Kemijske štetnosti

Uvod

Putovi ulaska kemijskih štetnosti u organizam

Djelovanje kemijskih tvari na organizam

Nagrizajuće tvari

Prašine i dimovi

Plinovi

Otapala

Metali

Pesticidi

Kako smanjiti rizike uzrokovane kemijskim tvarima

Identifikacija, klasifikacija i označavanje kemikalijama

Dijamant opasnosti

Sigurnosno-tehnički list za kemikalije