Uvod

Pod motornim vozilima podrazumijevaju se sva motorna i priključna vozila, osim vozila koja se kreću na tračnicama. Pod održavanjem motornih vozila podrazumijevaju se svi radovi na popravcima vozila kao i snabdijevanju vozila gorivom, mazivom i slično. Pri obavljanju radova na održavanju motornih vozila svakodnevno ste izloženi mnogim opasnostima koje mogu izazvati različite nezgode, često s veoma ozbiljnim posljedicama. Mnoge od tih nezgoda rezultat su sve većeg broja novih strojeva i alata kojima se rukuje, te novih radnih uvjeta. Najčešće, opasnost predstavljaju padovi radnika, te padanje materijala i alata. Također, postoje opasnosti od ozljeda pri rukovanju strojevima i ručnim alatima, opasnosti od električne struje, zatim, hladnoća i drugi nepovoljni uvjeti. Velik broj ovih opasnosti može se spriječiti poduzimanjem tehničkih mjera zaštite, osobnim zaštitnim sredstvima i sigurnim radnim postupcima. Srednje i velike popravke vozila, kao i snabdijevanje vozila gorivom i mazivom, vrši se na za to određenom mjestu (radionica, posebna prostorija), koje mora biti opremljeno svim potrebnim uređajima i napravama (kanalima za pregled, dizalicama, stalcima za okretanje, estakadama i slično), alatima i drugim sredstvima za izvođenje radova. Manje popravke mogu se vršiti i izvan predviđenih prostorija. Pri popravcima vozila, prijenos dijelova vozila težih od 30 kg mora biti mehaniziran, a dijelovi vozila koji se prenose moraju na napravi za prijenos biti osigurani od pomicanja ili prevrtanja.

Vozilo se prije postavljanja na mjesto popravka u radionici mora očistiti i oprati, a za vrijeme popravka isto se mora zakočiti ručnom kočnicom i uključiti na najmanji prijenos. Pri popravcima kočnice moraju se upotrijebiti sigurne kočne naprave. Ako se pri popravcima vozila skidaju kotači, moraju se kod osovine skinutih kotača staviti nogari (stalak) a ispod neskinutih kotača - sigurni podmetači. Pri skidanju ili postavljanju gibnjeva ili pri izvođenju drugih većih popravaka na vozilu, mora se vozilo osigurati od pada, požara i eksplozije. Za vrijeme popravka i snabdijevanja vozila gorivom i mazivom, motor vozila mora biti izvan pogona, a na upravljač se mora staviti pločica sa natpisom: »Ne puštaj motor u pogon - ljudi rade«. Za vrijeme podizanja vozila pomoću uređaja sa hidrauličnim ili elektromehaničkim pogonom (dizalica), na dizalici mora se staviti pločica sa natpisom »Ne diraj - pod vozilom su ljudi«. Prije skidanja motora, mjenjača, hladnjaka, stražnjeg i prednjeg mosta ili drugih dijelova vozila koji su sastavni dio sistema za rashlađivanje ili podmazivanje vozila, mora se prethodno iz njih ispustiti ulje i voda u posude namijenjene za tu svrhu. Mjesta za postavljanje skinutih dijelova vozila moraju biti podešena tako da odgovaraju svojoj namjeni. Ako se popravci vrše ispod vozila, vozilo se mora postaviti na čvrste oslonce (stalci, nogari i slično). Za vrijeme takvog rada mora biti spriječeno isticanje goriva iz rezervoara, vode iz hladnjaka, ulja iz motora i elektrolita iz akumulatorske baterije.

Teretno vozilo sa automatskim istovarivanjem tereta mora biti osigurano od spontanog podizanja i spuštanja sanduka, stranice istog moraju biti osigurane od spontanog otvaranja, a pod karoserije mora biti ravan i gladak. Pri popravcima teretnog vozila sa automatskim istovarivanjem tereta moraju se pod podignutu karoseriju postaviti sigurni podupirači. Umjesto podupirača ne smiju se upotrebljavati drugi predmeti (ključevi, poluge, otpadni materijal, drvene građa i slično). Pri popravcima vozila sa visokom karoserijom moraju se upotrebljavati odgovarajuće sigurne ljestvice, a zabranjena je upotreba neispravnih ljestvica.

Pri popravcima zavarivanjem na cisterni ili rezervoaru vozila za prijevoz lakozapaljivih i eksplozivnih tekućina popravak može se vršiti tek kad se cisterna ili rezervoar ispuni vodom ili inertnim plinom (C02), a metalno tijelo cisterne odnosno rezervoara propisno uzemlji.

 

Najtraženije usluge

Loading...