dok traje utovar, odnosno istovar.

Istodobni mehanički i ručni utovar-istovar može biti uzrokom ozljeda prisutnih radnika. Ne dopustite da se na vozilu istodobno obavlja mehanički i ručni istovar ili utovar.

Slučajno otvaranje loše ili preslabe ambalaže i nepravilno prihvaćanje predmeta mogu biti uzrokom ispadanja tereta, oštećenja robe ili ozljeđivanja radnika. Prije utovara ili istovara ambalažiranog tereta uvi­jek provjerite ispravnost ambalaže.

Opterećene stranice tovarnog sanduka vozila mogu prigodom otvaranja pasti na osobe koje spuštaju stranice pri istovaru robe. Otvaranje stranica sanduka kamiona prigodom is­tovara obvezno trebaju obaviti dvije osobe isto­dobno.

Prije otvaranja stranica kontrolirajte položaj tereta kako bi se spriječilo naglo otvaranje stranica, pad tereta i ozljeđivanje ljudi. Elementi za osiguranje stranica tovarnog sanduka od otvaranja te elementi za vezivanje tereta mogu biti izvorom nezgoda. Stranice utovarnog sanduka vozila obvezno osigurajte čeličnim lancima, kako se tijekom vožnje sanduci ne bi otvarali. Ujedno, lanci preuzimaju na sebe dio opterećenja stranica. Pazite da lanci, užad i druga sredstva za učvršćenje tereta na vozilu budu dobro pričvršćeni za vozilo kako ne bi bili opasnost ili smetnja u prometu.

Ako se utovar ili istovar obavlja uz pomoć dizalica, viličara, itd., treba poštovati određene mjere zaštite pri radu. Kada se utovar ili istovar tereta obavlja uz pomoć autodizalice, vodite računa o tome da vozilo ne bude smješteno u blizini električnih vodova. Krak dizalice u tom slučaju mogao bi doći pod napon, što bi moglo imati teške posljedice.

Radnici koji pomažu pri utovaru ili istovaru ne smiju se kretati u manipulativnom prostoru dizalice. Oni trebaju užadima pomagati da se predmet dovede u željeni položaj ili mjesto. Prije nego se počnu dizati teški tereti, rukovatelj autodizalice mora se uvjeriti u stabilnost i dobro tehničko stanje dizalice te provjeriti težinu tereta kako bi se spriječilo prevrtanje dizalice ili lom na mehaničkim dijelovima. Za vrijeme mehaničkog utovara ili istovara kako na ravnim, tako i na kosim terenima zakočite vozilo, ručicu mjenjača stavite u najniži stupanj prijenosa, a po potrebi stavite sigurnosne podmetače ispod kotača.

Prilikom utovara i istovara samoistovarivačem, također, treba poduzeti odgovarajuće mjere zaštite. Kod utovara rasutog tereta: pijeska, šljunka i slično, udaljite sve osobe iz blizine vozila, zbog mogućnosti odlijetanja većih komada. Pri istovaru tereta ne dopustite radnicima da stoje na vozilu i pospješuju istresanje rukom ili pomagalima, oni se moraju uvijek nalaziti sa strane vozila, izvan domašaja pokretnog sanduka ili tereta.

Ako se tijekom rada samoistovarivača sanduk blokira u gornjem položaju (dignuto), popravak možete obaviti tek nakon što sanduk poduprete gredama. Tako ćete spriječiti naglo spuštanje i priklještenje prisutnih radnika.

Prije istovara samoistovarivača iznad jaruga, strmina na obali i drugo, vozilo poduprite balvanima i osigurajte ga od klizanja i prevrtanja. Ako je tlo tvrdo i bez nagiba, grede nisu potrebne, a najmanja udaljenost od ruba može iznositi 1 metar.

Prijevoz osoba u sanduku istovarivača, kako u praznom, tako i u punom, najstrože je zabranjeno.

Prilikom utovara ili istovara valjkastih predmeta mogu se ozljeđivati radnici koji rade na utovaru ili istovaru bilo gaženjem, bilo padom predmeta zbog inercije, naročito, ako se rad obavlja na strmini. Pri utovaru ili istovaru valjkastih predmeta uvijek stojte po strani, a nikako ispred predmeta ili iza njega. Ako se predmet kotrlja po ravnoj površini, morate se nalaziti iza predmeta.

Prigodom prijevoza bačava može nastati njihovo prevrtanje ili, pak, zagrijavanje ako su one izložene suncu, što uzrokuje istjecanje tekućine iz posuda te prolijevanje po vozilu i cesti. Dakle, osim materijalne štete moguće su i nezgode zbog klizave ceste. Kod utovara većih bačvi mora se voditi računa o položaju otvora na bačvi. On mora za vrijeme transporta uvijek biti na najvišem mjestu bačve kako za vrijeme vožnje ne bi nastalo istjecanje tekućine. Burad i bačve, u pravilu, postavljaju se na dno kako ne bi istekla tekućina kroz naljevni otvor ako ispadne čep.

Okrugli i valjkasti predmeti: burad, koluti, elektrokabeli i cijevi, mogu se za vrijeme transporta kotrljati po karoseriji i remetiti ravnotežu vozila. U najgorem slučaju mogu se, čak, probiti stranice utovarnog sanduka te teret ispasti na cestu, što može biti katastrofalno za ostale sudionike u prometu. Okrugle veće predmete osigurajte od pomicanja podmetačima, okivanjem, vezivanjem te pravilnim načinom slaganja.